Zavolejte nám
+420 603 752 468

Galerie našich akcí

Děti a jarní příroda na Statku

Děti a jarní příroda na Statku

„Bang na tebe“ – tak tohle byla asi nej­čas­těj­ší hláš­ka naše­ho spo­leč­né­ho aiki­do víken­du. Už tra­dič­ně jsme začát­kem květ­na vyra­zi­li spo­lu s dět­mi z aiki­da na Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku. Téma­tem sou­stře­dě­ní byla otáz­ka: „K čemu je nám aiki­do dob­ré v životě?“

Přečíst článek

Už potřetí v Praze: mezinárodní seminář pro děti a mládež

Už potřetí v Praze: mezinárodní seminář pro děti a mládež

V sobo­tu ráno v Pra­ze nastou­pi­lo k prv­ní­mu tré­nin­ku na vel­kém tata­mi kolem 100 dětí… a byla to řada z jed­né stra­ny haly až na dru­hou. Podí­vej­te se na fot­ky! A to jsme ješ­tě neby­li všich­ni, pro­to­že auto­bus s ukra­jin­ský­mi dět­mi se zdr­žel na hra­ni­cích a dora­zil tro­chu poz­dě­ji. Po spo­leč­né roz­cvič­ce jsme se roz­dě­li­li do věko­vých kate­go­rií – malé děti, vět­ší děti a mlá­dež – a zača­li sku­teč­né tré­nin­ky plné roz­ma­ni­té­ho pohy­bu, her a hlav­ně aikida.

Přečíst článek