Zavolejte nám
+420 603 752 468

E‑book zdarma

Kni­ha Franc­ka Noë­la “Aiki­dó – Úva­hy, tápá­ní a poví­dá­ní o ces­tě…” je plná skvě­lých postře­hů k prin­ci­pům aiki­da a jejich pou­ži­tí ve výu­ce, cvi­če­ní i kaž­do­den­ním životě.

Vychováváme novou generaci, která posune aikido a svět do lepší budoucnosti!

Podpořte nás, prosím!

Pokud se má náš svět změ­nit k lep­ší­mu, musí vyrůst nová gene­ra­ce sil­ných mla­dých lidí, kte­ří se doká­žou vypo­řá­dat s vel­ký­mi výzva­mi sou­čas­nos­ti. Pro­to v Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy pra­cu­je­me s dět­mi a mlá­de­ží: vycho­vá­vá­me novou gene­ra­ci, kte­rá posu­ne aiki­do a svět do lep­ší budoucnosti.

Za rok přes naše sku­pi­ny pro­jde kolem 120 dětí a mla­dých. A kaž­dý rok dotu­je­me roz­voj mlá­de­že část­kou při­bliž­ně 200.000 Kč (sou­stře­dě­ní, tre­nér­ské vzdě­lá­ní, ces­ty do zahra­ni­čí, semináře…).

V roce 2023 jsme vybra­li přes 110.000 Kč. Pro­sím pod­poř­te naši prá­ci s mlá­de­ží a pomoz­te nám v roce 2024 vysbí­rat cílo­vých 200.000 Kč!

 
Aikido pro všechny věkové kategorie!

Tréninkové programy

Vhod­né pro všechny

 • muži i ženy, klu­ci i holky
 • všech­ny věko­vé kategorie
 • pro­gra­my pro začátečníky
 • níz­ká cena pro studenty
 • celo­roč­ní nábor

Vše­stran­ná cesta

 • ele­gant­ní pohyb
 • síla i vnitř­ní klid
 • účin­ná sebeobrana
 • osob­ní roz­voj pro život
 • komu­ni­ka­ce s dru­hý­mi lidmi

Kon­di­ce a zdraví

 • postup­né zlep­šo­vá­ní kondice
 • vyvá­že­né a zábav­né tréninky
 • vědo­mý roz­voj těla
 • shi­at­su (masá­že) jako doplněk
 • cvi­če­ní do vyso­ké­ho věku

Vhod­né pro všechny

 • muži i ženy, klu­ci i holky
 • všech­ny věko­vé kategorie
 • pro­gra­my pro začátečníky
 • níz­ká cena pro studenty
 • celo­roč­ní nábor

Vše­stran­ná cesta

 • ele­gant­ní pohyb
 • síla i vnitř­ní klid
 • účin­ná sebeobrana
 • osob­ní roz­voj pro život
 • komu­ni­ka­ce s dru­hý­mi lidmi

Kon­di­ce a zdraví

 • postup­né zlep­šo­vá­ní kondice
 • vyvá­že­né a zábav­né tréninky
 • vědo­mý roz­voj těla
 • shi­at­su (masá­že) jako doplněk
 • cvi­če­ní do vyso­ké­ho věku
Nábor pro dospělé od 17 let:

3‑měsíční základní kurz aikido

Nauč­te se zákla­dy aiki­da v uce­le­ném tří­mě­síč­ním kur­zu pro začátečníky!

V aiki­du nalez­ne­te tré­nink pro tělo i mysl:
vše­stran­ný pohyb, vnitř­ní vyrov­na­nost, sebeobranu
i pře­nos nau­če­ných prin­ci­pů do běž­ných život­ních situací.
A také sku­pi­nu přá­tel­ských lidí.

Dal­ší základ­ní kurz začí­ná na pod­zim – v pon­dě­lí 30. září 2024.
Při­hlaš­te se včas!

Lidé o nás …

Skvě­lá zku­še­nost, úžas­ní uči­te­lé, základ­ní kurz Aiki­da je veden vel­mi jas­ně, sro­zu­mi­tel­ně s při­ro­ze­nou leh­kos­tí. Kaž­dý si ve cvi­če­ní asi nalez­ne svůj důvod a smy­sl, proč pokra­ču­je dál. Mě osob­ně pomá­há jak po strán­ce fyzic­ké – člo­věk zjis­tí, že začne auto­ma­tic­ky pou­ží­vat sva­ly, o kte­rých ani nevě­děl, že je má a zlep­ší se koor­di­na­ce, tak po strán­ce dušev­ní – tím, jak člo­věk stá­le pilu­je a opa­ku­je tech­ni­ky, začne více pře­mýš­let nad kaž­dým kro­kem v živo­tě, zís­ká vět­ší nad­hled a rov­no­váhu. Samo­zřej­mě se vše nedá shr­nout do krát­ké zprá­vy, kaž­do­pád­ně cvi­če­ní aiki­do a celý klub Aiki­do Vino­hra­dy hod­no­tím jako vel­mi cen­nou zkušenost.

Vlasta Hynková

Proč cvi­čím Aiki­do? Pro radost! Radost z cvi­če­ní, z pří­jem­né­ho pro­stře­dí, z přá­tel­ské atmosféry…

Míša, 21 let, grafička

Rád jez­dím na kole, hra­ju tenis, učím se na in-linech, a kdy­bys­te mě zna­li tak víte, že už toto je pro mě celo­ži­vot­ní boj. Aiki­do mě učí se s tím vyrov­nat, nadech­nout se a odpo­či­nout si.

Jirka, 40 let, metodik rozvoje informačního systému

Za nej­za­jí­ma­věj­ší na aiki­du pova­žu­ji jeho schop­nost roz­ví­jet vědo­mí si vlast­ní­ho těla a při­ro­ze­né­ho pohybu.

Karolína, 25 let, grafička

Vět­ši­nu dne sedím na žid­li, tak­že jsem rád, že si večer na tré­nin­ku aiki­da vždy mohu pořád­ně zacvi­čit, vyčis­tit hla­vu a uvol­nit pro­se­dě­lé svaly.

Jarda, 24 let, webový vývojář

Na aiki­du mám ráda, že mě učí nepří­čit se, když při­jde kon­flikt: při­jí­mat, co při­chá­zí od pro­tiv­ní­ka, ale při­tom neztra­tit vlast­ní rov­no­váhu. Je to i filo­zo­fie pro život mimo dódžó. A všech­no to jde bez bojo­vá­ní, fakt to zbožňuju!

Carmen, cestovatelka, Španělsko

Do toho­to klu­bu a sou­čas­ně i k aiki­do mě při­ved­la oso­ba hlav­ní­ho uči­te­le, kte­ré­ho jsem před­tím znal z jiných (ne-aiki­­do) semi­ná­řů. Aiki­do zde cvi­čím od roku 2015 a od té doby se sta­lo pev­nou sou­čás­tí mého živo­ta. Je to skvě­lý klub s výbor­nou atmo­sfé­rou. Doporučuji.

Tomáš, 37 let, právník

Cvi­čím zde od r. 2015 a klub jsem peč­li­vě vybí­ral. Aiki­do mě baví čím dál více a vře­le dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu kdo chce fyzic­ké cvi­če­ní pro­po­jit s ces­tou sebe­po­zná­vá­ní. Toto Dojo jsem si vybral zejmé­na pro­to, že je zde přá­tel­ská atmo­sfé­ra a vhod­né pod­mín­ky pro celist­vý roz­voj osob­nos­ti člověka.

Michal, 34 let, kouč a průvodce

Respek­tu­jí­cí, nená­sil­ná komu­ni­ka­ce ve fyzic­kém pohy­bu. Osob­ní roz­voj, při kte­rém si zalí­tá­te vzdu­chem, vyčis­tí­te hla­vu a spra­ví­te drže­ní těla.

Zuzka, 35 let, sociální pracovnice

Cvi­čím tady už od roku 2014 a jsem hod­ně spo­ko­je­ný. Přes­to­že jsem zku­sil něko­lik jiných spor­tů, žád­ný mi nena­bí­dl tak kom­plex­ní pří­stup k budo­vá­ní zdra­vé­ho těla i mys­li. Prin­ci­py aiki­do mi nabí­ze­jí skvě­lý pře­sah, kte­rý mi pomá­há lépe řešit i zce­la “nebo­jo­vé” situ­a­ce – tře­ba komu­ni­ka­ci. Zkus­te to taky!

Ondra, 36 let, majitel vzdělávací firmy

Skvě­lý klub svě­to­vé úrov­ně. Mno­ho semi­ná­řů se zahra­nič­ní­mi učiteli.

Oldřich, 35 let, majitel internetové firmy

Dódžó se zku­še­ný­mi uči­te­li a výbor­ným kolek­ti­vem. Aiki­do se tu cvi­čí nejen jako sou­bor tech­nik, ale jako vše­stran­ný roz­voj, inspi­ra­ce pro život. (Během čtyř let jsem poznal i jiná dob­rá dódžó a dob­ré uči­te­le, ale cvi­čím stá­le na Vino­hra­dech, i když už je to pro mě něja­kou dobu z ruky. Sto­jí to za to.)

Adam, 33 let, programátor a učitel

Na aiki­do se mi líbí jeho vari­a­bi­li­ta a to, že ta samá tech­ni­ka může v růz­ných situ­a­cích vypa­dat úpl­ně jinak.

Luboš, 28 let, zaměstnanec státní správy

Na aiki­du mám rád kro­mě samot­né­ho pohy­bu sna­hu vyře­šit kon­flikt ele­gant­ně a bez zby­teč­né­ho nási­lí. Důle­ži­tá je pro mě také pří­jem­ná a přá­tel­ská atmo­sfé­ra v našem dódžó.

Vítek, 28 let, vývojář

Jsme klub světové úrovně

Aikido Praha Vinohrady

Radost, pohyb, umě­ní, vše­stran­ný roz­voj, rov­no­vá­ha v ruchu vel­ko­měs­ta, kon­struk­tiv­ní řeše­ní kon­flik­tů, načer­pá­ní ener­gie… to všech­no a mno­hem více je aiki­do pro 200 čle­nů naše­ho klubu.

Mar­tin Švih­la, 5. dan Aikikai

Aiki­do – umě­ní pro život (před­sta­ve­ní naše­ho klubu)

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY