Zavolejte nám
+420 603 752 468

Oficiální dokumenty

Aikido Praha Vinohrady, zapsaný spolek

Náš klub je zapsa­ný spo­lek (dří­ve občan­ské sdru­že­ní) s ofi­ci­ál­ním názvem Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, z.s. Cílem Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy je zpro­střed­ko­vat veřej­nos­ti aiki­do jako nástroj vše­stran­né­ho roz­vo­je dětí, mlá­de­že i dospělých.

Náš spo­lek pod­po­ru­je a roz­ví­jí aiki­dó, kte­ré je fyzic­kou, dušev­ní i duchov­ní dis­ci­plí­nou, vytvo­ře­nou Mori­he­i­em Ueshi­bou z růz­ných tra­dič­ních japon­ských bojo­vých umě­ní a jeho vlast­ní­ho duchov­ní­ho poznání.

Konkrétní činnost Aikido Praha Vinohrady je:

 • orga­ni­za­ce a zabez­pe­čo­vá­ní tré­nin­ku a vzdě­lá­vá­ní v aiki­dó for­mou pra­vi­del­ných tré­nin­ků a semi­ná­řů pro děti, mlá­dež i dospělé,

 • orga­ni­za­ce a zabez­pe­čo­vá­ní vyu­čo­vá­ní dis­ci­plín, kte­ré sou­vi­se­jí s aiki­dó, zejmé­na tako­vé, kte­ré svo­jí nápl­ní pře­sa­hu­jí fyzic­ký rámec a plní i šir­ší výchov­né cíle,

 • pořá­dá­ní spor­tov­ních a jiných vol­no­ča­so­vých akti­vit pro děti, mlá­dež a dospělé,

 • pořá­dá­ní kul­tur­ních a vzdě­lá­va­cích akcí,

 • výcho­va ke zdra­vé­mu a udr­ži­tel­né­mu život­ní­mu sty­lu a péči o život­ní prostředí,

 • pre­ven­ce vzni­ku závis­los­tí, kri­mi­na­li­ty a jiných soci­ál­ně-pato­lo­gic­kých jevů,

 • pod­po­ra dětí a mlá­de­že ze zne­vý­hod­ně­ných sku­pin obyvatel,

 • vytvá­ře­ní výu­ko­vých materiálů,

 • pro­pa­ga­ce aiki­dó a sou­vi­se­jí­cích dis­ci­plín, zejmé­na pro­střed­nic­tvím uká­zek, před­ná­šek nebo pro­pa­gač­ních materiálů,

 • vytvá­ře­ní a posky­to­vá­ní mate­ri­ál­ní a tech­nic­ké pod­po­ry pro výše uve­de­né činnosti,

 • spo­lu­prá­ce s jed­not­liv­ci a orga­ni­za­ce­mi v Čes­ké repub­li­ce i ve svě­tě, kte­ré mají obdob­ný účel a cíle činnosti.