Zavolejte nám
+420 603 752 468

Tag: Aikido výlety

Karaoke a horečka páteční noci

Karaoke a horečka páteční noci

Ten­to večer byl nepřed­ví­da­tel­ný, v kara­o­ke baru byla vět­ši­na z nás popr­vé. Dora­zí vůbec někdo? A kdo? Mož­ná sesta­va se měni­la celý pátek, lidé se při­hla­šo­va­li a odhla­šo­va­li, jak se jim prů­běž­ně měnil pro­gram. Nako­nec se nás sešlo osm­náct. Prv­ní zpě­vác­ké poku­sy, prv­ní drin­ky, nejis­to­tu postup­ně roz­há­něl smích. Naštěs­tí jsou mezi námi tako­ví, kte­ří umí zruč­ně balan­co­vat mezi trap­nos­tí a vti­pem a doká­za­li strh­nout ostat­ní. To jsme však netu­ši­li, co nás čeká později…

Přečíst článek

Tlačítko “O‑Sensei” v Berlíně

Tlačítko “O‑Sensei” v Berlíně

Do Ber­lí­na jsme dora­zi­li v pátek večer a prv­ní den jsme spa­li v Kra­nich-dojo. Mar­tin a Van­da již cvi­či­li v jiném dójo a před spa­ním jsme si všich­ni zašli do čín­ské restau­ra­ce na dob­ré kned­líč­ky (a náhod­ně si tro­chu pro­cvi­či­li čínštinu).
Těs­ně před spa­ním v dódžó jsme se poku­si­li klik­nout na tla­čít­ko s nápi­sem “Ó‑Sensei”. Po stisk­nu­tí se roz­sví­ti­la dis­co-svět­la a my jsme vědě­li, že nás brzy čeká něja­ká zábava.

Přečíst článek

Sbíráme víno u Bogdana Trojaka!

Sbíráme víno u Bogdana Trojaka!

Aiki­do je i prá­ce ve vino­hra­du, shod­li jsme se s naši­mi mla­dý­mi. Jed­nu říj­no­vou sobo­tu jsme si totiž uži­li na čer­stvém vzdu­chu sbí­rá­ní hroz­nů na kop­ci nad Žer­no­se­ky, kde má Bogdan Tro­jak vini­ci, na kte­ré občas pomáháme.
Vstá­va­li jsme brzy ráno a na mís­to dora­zi­li ješ­tě za ran­ní mlhy. Nevi­dě­li jsme ani na pár met­rů, téměř po hma­tu jsme vybí­ra­li a stří­ha­li střap­ce, prs­ty mok­ré od stu­de­né rosy…

Přečíst článek

Děti a jarní příroda na Statku

Děti a jarní příroda na Statku

„Bang na tebe“ – tak tohle byla asi nej­čas­těj­ší hláš­ka naše­ho spo­leč­né­ho aiki­do víken­du. Už tra­dič­ně jsme začát­kem květ­na vyra­zi­li spo­lu s dět­mi z aiki­da na Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku. Téma­tem sou­stře­dě­ní byla otáz­ka: „K čemu je nám aiki­do dob­ré v životě?“

Přečíst článek