Zavolejte nám
+420 603 752 468

Rozvrh

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Uve­de­né časy pla­tí během škol­ní­ho roku (září 2023 – čer­ven 2024). Přes let­ní prázd­ni­ny (čer­ve­nec-srpen 2024) bude mír­ně jiný roz­vrh (5 tré­nin­ků za týden pro dospě­lé a mlá­dež – časy budou upřesněny). 

Mís­ta tré­nin­ků (uve­de­ná v rozvrhu):

  • Sokol: TJ Sokol Pra­ha Krá­lov­ské Vino­hra­dy, Pol­ská 1a, Pra­ha 2
  • Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2

Členské příspěvky pro dospělé

Pra­cu­jí­cí Stu­den­ti / Neza­měst­na­ní / Mateř­ská dovo­le­ná / Finanč­ní tíseň
3 měsí­ce 3500 Kč (1166 Kč za měsíc) 2200 Kč (733 Kč za měsíc)
6 měsí­ců 5400 Kč (900 Kč za měsíc) 3300 Kč (550 Kč za měsíc)
12 měsí­ců 9600 Kč (800 Kč za měsíc) 5500 Kč (458 Kč za měsíc)
Základ­ní kurz aikido 3500 Kč 2500 Kč
  • Pro­sím, zvol­te si člen­ské a zaplať­te ho na čís­lo účtu 2700020028/2010 se svým osob­ním vari­a­bil­ním symbolem.
  • Po zapla­ce­ní pří­spěv­ku může­te navště­vo­vat všech­ny “tré­nin­ky pro dospě­lé” z rozvrhu.
  • Roč­ní licenč­ní znám­ka Čes­ké Fede­ra­ce Aiki­do (orga­ni­za­ce, kte­rá pořá­dá semi­ná­ře a zkouš­ky tech­nic­ké vyspě­los­ti) sto­jí 600 Kč pro čle­ny nad 18 let a 200 Kč pro mlá­dež do 18 let. Noví čle­no­vé pla­tí 50 Kč za prů­kaz ČFAi. Licen­ci ČFAi potře­bu­je­te až po absol­vo­vá­ní Základ­ní­ho kur­zu aikido.
  • Čle­no­vé jiných aiki­do klu­bů mají na uve­de­né pří­spěv­ky 50% sle­vu, pří­pad­ně mohou pla­tit i jed­not­li­vé tréninky.
  • Posky­tu­je­me rodin­nou sle­vu: 25 %.
  • Pří­spěv­ky za děti (5–7 let, 8–12 let) a mlá­dež (13–17 let), viz děti a mlá­dež.

Popis tréninků

Aikido – základní kurz pro začátečníky

Tří­mě­síč­ní základ­ní kurz zamě­ře­ný na zákla­dy aiki­do pro úpl­né začá­teč­ní­ky – muže i ženy od 17 let. Nápl­ní těch­to tré­nin­ků jsou základ­ní sta­veb­ní prv­ky aiki­do – nau­čí­te se na nich základ­ní kro­ky a oto­če­ní, pády a jed­no­du­ché tech­ni­ky. Viz. podrob­nos­ti o základ­ním kur­zu.

Po začá­teč­nic­kém kur­zu obvykle začá­teč­ní­ci pokra­ču­jí v pra­vi­del­ném tré­nin­ku na hodi­nách pro dospě­lé. Aiki­do je celo­ži­vot­ní cesta.

Aikido – dospělí všechny úrovně

Tré­nin­ky aiki­do ote­vře­né pro všech­ny, kte­ří už zvlád­li základ­ní doved­nos­ti aiki­da. Těch­to tré­nin­ků je v prů­bě­hu týd­ne hod­ně (ráno, v poled­ne i večer), aby si kaž­dý mohl vybrat pod­le svých časo­vých možností.
Na večer­ních hodi­nách dospě­lých se čas­to cvi­čí i se zbra­ně­mi. Ve čtvr­tek večer je tré­nink zakon­čen rela­xač­ní čás­tí nebo masá­ží shi­at­su – viz níže.

Aikido – od 4. kjú

Ten­to tré­nink je vyhra­zen pro stu­den­ty od 4. kyu (kte­ří už do jis­té míry zvlá­da­jí pády a základ­ní tech­ni­ky) a je to pro­stor pro dyna­mič­těj­ší nebo slo­ži­těj­ší cvičení.

Aikido – zbraně

Vel­ká část tech­nik aiki­do beze zbra­ní pochá­zí z japon­ských bojo­vých umě­ní se zbra­ně­mi. Pro­to je cvi­če­ní se zbra­ně­mi sou­čás­tí tré­nin­ku – obvykle se pou­ží­vá dře­vě­ný meč (boken), tyč (džo) a nůž (tan­tó). Prá­ce se zbra­ně­mi navíc roz­ví­jí dob­ré drže­ní těla, sílu v cen­t­ru těla, pozor­nost, roz­hod­nost a přes­nost. Cvi­če­ní je vhod­né pro všech­ny úrov­ně studentů.

Shiatsu

Jako uvol­ně­ní a rege­ne­ra­ci po cvi­če­ní cvi­če­ní aiki­da nabí­zí­me nepra­vi­del­né lek­ce shi­at­su. Nau­čí­te se na nich základ­ní tech­ni­ky japon­ské ener­ge­tic­ké masá­že shi­at­su, kte­rá je posta­ve­ná na stej­ných prin­ci­pech jako aiki­do – to zna­me­ná na myš­len­ce rov­no­váhy a har­mo­nie, na jem­ném a jis­tém kon­tak­tu a na prá­ci ze své­ho centra…

Aikido – volné cvičení

Pro­stor pro všech­ny, kte­ří si chtě­jí zacvi­čit na tata­mi bez uči­te­le. Tré­nink nemá pev­nou struk­tu­ru, vět­ši­nou se vytvo­ří sku­pin­ky a cvi­čí na co mají chuť. Star­ší stu­den­ti se obvykle posta­ra­jí i o úpl­né začá­teč­ní­ky. Ide­ál­ní je domlu­vit se na cvi­če­ní s ostat­ní­mi v prů­bě­hu týd­ne, tré­nink může být výji­meč­ně zrušen.

Společné jídlo a pití

U cvi­če­ní aiki­do se obvykle nemlu­ví, tak­že roz­ho­vo­ry nechá­vá­me na návštěvy restau­ra­cí a hos­pod. Tyto “lek­ce” nejsou potřeb­né k zvlád­nu­tí tech­ni­ky aiki­do, nicmé­ně pose­ze­ní s přá­te­li je vel­mi pří­jem­nou sou­čás­tí tréninku :).

Aikido – děti a mládež

Pořá­dá­me také tré­nin­ky pro mlá­dež od 13 do 16 let a tré­nin­ky pro děti od 5 do 13 let (ve třech věko­vých kategoriích).