Zavolejte nám
+420 603 752 468

O nás

Pár slov o nás

Aiki­do je pro nás radost, umě­ní, vše­stran­ný roz­voj, rov­no­vá­ha v ruchu vel­ko­měs­ta, alchy­mis­tic­ká díl­na, chyt­rá posi­lov­na, nená­sil­ná sebe­obra­na, kon­struk­tiv­ní řeše­ní kon­flik­tů, mís­to k načer­pá­ní ener­gie, tré­nink prin­ci­pů pro kaž­do­den­ní život i setká­ní s pří­jem­ný­mi lidmi.

V našem klu­bu cvi­čí kolem 200 lidí – všech­ny věko­vé kate­go­rie, začá­teč­ní­ci i pokro­či­lí. Tré­nin­ky máme kaž­dý den, orga­ni­zu­je­me semi­ná­ře se špič­ko­vý­mi zahra­nič­ní­mi uči­te­li, ces­tu­je­me za aiki­dem po celém svě­tě. Ve výu­ce kom­bi­nu­je­me tra­dič­ní japon­ské meto­dy s moder­ní­mi pří­stu­py prá­ce s tělem a mys­lí. V mno­ha ohle­dech jsme aiki­do klu­bem svě­to­vé úrovně.

Chcete se dozvědět více?

Jsme vel­ký a zave­de­ný klub se 200 čle­ny (kolem 100 dospě­lých a 100 dětí), při­bliž­ně 30% našich čle­nů jsou ženy. Děti a mlá­dež cvi­čí ve čtyřech věko­vých kate­go­ri­ích. Jak děti ros­tou, postup­ně pře­chá­ze­jí do vyš­ších kate­go­rií až do sku­pi­ny dospě­lých. Týd­ně máme 20 hodin tré­nin­ků, kte­ré vede deset uči­te­lů a uči­te­lek s vyso­ký­mi tech­nic­ký­mi stup­ni a pří­sluš­ným tre­nér­ským vzdě­lá­ním. Na tré­nin­cích pou­ží­vá­me tra­dič­ní i moder­ní postu­py. Aiki­do vyu­ču­je­me jako vše­stran­ný roz­voj těla, mys­li i mezi­lid­ských vzta­hů. Pět­krát za rok u nás pořá­dá­me mezi­ná­rod­ní semi­ná­ře se špič­ko­vý­mi zahra­nič­ní­mi uči­te­li, v létě máme týden­ní let­ní ško­lu, orga­ni­zu­je­me spe­ci­ál­ní semi­ná­ře a sou­stře­dě­ní pro děti a mlá­dež. Neu­stá­le se vzdě­lá­vá­me, za inspi­ra­cí ces­tu­je­me po celém svě­tě. Setká­vá­me se i mimo cvi­če­ní – jez­dí­me spo­lu na vodu, cho­dí­me na výle­ty, po tré­nin­cích zajde­me do hos­po­dy… V aiki­du je zby­teč­né porov­ná­vat se s ostat­ní­mi – nejsou žád­né sou­tě­že, kte­ré by uká­za­ly, kdo je nej­lep­ší. Avšak pokud se podí­vá­te na roz­sah naší čin­nos­ti a pes­t­rost naše­ho pří­stu­pu k aiki­du, podob­ný klub v Pra­ze prav­dě­po­dob­ně nenajdete. 
Aiki­do je vhod­né pro muže i ženy, na před­cho­zích pohy­bo­vých zku­še­nos­tech nezá­le­ží. Nejmlad­ší děti u nás cvi­čí 5leté, nej­star­ším cvi­čen­cům je kolem 60 let. Děti a mlá­dež jsou roz­dě­le­ní do čtyř věko­vých kate­go­rií (5–7 let, 8–10 let, 11–12 let a 13–16 let), dospě­lí jsou u nás od 17 let. 
Tři­krát za rok ote­ví­rá­me uce­le­ný tří­mě­síč­ní začá­teč­nic­ký kurz aiki­da pro dospě­lé. Pokud už jste někdy aiki­do cvi­či­li nebo jste začá­teč­ník a časy začá­teč­nic­ké­ho kur­zu vám nevy­ho­vu­jí, napiš­te na a domlu­ví­me se, jak a kdy se k nám může­te připojit. 
Prá­ce s dět­mi je pro nás vel­mi důle­ži­tá. Ově­ři­li jsme si, že aiki­do pomá­há dětem vyrůst v samo­stat­né a sebe­vě­do­mé dospě­lé, kte­ří si umí najít svo­je mís­to ve spo­leč­nos­ti. Děti a mlá­dež cvi­čí ve čtyřech věko­vých kate­go­ri­ích (5–7 let, 8–10 let, 11–12 let a 13–16 let), jed­nou nebo dva­krát týd­ně. Ve sku­pi­nách je kolem 15 dětí a na tré­nin­ku je obvykle uči­tel a asi­s­tent, tak­že děti mají téměř indi­vi­du­ál­ní pří­stup. Sna­ží­me se také roz­ví­jet vzta­hy s rodi­či. V prů­bě­hu roku pro děti a mlá­dež pořá­dá­me pod­zim­ní mezi­ná­rod­ní semi­nář v Pra­ze, jar­ní sou­stře­dě­ní na Svo­bod­ném stat­ku u Lito­mě­řic i let­ní aiki­do výlet do slo­ven­ských hor. Star­ší žáci z mlá­de­že se také zúčast­ňu­jí tré­nin­ků a semi­ná­řů pro dospělé. 
Podí­vej­te se na strán­ku o cvi­če­ní dětí, vyber­te pří­sluš­nou věko­vou kate­go­rii a dny cvi­če­ní. Pokud je ve sku­pi­ně vol­né mís­to, jed­no­du­še vyplň­te při­hla­šo­va­cí for­mu­lář a my se vám ozve­me. Pokud potře­bu­je­te více infor­ma­cí, napiš­te mail na .
Všich­ni naši uči­te­lé mají tech­nic­ké stup­ně (čer­né pásy) udě­le­né cen­t­rá­lou svě­to­vé­ho aiki­do Aiki­kai Hom­bu Dojo a záro­veň mají tre­nér­ské tří­dy akre­di­to­va­né Minis­ter­stvem škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy. Hlav­ní uči­tel klu­bu Mar­tin Švih­la cvi­čí japon­ská bojo­vá umě­ní od roku 1988, má 4. dan Aiki­kai, absol­vo­val tre­nér­ství aiki­da na vyso­ké ško­le (je tre­né­rem 1. tří­dy), stu­do­val japon­skou ener­ge­tic­kou masáž shi­at­su a dal­ší pohy­bo­vé a tera­pe­u­tic­ké tech­ni­ky. Pra­vi­del­ně ško­lí uči­te­le naše­ho klu­bu i tre­né­ry Čes­ké Fede­ra­ce Aiki­do. Uči­tel­sky i lid­sky ros­te­me na semi­ná­řích zahra­nič­ních uči­te­lů, kte­ré pra­vi­del­ně orga­ni­zu­je­me v Pra­ze. Zku­še­nos­ti a inspi­ra­ci jez­dí­me sbí­rat také do zahra­nič­ních klu­bů a na semi­ná­ře do Japon­ska i po celé Evropě. 
Jed­na foto­gra­fie vypo­ví více než tisíc slov. Hod­ně fotek z našich akcí najde­te ve foto­blo­gu a také na Face­boo­ku nebo Instagra­mu. Videa z tré­nin­ků a semi­ná­řů si může­te pro­hléd­nout na You­Tu­be. Kaž­dý rok vydá­vá­me boha­tě ilu­stro­va­nou výroč­ní zprá­vu, kde najde­te spous­tu dal­ších infor­ma­cí. Pokud chce­te vědět, s kým spo­lu­pra­cu­je­me, podí­vej­te se na pře­hled našich part­ne­rů. A pokud jste nikde nena­šli odpo­věď na to, co vás zají­má, kon­tak­tuj­te nás pří­mo.
Máme rádi spo­leč­nost a dob­ré jíd­lo, tak­že mají v našem klu­bu důle­ži­té mís­to. Obvykle se cho­dí­me najíst do hos­po­dy neda­le­ko Soko­la, občas zajde­me jinam – ochut­nat bur­ger, rámen nebo nový piv­ní spe­ci­ál někde v oko­lí. Naši star­ší stu­den­ti dokon­ce jed­nou za čas vaří vlast­ní pivo – a pak je k ochut­ná­ní na naší týden­ní let­ní ško­le na Vysočině. 
Aikido Praha Vinohrady

Tréninkové programy

Lidé o nás …

Skvě­lá zku­še­nost, úžas­ní uči­te­lé, základ­ní kurz Aiki­da je veden vel­mi jas­ně, sro­zu­mi­tel­ně s při­ro­ze­nou leh­kos­tí. Kaž­dý si ve cvi­če­ní asi nalez­ne svůj důvod a smy­sl, proč pokra­ču­je dál. Mě osob­ně pomá­há jak po strán­ce fyzic­ké – člo­věk zjis­tí, že začne auto­ma­tic­ky pou­ží­vat sva­ly, o kte­rých ani nevě­děl, že je má a zlep­ší se koor­di­na­ce, tak po strán­ce dušev­ní – tím, jak člo­věk stá­le pilu­je a opa­ku­je tech­ni­ky, začne více pře­mýš­let nad kaž­dým kro­kem v živo­tě, zís­ká vět­ší nad­hled a rov­no­váhu. Samo­zřej­mě se vše nedá shr­nout do krát­ké zprá­vy, kaž­do­pád­ně cvi­če­ní aiki­do a celý klub Aiki­do Vino­hra­dy hod­no­tím jako vel­mi cen­nou zkušenost.

Vlasta Hynková

Vře­le dopo­ru­ču­ji pří­měst­ský aiki­do tábor!!! Naše šes­ti­le­tá dce­ra na pří­měst­ském aiki­do tábo­ře byla popr­vé. Měli jsme malin­ko oba­vy, jak se jí bude líbit ve věko­vě smí­še­né sku­pi­ně. Ta se ale nako­nec uká­za­la, jako skvě­lý, inspi­ra­tiv­ní kolek­tiv. Dce­ra celý týden nemlu­vi­la o ničem jiném. Měla jsem občas mož­nost nahléd­nout do sálu a byla jsem oprav­du doja­tá, jak všich­ni tre­né­ři při­stu­pu­jí k dětem empa­tic­ky a s respek­tem. Kro­mě zají­ma­vých pohy­bo­vých akti­vit, kte­ré se za hez­ké­ho poča­sí, kona­ly vždy ven­ku, si dce­ra uži­la i dal­ších, mož­ná i cen­něj­ších oka­mži­ků, jako je tře­ba nava­zo­vá­ní nových přá­tel­ství, pocit při­je­tí a bez­pe­čí ve sku­pi­ně, ve kte­ré bylo i pár děti cizin­ců (dce­ra sama je dvoj­ja­zyč­ná). Moc se mi tře­ba líbi­lo, když mi dce­ra vyprá­vě­la, jak děla­li různá cvi­če­ní na rov­no­váhu, a pak se bavi­li o tom, jak fun­gu­je rov­no­vá­ha v živo­tě a proč je důle­ži­tá. Všem, kte­ří hle­da­jí vhod­ný tábor pro svou rato­lest mohu ten­to tábor vře­le dopo­ru­čit. Tak ahoj zase za rok!

Basia Heger, maminka

Cílem Aiki­do Team­bu­il­din­gu bylo nabíd­nout zaměst­nan­cům mož­nost nau­čit se něco nové­ho, apli­ko­vat to násled­ně i v sou­kro­mém živo­tě a odpo­či­nout si. Mar­tin Švih­la, spo­leč­ně s dal­ší­mi kole­gy, nám při­pra­vil pří­jem­ně strá­ve­ný den. Dopo­led­ne jsme se věno­va­li samot­né­mu aiki­do tré­nin­ku a odpo­led­ne bylo po vydat­ném obě­dě klid­něj­ší a plné dob­rých rad do živo­ta. Děku­je­me za hez­ký zážitek.

Tereza Černá (in-tech Automotive)

Musím a chci napsat, že je “s vámi vše­mi u vás na aiki­du” syn moc spo­ko­je­ný a já jsem za to moc ráda a děku­ji Vám, že to co dělá­te přes­ně tak děláte.

Radka Šindelová, maminka

Dce­ra cho­dí na aiki­do už 3. rok, doporučuji.

Miroslava Čiháková, maminka

Jako vždy zamě­ře­ní na tělo a těles­né pro­ce­sy. V posled­ním týd­nu jsem zaží­val nebý­va­lý klid ukot­ve­ní ve svém těle a něko­lik vel­mi zají­ma­vých vhle­dů toho, co se ve mě těles­ně děje. Zís­kal jsem dal­ších něko­lik jed­no­du­chých tech­nik jak se uvol­nit či zvý­šit kon­takt se svým tělem, čehož si vážím nej­víc. Když si porov­nám mno­ho růz­ných rela­xač­ních tech­nik, kte­ré míva­jí mno­ho kro­ků (typic­ky tře­ba auto­gen­ní tré­nink) a trva­jí tře­ba půl hodi­ny a srov­nám to s dýchá­ním přes pusu a roz­vol­ně­ným pohle­dem, tak ve výsled­ku je to stej­né, ale prak­tič­nost a rych­lost pou­ži­tí nesrov­na­tel­ná. Tak­že vel­mi děkuji.

Tomáš P.

pro­jek­to­vý manažer

Mar­ti­no­vi bych veli­ce ráda podě­ko­va­la za pří­nos­ný semi­nář. Lek­tor je napros­tým vzo­rem ve svém obo­ru – po celou dobu semi­ná­ře Aiki­do Manage­ment bylo vidět, že to o čem hovo­ří, je výsled­kem jeho mno­ha­le­té a inten­zív­ní prá­ce na sobě a pod­le osvo­je­ných tech­nik také žije. … Veli­ce pří­nos­ný byl pro mně nácvik nové stra­te­gie naji­tí vnitř­ní rov­no­váhy, výcho­zí­ho bodu pro jaké­ko­liv jed­ná­ní, důle­ži­té­ho nejen k zís­ká­ní uvol­ně­nos­ti a leh­kos­ti v jed­ná­ní, ale i k dosa­že­ní plné koncentrace.

Dr. Michaela Karsten

pamě­ťo­vá expertka

Aiki­do Manage­ment hod­no­tím na 1, vel­mi se mnou rezo­nu­je pří­stup „no bull­shit, pojď­me si to pro­žít“ :-). Pří­nos toho dne byl pro mě obrov­ský, postup­ně to dostá­vám do těla s kaž­dým konfliktem.

Oldřich A.

pod­ni­ka­tel

Potře­bu­je­te si odpo­či­nout, načer­pat ener­gii a hlav­ně si to udr­žet? Pak je ten­to víkend pro Vás to pra­vé! Mar­tin je skvě­lý prů­vod­ce a hlav­ně: efek­tiv­ně, prak­tic­ky, jed­no­du­še, udr­ži­tel­ně!!! To jsou hes­la, kte­rý­mi bych popsa­la Mar­ti­nův pří­stup. Semi­ná­řem jsem loni tou­to dobou pro­šla a moc mi pomohl.

Ida Sára Keltnerová

lek­tor­ka

Nau­či­la jsem se nená­pad­né tech­ni­ky, jejichž pra­vi­del­né prak­ti­ko­vá­ní mi usnad­ňu­je kaž­do­den­ní život. Už vím, jak se sebou “pra­co­vat” ve stre­so­vých situ­a­cích, když jsem una­ve­ná, pře­pra­co­va­ná, když nedo­ká­žu vypnout hla­vu nebo pro­ží­vám vel­ké emo­ce. Vší­mám si sig­ná­lů své­ho těla. Koneč­ně jim umím naslou­chat a rea­go­vat na ně. Díky, Mar­ti­ne, za tvé jem­né a trpě­li­vé vedení.

Jana M.

lek­tor­ka a produkční

Tvůj semi­nář byl pros­tě super, přes ten ukot­vo­va­cí nádech-výdech, nohy a ty výmě­ny, co jsme si tam zaži­ly, se mi zača­lo dařit se do toho emoč­ní­ho pro­sto­ru líp dostá­vat a hlav­ně v něm zůstá­vat a hned neutíkat.
Prv­ní dva měsí­ce po semi­ná­ři byly hukot, než jsem se v tom tro­chu líp zori­en­to­va­la, zpra­co­va­la to a osa­ha­la si odkud kam to sahá. Celý ten pro­stor je to pros­tě fakt skvě­lá hrač­ka – děs­ně mě to baví. Pořád je to samo­zřej­mě čas­to kdo z koho, ale i to už je roz­hod­ně vět­ší zába­va než dřív. Mys­lím, že bez toho semi­ná­ře by mi to trva­lo ješ­tě hod­ně dlouho.
Moc Ti děkuju!

Hana Š.

lékár­ni­ce

Ze semi­ná­ře (o emo­cích) se mi uchy­ti­lo doce­la dost… v prvé řadě ran­ní cvi­če­ní, nahra­di­la jsem jím ran­ní medi­ta­ci a troš­ku mě pře­kva­pi­lo, jak to šlo úpl­ně samo. Více sle­du­ji své tělo a více vědo­mě dýchám, a poma­lu, ale jis­tě zvě­šu­ji svůj pro­stor. Váž­ně toho není málo… a během toho vše­ho boju­ji své malé vel­ké bitvy a sna­žím se poro­zu­mět a pří­jmout své emoce.

Jana H.

Proč cvi­čím Aiki­do? Pro radost! Radost z cvi­če­ní, z pří­jem­né­ho pro­stře­dí, z přá­tel­ské atmosféry…

Míša, 21 let, grafička

Rád jez­dím na kole, hra­ju tenis, učím se na in-linech, a kdy­bys­te mě zna­li tak víte, že už toto je pro mě celo­ži­vot­ní boj. Aiki­do mě učí se s tím vyrov­nat, nadech­nout se a odpo­či­nout si.

Jirka, 40 let, metodik rozvoje informačního systému

Za nej­za­jí­ma­věj­ší na aiki­du pova­žu­ji jeho schop­nost roz­ví­jet vědo­mí si vlast­ní­ho těla a při­ro­ze­né­ho pohybu.

Karolína, 25 let, grafička

Vět­ši­nu dne sedím na žid­li, tak­že jsem rád, že si večer na tré­nin­ku aiki­da vždy mohu pořád­ně zacvi­čit, vyčis­tit hla­vu a uvol­nit pro­se­dě­lé svaly.

Jarda, 24 let, webový vývojář

Na aiki­du mám ráda, že mě učí nepří­čit se, když při­jde kon­flikt: při­jí­mat, co při­chá­zí od pro­tiv­ní­ka, ale při­tom neztra­tit vlast­ní rov­no­váhu. Je to i filo­zo­fie pro život mimo dódžó. A všech­no to jde bez bojo­vá­ní, fakt to zbožňuju!

Carmen, cestovatelka, Španělsko

Do toho­to klu­bu a sou­čas­ně i k aiki­do mě při­ved­la oso­ba hlav­ní­ho uči­te­le, kte­ré­ho jsem před­tím znal z jiných (ne-aiki­­do) semi­ná­řů. Aiki­do zde cvi­čím od roku 2015 a od té doby se sta­lo pev­nou sou­čás­tí mého živo­ta. Je to skvě­lý klub s výbor­nou atmo­sfé­rou. Doporučuji.

Tomáš, 37 let, právník

Cvi­čím zde od r. 2015 a klub jsem peč­li­vě vybí­ral. Aiki­do mě baví čím dál více a vře­le dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu kdo chce fyzic­ké cvi­če­ní pro­po­jit s ces­tou sebe­po­zná­vá­ní. Toto Dojo jsem si vybral zejmé­na pro­to, že je zde přá­tel­ská atmo­sfé­ra a vhod­né pod­mín­ky pro celist­vý roz­voj osob­nos­ti člověka.

Michal, 34 let, kouč a průvodce

Respek­tu­jí­cí, nená­sil­ná komu­ni­ka­ce ve fyzic­kém pohy­bu. Osob­ní roz­voj, při kte­rém si zalí­tá­te vzdu­chem, vyčis­tí­te hla­vu a spra­ví­te drže­ní těla.

Zuzka, 35 let, sociální pracovnice

Cvi­čím tady už od roku 2014 a jsem hod­ně spo­ko­je­ný. Přes­to­že jsem zku­sil něko­lik jiných spor­tů, žád­ný mi nena­bí­dl tak kom­plex­ní pří­stup k budo­vá­ní zdra­vé­ho těla i mys­li. Prin­ci­py aiki­do mi nabí­ze­jí skvě­lý pře­sah, kte­rý mi pomá­há lépe řešit i zce­la “nebo­jo­vé” situ­a­ce – tře­ba komu­ni­ka­ci. Zkus­te to taky!

Ondra, 36 let, majitel vzdělávací firmy

Skvě­lý klub svě­to­vé úrov­ně. Mno­ho semi­ná­řů se zahra­nič­ní­mi učiteli.

Oldřich, 35 let, majitel internetové firmy

Dódžó se zku­še­ný­mi uči­te­li a výbor­ným kolek­ti­vem. Aiki­do se tu cvi­čí nejen jako sou­bor tech­nik, ale jako vše­stran­ný roz­voj, inspi­ra­ce pro život. (Během čtyř let jsem poznal i jiná dob­rá dódžó a dob­ré uči­te­le, ale cvi­čím stá­le na Vino­hra­dech, i když už je to pro mě něja­kou dobu z ruky. Sto­jí to za to.)

Adam, 33 let, programátor a učitel

Na aiki­do se mi líbí jeho vari­a­bi­li­ta a to, že ta samá tech­ni­ka může v růz­ných situ­a­cích vypa­dat úpl­ně jinak.

Luboš, 28 let, zaměstnanec státní správy

Na aiki­du mám rád kro­mě samot­né­ho pohy­bu sna­hu vyře­šit kon­flikt ele­gant­ně a bez zby­teč­né­ho nási­lí. Důle­ži­tá je pro mě také pří­jem­ná a přá­tel­ská atmo­sfé­ra v našem dódžó.

Vítek, 28 let, vývojář