Pro mládež

Aikido pro mladé 13–17 let

Chceš vyzkou­šet bojo­vé umě­ní, ke kte­ré­mu nepo­tře­bu­ješ sílu a otlu­če­né klou­by?

Správ­ným úcho­pem, posto­jem či změ­nou těžiš­tě zvlá­dout o hla­vu vyš­ší­ho a o dost těž­ší­ho sou­pe­ře? Tak to jsi tu správ­ně.

Aiki­do vyu­ží­vá ener­gii pro­tiv­ní­ka ve Tvůj pro­spěch. A Ty se ani neza­dý­cháš.
O tom je aiki­do. O har­mo­nii těla a mys­li.
Sku­pi­na je pro rok 2020/21 napl­ně­na. Může­te se při­hlá­sit na čeka­cí lis­ti­nu, a pokud se nám uvol­ní mís­to, dáme vám vědět.

Toto video nato­či­li naši přá­te­lé z Video jinak a z naší orga­ni­za­ce Čes­ká fede­ra­ce aiki­do.

Přijď na prv­ní tré­nink zdar­ma a uvi­díš, jest­li Tě aiki­do bude bavit! V září 2020 opět ote­ví­rá­me hodi­ny pro mla­dé lidi jako jsi Ty, pod vede­ním zku­še­ných uči­te­lů z Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy.

Informace o trénincích (2020/21)

Pro koho: mla­dí lidé od 13 do 17 let (klu­ci i hol­ky)
Kdy: kaž­dý čtvr­tek 17:00–18:30 (ve dnech 10. 9. 2020 – 24. 6. 2021) plus jeden tré­nink s dospě­lý­mi týd­ně pod­le Tvé­ho výbě­ru
Kde:
Čtvr­tek: Pro­stor 8, Pra­ha 2 – Vino­hra­dy (kou­sek od par­ku Gré­bov­ka)
Tré­nin­ky s dospě­lý­mi: TJ Sokol Vino­hra­dy, Pol­ská 1a
Co na sebe: pou­ze spor­tov­ní oble­če­ní
Za kolik: prv­ní tré­nink je zdar­ma, 3900 Kč za škol­ní rok (nebo 2300 Kč za polo­le­tí), rodin­ná sle­va: 15 %
Orga­ni­za­ce: jsme čle­ny Čes­ké fede­ra­ce aiki­do (ČFAI), kte­rá je uzná­na japon­skou cen­t­rá­lou aiki­do Aiki­kai Hom­bu Dojo. Čle­no­vé do 15 let pla­tí jed­nou roč­ně 200 Kč za licenč­ní znám­ku ČFAI, nad 15 let 600 Kč.

Tak nevá­hej a přijď cvi­čit.

Cvičení aikido Ti dá:

  • Sebe­vě­do­mí a lep­ší fyzic­kou kon­di­ci
  • Mož­nost zjis­tit, jaký nebo jaká oprav­du jsi
  • Schop­nost brá­nit se bez pří­liš­né­ho nási­lí

Na tré­nin­ky můžeš při­jít kdy­ko­liv a bez ohlá­še­ní. Klid­ně i s kama­rá­dy.
Prv­ní tré­nink je zdar­ma a během něj poznáš, jest­li Tě aiki­do bude bavit nebo ne.
Neza­po­meň – kaž­dý čtvr­tek 17:00–18:30 v Pro­sto­ru 8 a od pon­dě­lí do stře­dy s dospě­lý­mi v Soko­lu Vino­hra­dy (viz roz­vrh).
Těší­me se na Tebe.

 

Kon­takt:
Pavel Linhart (pro­fil uči­te­le)
/ +420 737 856 527

Online registrace do školního roku 2020/2021 otevřena!

Sku­pi­na je pro rok 2020/21 napl­ně­na. Může­te se při­hlá­sit na čeka­cí lis­ti­nu, a pokud se nám uvol­ní mís­to, dáme vám vědět.

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY