Pro dospělé

Zakladní kurz aikido

Hle­dá­te zdra­vý pohyb, sebe­vě­do­mí, kon­takt s dru­hý­mi lid­mi a ces­tu k sobě?

Nauč­te se zákla­dy aiki­da v uce­le­ném tří­mě­síč­ním kur­zu pro začátečníky!

V aiki­du nalez­ne­te tré­nink pro tělo i mysl:
vše­stran­ný pohyb, vnitř­ní vyrov­na­nost, sebeobranu
i pře­nos nau­če­né­ho do běž­ných život­ních situací.
A také sku­pi­nu přá­tel­ských lidí.

Oži­ví­te své tělo

 • zlep­ší se vám kon­di­ce i zdraví
 • vaše sva­ly se uvol­ní i posílí
 • zlep­ší se vám vní­má­ní těla
 • zno­vu obje­ví­te radost z pohybu

Vrá­tí­te se k sobě

 • zvý­ší­te své sebevědomí
 • nalez­ne­te vnitř­ní rovnováhu
 • zís­ká­te odva­hu a rozhodnost
 • pro­hloubí­te svou všímavost

Zlep­ší­te vztahy

 • spo­lu­prá­ce a komunikace
 • schop­nost pro­sa­dit se a řešit kon­flik­ty konstruktivně
 • nesou­tě­že­ní a vzá­jem­ná pomoc

Oži­ví­te své tělo

 • zlep­ší se vám kon­di­ce i zdraví
 • vaše sva­ly se uvol­ní i posílí
 • zlep­ší se vám vní­má­ní těla
 • zno­vu obje­ví­te radost z pohybu

Vrá­tí­te se k sobě

 • zvý­ší­te své sebevědomí
 • nalez­ne­te vnitř­ní rovnováhu
 • zís­ká­te odva­hu a rozhodnost
 • pro­hloubí­te svou všímavost

Zlep­ší­te vztahy

 • spo­lu­prá­ce a komunikace
 • schop­nost pro­sa­dit se a řešit kon­flik­ty konstruktivně
 • nesou­tě­že­ní a vzá­jem­ná pomoc
Aikido Vinohrady

Jak kurz funguje:

 • kurz je vhod­ný pro muže i ženy od 17 let
 • na před­cho­zích pohy­bo­vých zku­še­nos­tech nezá­le­ží – kaž­dý se roz­ví­jí svým vlast­ním tempem
 • na cvi­če­ní na začát­ku potře­bu­je­te pou­ze tep­lá­ky, trič­ko, pře­zův­ky a ručník
 • na kur­zu najde­te přá­tel­skou sku­pi­nu podob­ně nala­dě­ných lidí
 • kurz vede hlav­ní uči­tel klu­bu Mar­tin Švih­la (5. dan, tre­nér 1. tří­dy) nebo Matouš Janů (2. dan, tre­nér 3. třídy)
 • před kur­zem může­te zdar­ma vyzkou­šet kte­rý­ko­liv tré­nink z roz­vr­hu

Tré­nin­ky jsou vede­né tak, abys­te na kon­ci byli v lep­ším sta­vu než na začátku
– tedy plní ener­gie, s úsmě­vem na tvá­ři a čis­tou hlavou.

Co se v kurzu naučíte?

 • vše­stran­ný pohyb – základ­ní fyzic­ká pří­pra­va, pohy­bo­vé hry, koordinace
 • základ­ní pády – přá­tel­ský vztah se zemí a umě­ní po kaž­dém pádu vstát
 • jed­no­du­ché tech­ni­ky – zákla­dy bojo­vé­ho umě­ní, fyzic­ký kon­takt a sou­lad s partnerem
 • roz­voj hara (stře­du těla) – tra­dič­ní japon­ský i moder­ní západ­ní „core“ trénink
 • cvi­če­ní s japon­ským dře­vě­ným mečem – posi­lu­je sou­stře­dě­ní, roz­hod­nost a odvahu
 • decho­vá a ener­ge­tic­ká cvi­če­ní – uvol­ně­ní a regenerace
 • základ­ní sebe­obra­nu – schop­nost ade­kvát­ně rea­go­vat v pří­pad­né kon­flikt­ní situaci
 • osob­ní roz­voj – prin­ci­py, kte­ré může­te pou­žít ve svém běž­ném životě

Všech­ny tyto postu­py a prin­ci­py vám podrob­ně vysvět­lí­me. Zále­ží nám na tom, aby naši stu­den­ti zna­li smy­sl toho, co dělají.

Ten­to kurz je výji­meč­ný svo­jí uce­le­nos­tí. Zaži­je­te v něm pes­trou mozai­ku aiki­da a záro­veň dosta­ne­te pří­le­ži­tost roz­vi­nout sama sebe.

Organizační informace:

Základ­ní kurz na jaro 2024 je už napl­něn a běží.
Při­hlaš­te se do pod­zim­ní­ho kur­zu, kte­rý začí­ná v říj­nu 2024.

 

 

Časy kur­zů:

 • Sku­pi­na A: kaž­dé pon­dě­lí 19:00–21:00 (výu­ka v češ­ti­ně a angličtině)
 • Sku­pi­na B: kaž­dý čtvr­tek 18:00 – 20:00 (výu­ka v češ­ti­ně a angličtině)

Ter­mí­ny:
Kurz má 11 lek­cí (a na stát­ní svát­ky se necvičí):

 • Sku­pi­na  A: kaž­dé pon­dě­lí od 30. září do 16. pro­sin­ce 2024
 • Sku­pi­na B: kaž­dý čtvr­tek od 3. říj­na do 12. pro­sin­ce 2024

Mís­to: Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2 – kou­sek od Náměs­tí Míru
Sku­pi­na: maxi­mál­ně 14 účast­ní­ků, muži a ženy od 17 let
Uči­tel: Mar­tin Švih­la (5. dan, tre­nér 1. tří­dy, hlav­ní uči­tel klu­bu) a Matouš Janů  (2. dan, tre­nér 3. tří­dy) + asistenti
Cena: 4300 Kč (3300 Kč pro studenty)
Více infor­ma­cí: o orga­ni­za­ci našich tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro dospělé
Bonus: od 6. týd­ne kur­zu může­te navště­vo­vat jed­nou týd­ně i tré­nink pro všech­ny (viz roz­vrh)

 

Ukáz­ko­vý tré­nink: Pokud chce­te vidět jak cvi­čí­me, může­te se při­jít podí­vat na tré­nink základ­ní­ho kur­zu v pon­dě­lí od 19:00 v Pro­sto­ru 8 (Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2).

 

Po začá­teč­nic­kém kur­ze může­te u nás pokra­čo­vat v pra­vi­del­ném tréninku.
Aiki­do je celo­ži­vot­ní cesta.

Další kurz začíná v říjnu 2024


Základ­ní kurz na jaro 2024 je už naplněn.
Při­hlaš­te se co nejdří­ve do kur­zu na pod­zim 2024!

Lidé o nás …

Skvě­lá zku­še­nost, úžas­ní uči­te­lé, základ­ní kurz Aiki­da je veden vel­mi jas­ně, sro­zu­mi­tel­ně s při­ro­ze­nou leh­kos­tí. Kaž­dý si ve cvi­če­ní asi nalez­ne svůj důvod a smy­sl, proč pokra­ču­je dál. Mě osob­ně pomá­há jak po strán­ce fyzic­ké – člo­věk zjis­tí, že začne auto­ma­tic­ky pou­ží­vat sva­ly, o kte­rých ani nevě­děl, že je má a zlep­ší se koor­di­na­ce, tak po strán­ce dušev­ní – tím, jak člo­věk stá­le pilu­je a opa­ku­je tech­ni­ky, začne více pře­mýš­let nad kaž­dým kro­kem v živo­tě, zís­ká vět­ší nad­hled a rov­no­váhu. Samo­zřej­mě se vše nedá shr­nout do krát­ké zprá­vy, kaž­do­pád­ně cvi­če­ní aiki­do a celý klub Aiki­do Vino­hra­dy hod­no­tím jako vel­mi cen­nou zkušenost.

Vlasta Hynková

Proč cvi­čím Aiki­do? Pro radost! Radost z cvi­če­ní, z pří­jem­né­ho pro­stře­dí, z přá­tel­ské atmosféry…

Míša, 21 let, grafička

Rád jez­dím na kole, hra­ju tenis, učím se na in-linech, a kdy­bys­te mě zna­li tak víte, že už toto je pro mě celo­ži­vot­ní boj. Aiki­do mě učí se s tím vyrov­nat, nadech­nout se a odpo­či­nout si.

Jirka, 40 let, metodik rozvoje informačního systému

Za nej­za­jí­ma­věj­ší na aiki­du pova­žu­ji jeho schop­nost roz­ví­jet vědo­mí si vlast­ní­ho těla a při­ro­ze­né­ho pohybu.

Karolína, 25 let, grafička

Vět­ši­nu dne sedím na žid­li, tak­že jsem rád, že si večer na tré­nin­ku aiki­da vždy mohu pořád­ně zacvi­čit, vyčis­tit hla­vu a uvol­nit pro­se­dě­lé svaly.

Jarda, 24 let, webový vývojář

Na aiki­du mám ráda, že mě učí nepří­čit se, když při­jde kon­flikt: při­jí­mat, co při­chá­zí od pro­tiv­ní­ka, ale při­tom neztra­tit vlast­ní rov­no­váhu. Je to i filo­zo­fie pro život mimo dódžó. A všech­no to jde bez bojo­vá­ní, fakt to zbožňuju!

Carmen, cestovatelka, Španělsko

Do toho­to klu­bu a sou­čas­ně i k aiki­do mě při­ved­la oso­ba hlav­ní­ho uči­te­le, kte­ré­ho jsem před­tím znal z jiných (ne-aiki­­do) semi­ná­řů. Aiki­do zde cvi­čím od roku 2015 a od té doby se sta­lo pev­nou sou­čás­tí mého živo­ta. Je to skvě­lý klub s výbor­nou atmo­sfé­rou. Doporučuji.

Tomáš, 37 let, právník

Cvi­čím zde od r. 2015 a klub jsem peč­li­vě vybí­ral. Aiki­do mě baví čím dál více a vře­le dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu kdo chce fyzic­ké cvi­če­ní pro­po­jit s ces­tou sebe­po­zná­vá­ní. Toto Dojo jsem si vybral zejmé­na pro­to, že je zde přá­tel­ská atmo­sfé­ra a vhod­né pod­mín­ky pro celist­vý roz­voj osob­nos­ti člověka.

Michal, 34 let, kouč a průvodce

Respek­tu­jí­cí, nená­sil­ná komu­ni­ka­ce ve fyzic­kém pohy­bu. Osob­ní roz­voj, při kte­rém si zalí­tá­te vzdu­chem, vyčis­tí­te hla­vu a spra­ví­te drže­ní těla.

Zuzka, 35 let, sociální pracovnice

Cvi­čím tady už od roku 2014 a jsem hod­ně spo­ko­je­ný. Přes­to­že jsem zku­sil něko­lik jiných spor­tů, žád­ný mi nena­bí­dl tak kom­plex­ní pří­stup k budo­vá­ní zdra­vé­ho těla i mys­li. Prin­ci­py aiki­do mi nabí­ze­jí skvě­lý pře­sah, kte­rý mi pomá­há lépe řešit i zce­la “nebo­jo­vé” situ­a­ce – tře­ba komu­ni­ka­ci. Zkus­te to taky!

Ondra, 36 let, majitel vzdělávací firmy

Skvě­lý klub svě­to­vé úrov­ně. Mno­ho semi­ná­řů se zahra­nič­ní­mi učiteli.

Oldřich, 35 let, majitel internetové firmy

Dódžó se zku­še­ný­mi uči­te­li a výbor­ným kolek­ti­vem. Aiki­do se tu cvi­čí nejen jako sou­bor tech­nik, ale jako vše­stran­ný roz­voj, inspi­ra­ce pro život. (Během čtyř let jsem poznal i jiná dob­rá dódžó a dob­ré uči­te­le, ale cvi­čím stá­le na Vino­hra­dech, i když už je to pro mě něja­kou dobu z ruky. Sto­jí to za to.)

Adam, 33 let, programátor a učitel

Na aiki­do se mi líbí jeho vari­a­bi­li­ta a to, že ta samá tech­ni­ka může v růz­ných situ­a­cích vypa­dat úpl­ně jinak.

Luboš, 28 let, zaměstnanec státní správy

Na aiki­du mám rád kro­mě samot­né­ho pohy­bu sna­hu vyře­šit kon­flikt ele­gant­ně a bez zby­teč­né­ho nási­lí. Důle­ži­tá je pro mě také pří­jem­ná a přá­tel­ská atmo­sfé­ra v našem dódžó.

Vítek, 28 let, vývojář

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY