Pro mládež

Aikido pro mladé 13–17 let

Chceš vyzkou­šet bojo­vé umě­ní, ke kte­ré­mu nepo­tře­bu­ješ sílu a otlu­če­né klouby?

Správ­ným úcho­pem, posto­jem či změ­nou těžiš­tě zvlá­dout o hla­vu vyš­ší­ho a o dost těž­ší­ho sou­pe­ře? Tak to jsi tu správně.

Aiki­do vyu­ží­vá ener­gii pro­tiv­ní­ka ve Tvůj pro­spěch. A Ty se ani nezadýcháš.
O tom je aiki­do. O har­mo­nii těla a mysli.

Video z naší ukáz­ky na japon­ských pod­zim­ních slav­nos­tech Aki­mat­su­ri 2022 v Praze.

Přijď na prv­ní tré­nink zdar­ma a uvi­díš, jest­li Tě aiki­do bude bavit! V září 2024 opět ote­ví­rá­me hodi­ny pro mla­dé lidi jako jsi Ty, pod vede­ním zku­še­ných uči­te­lů z Aiki­do Pra­ha Vinohrady.

Informace o trénincích (2024/25)

Pro koho: mla­dí lidé od 13 do 17 let (klu­ci i holky)
Sku­pi­na 13–15 let: kaž­dá stře­da 17:00–18:20 (od 11. 9. 2024) plus jeden tré­nink s dospě­lý­mi týd­ně pod­le Tvé­ho výběru
Sku­pi­na 15–17 let: kaž­dá stře­da 18:30–19:50 (od 11. 9. 2024) plus jeden tré­nink s dospě­lý­mi týd­ně pod­le Tvé­ho výběru
Kde:
Stře­da: Pro­stor 8, Pra­ha 2 – Vino­hra­dy (kou­sek od par­ku Grébovka)
Tré­nin­ky s dospě­lý­mi: TJ Sokol Vino­hra­dy, Pol­ská 1a
Co na sebe: pou­ze spor­tov­ní oblečení
Za kolik: prv­ní tré­nink je zdar­ma, 5500 Kč za škol­ní rok (nebo 3300 Kč za polo­le­tí), rodin­ná sle­va: 25 %
Orga­ni­za­ce: jsme čle­ny Čes­ké fede­ra­ce aiki­do (ČFAI), kte­rá je uzná­na japon­skou cen­t­rá­lou aiki­do Aiki­kai Hom­bu Dojo. Čle­no­vé do 18 let pla­tí jed­nou roč­ně 200 Kč za licenč­ní znám­ku ČFAI.

Tak nevá­hej a přijď cvičit.

Cvičení aikido Ti dá:

  • Sebe­vě­do­mí a lep­ší fyzic­kou kondici
  • Mož­nost zjis­tit, jaký nebo jaká oprav­du jsi
  • Schop­nost brá­nit se bez pří­liš­né­ho násilí

Na tré­nin­ky můžeš při­jít kdy­ko­liv – klid­ně i s kama­rá­dy. Klid­ně nám před tím zavo­lej nebo napiš (kon­tak­ty jsou níže), aby jsi se ohlásil.
Prv­ní tré­nink je zdar­ma a během něj poznáš, jest­li Tě aiki­do bude bavit nebo ne.
Neza­po­meň – kaž­dá stře­da 17:00–18:20 nebo 18:30–19:50 v Pro­sto­ru 8 a od pon­dě­lí do stře­dy s dospě­lý­mi v Soko­lu Vino­hra­dy (viz roz­vrh).
Těší­me se na Tebe.

 

Kon­takt:
Pavel Linhart (pro­fil uči­te­le)
/ +420 737 856 527

Zápis na školní rok 2024/25 je otevřen – přihlaš se teď!

Počet míst je ome­ze­ný a sku­pi­ny se rych­le plní!

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY