80 nádherných fotografií aikida

Tyhle fot­ky jsou spí­še umě­ní než doku­ment. Jsou z Aiki­do Sum­mer Ber­lin, avšak jsou tak výji­meč­né, že jsme se roz­hod­li dát jim samo­stat­nou galerii.

Foti­la je naše řec­ká kama­rád­ka Yeo­ry­ia Asla­ni­dou, kte­rá s námi něko­lik let cvi­či­la v Praze.

Její dal­ší foto­gra­fic­kou i archi­tek­to­nic­kou tvor­bu může­te najít na https://www.instagram.com/yeoryiaaslanidou

Dívej­te se dob­ře, tyto obráz­ky vám můžou o aiki­dě hod­ně prozradit!