• Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627
Přihlašování na školní rok 2020/21 je otevřeno!

Tréninkové programy

Vhod­né pro všech­ny

 • muži i ženy, klu­ci i hol­ky
 • všech­ny věko­vé kate­go­rie
 • pro­gra­my pro začá­teč­ní­ky
 • níz­ká cena pro stu­den­ty
 • celo­roč­ní nábor

Vše­stran­ná ces­ta

 • ele­gant­ní pohyb
 • síla i vnitř­ní klid
 • účin­ná sebe­obra­na
 • osob­ní roz­voj pro život
 • komu­ni­ka­ce s dru­hý­mi lid­mi

Kon­di­ce a zdra­ví

 • postup­né zlep­šo­vá­ní kon­di­ce
 • vyvá­že­né a zábav­né tré­nin­ky
 • vědo­mý roz­voj těla
 • shi­at­su (masá­že) jako dopl­něk
 • cvi­če­ní do vyso­ké­ho věku

Vhod­né pro všech­ny

 • muži i ženy, klu­ci i hol­ky
 • všech­ny věko­vé kate­go­rie
 • pro­gra­my pro začá­teč­ní­ky
 • níz­ká cena pro stu­den­ty
 • celo­roč­ní nábor

Vše­stran­ná ces­ta

 • ele­gant­ní pohyb
 • síla i vnitř­ní klid
 • účin­ná sebe­obra­na
 • osob­ní roz­voj pro život
 • komu­ni­ka­ce s dru­hý­mi lid­mi

Kon­di­ce a zdra­ví

 • postup­né zlep­šo­vá­ní kon­di­ce
 • vyvá­že­né a zábav­né tré­nin­ky
 • vědo­mý roz­voj těla
 • shi­at­su (masá­že) jako dopl­něk
 • cvi­če­ní do vyso­ké­ho věku
Nábor pro dospělé od 17 let:

3‑měsíční základní kurz aikido

Nauč­te se zákla­dy aiki­da v uce­le­ném tří­mě­síč­ním kur­zu pro začá­teč­ní­ky!

V aiki­du nalez­ne­te tré­nink pro tělo i mysl:
vše­stran­ný pohyb, vnitř­ní vyrov­na­nost, sebe­obra­nu
i pře­nos nau­če­ných prin­ci­pů do běž­ných život­ních situ­a­cí.
A také sku­pi­nu přá­tel­ských lidí.

Dal­ší základ­ní kurz začí­ná 11. led­na 2021, při­hlaš­te se včas.

Lidé o nás …

Apli­ka­ce aiki­da v řeše­ní kon­flik­tů je skvě­lá myš­len­ka. Vše je pou­ze teo­rie, dokud si to na semi­ná­ři s Mar­ti­nem nevy­zkou­ší­te osob­ně. Pro mne byly skvě­lé i jed­no­du­ché cvi­če­ní, odha­lu­jí­cí základ­ní komu­ni­kač­ní vzor­ce, kte­ré nevě­do­mě apli­ku­je­me ať už ve vzta­hu s part­ne­rem, v rodi­ně a zejmé­na na pra­co­viš­ti a v běž­né komu­ni­ka­ci. Lite­ra­tu­ry je spous­ta, ale tohle se musí zažít. Jed­ním slo­vem: Dopo­ru­ču­ji.

Aleš Výmola

gra­fik a fil­mař

Mys­lím, že jsem se díky Tvé­mu semi­ná­ři zba­vil stra­chu z kon­flik­tů. Tak jsem zvě­da­vý, jak to půjde dál.

Václav F.

novi­nář

Na roz­díl od jiných ško­le­ní, je mož­né v Aiki­do Manage­men­tu pro­bí­ra­nou teo­rii oka­mži­tě ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi účast­ní­ky vyzkou­šet. Prá­vě v bez­pro­střed­ním nácvi­ku doved­nos­tí, kte­ré vede k jejich lep­ší­mu osvo­je­ní, vidím nej­vět­ší pří­nos semi­ná­ře. … For­mát ško­le­ní Aiki­do Manage­ment pro mě zau­jí­má mezi jiný­mi ško­le­ní­mi výji­meč­né mís­to.

Bc. Libor Pecháček

pro­jek­to­vý mana­žer

Jako vždy zamě­ře­ní na tělo a těles­né pro­ce­sy. V posled­ním týd­nu jsem zaží­val nebý­va­lý klid ukot­ve­ní ve svém těle a něko­lik vel­mi zají­ma­vých vhle­dů toho, co se ve mě těles­ně děje. Zís­kal jsem dal­ších něko­lik jed­no­du­chých tech­nik jak se uvol­nit či zvý­šit kon­takt se svým tělem, čehož si vážím nej­víc. Když si porov­nám mno­ho růz­ných rela­xač­ních tech­nik, kte­ré míva­jí mno­ho kro­ků (typic­ky tře­ba auto­gen­ní tré­nink) a trva­jí tře­ba půl hodi­ny a srov­nám to s dýchá­ním přes pusu a roz­vol­ně­ným pohle­dem, tak ve výsled­ku je to stej­né, ale prak­tič­nost a rych­lost pou­ži­tí nesrov­na­tel­ná. Tak­že vel­mi děku­ji.

Tomáš P.

pro­jek­to­vý mana­žer

Mar­ti­no­vi bych veli­ce ráda podě­ko­va­la za pří­nos­ný semi­nář. Lek­tor je napros­tým vzo­rem ve svém obo­ru – po celou dobu semi­ná­ře Aiki­do Manage­ment bylo vidět, že to o čem hovo­ří, je výsled­kem jeho mno­ha­le­té a inten­zív­ní prá­ce na sobě a pod­le osvo­je­ných tech­nik také žije. … Veli­ce pří­nos­ný byl pro mně nácvik nové stra­te­gie naji­tí vnitř­ní rov­no­váhy, výcho­zí­ho bodu pro jaké­ko­liv jed­ná­ní, důle­ži­té­ho nejen k zís­ká­ní uvol­ně­nos­ti a leh­kos­ti v jed­ná­ní, ale i k dosa­že­ní plné kon­cen­t­ra­ce.

Dr. Michaela Karsten

pamě­ťo­vá expert­ka

Aiki­do Manage­ment hod­no­tím na 1, vel­mi se mnou rezo­nu­je pří­stup „no bull­shit, pojď­me si to pro­žít“ :-). Pří­nos toho dne byl pro mě obrov­ský, postup­ně to dostá­vám do těla s kaž­dým kon­flik­tem.

Oldřich A.

pod­ni­ka­tel

Potře­bu­je­te si odpo­či­nout, načer­pat ener­gii a hlav­ně si to udr­žet? Pak je ten­to víkend pro Vás to pra­vé! Mar­tin je skvě­lý prů­vod­ce a hlav­ně: efek­tiv­ně, prak­tic­ky, jed­no­du­še, udr­ži­tel­ně!!! To jsou hes­la, kte­rý­mi bych popsa­la Mar­ti­nův pří­stup. Semi­ná­řem jsem loni tou­to dobou pro­šla a moc mi pomohl.

Ida Sára Keltnerová

lek­tor­ka

Nau­či­la jsem se nená­pad­né tech­ni­ky, jejichž pra­vi­del­né prak­ti­ko­vá­ní mi usnad­ňu­je kaž­do­den­ní život. Už vím, jak se sebou “pra­co­vat” ve stre­so­vých situ­a­cích, když jsem una­ve­ná, pře­pra­co­va­ná, když nedo­ká­žu vypnout hla­vu nebo pro­ží­vám vel­ké emo­ce. Vší­mám si sig­ná­lů své­ho těla. Koneč­ně jim umím naslou­chat a rea­go­vat na ně. Díky, Mar­ti­ne, za tvé jem­né a trpě­li­vé vede­ní.

Jana M.

lek­tor­ka a pro­dukč­ní

Tvůj semi­nář byl pros­tě super, přes ten ukot­vo­va­cí nádech-výdech, nohy a ty výmě­ny, co jsme si tam zaži­ly, se mi zača­lo dařit se do toho emoč­ní­ho pro­sto­ru líp dostá­vat a hlav­ně v něm zůstá­vat a hned neu­tí­kat… Mys­lím, že bez toho semi­ná­ře by mi to trva­lo ješ­tě hod­ně dlou­ho. Moc děku­ju!

Hana Š.

lékár­ni­ce

Ze semi­ná­ře (o emo­cích) se mi uchy­ti­lo doce­la dost… v prvé řadě ran­ní cvi­če­ní, nahra­di­la jsem jím ran­ní medi­ta­ci a troš­ku mě pře­kva­pi­lo, jak to šlo úpl­ně samo. Více sle­du­ji své tělo a více vědo­mě dýchám, a poma­lu, ale jis­tě zvě­šu­ji svůj pro­stor. Váž­ně toho není málo… a během toho vše­ho boju­ji své malé vel­ké bitvy a sna­žím se poro­zu­mět a pří­jmout své emo­ce.

Jana H.

Proč cvi­čím Aiki­do? Pro radost! Radost z cvi­če­ní, z pří­jem­né­ho pro­stře­dí, z přá­tel­ské atmo­sfé­ry…

Míša, 21 let, grafička

Rád jez­dím na kole, hra­ju tenis, učím se na in-linech, a kdy­bys­te mě zna­li tak víte, že už toto je pro mě celo­ži­vot­ní boj. Aiki­do mě učí se s tím vyrov­nat, nadech­nout se a odpo­či­nout si.

Jirka, 40 let, metodik rozvoje informačního systému

Za nej­za­jí­ma­věj­ší na aiki­du pova­žu­ji jeho schop­nost roz­ví­jet vědo­mí si vlast­ní­ho těla a při­ro­ze­né­ho pohy­bu.

Karolína, 25 let, grafička

Vět­ši­nu dne sedím na žid­li, tak­že jsem rád, že si večer na tré­nin­ku aiki­da vždy mohu pořád­ně zacvi­čit, vyčis­tit hla­vu a uvol­nit pro­se­dě­lé sva­ly.

Jarda, 24 let, webový vývojář

Na aiki­du mám ráda, že mě učí nepří­čit se, když při­jde kon­flikt: při­jí­mat, co při­chá­zí od pro­tiv­ní­ka, ale při­tom neztra­tit vlast­ní rov­no­váhu. Je to i filo­zo­fie pro život mimo dódžó. A všech­no to jde bez bojo­vá­ní, fakt to zbož­ňu­ju!

Carmen, cestovatelka, Španělsko

Do toho­to klu­bu a sou­čas­ně i k aiki­do mě při­ved­la oso­ba hlav­ní­ho uči­te­le, kte­ré­ho jsem před­tím znal z jiných (ne-aiki­­do) semi­ná­řů. Aiki­do zde cvi­čím od roku 2015 a od té doby se sta­lo pev­nou sou­čás­tí mého živo­ta. Je to skvě­lý klub s výbor­nou atmo­sfé­rou. Dopo­ru­ču­ji.

Tomáš, 37 let, právník

Cvi­čím zde od r. 2015 a klub jsem peč­li­vě vybí­ral. Aiki­do mě baví čím dál více a vře­le dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu kdo chce fyzic­ké cvi­če­ní pro­po­jit s ces­tou sebe­po­zná­vá­ní. Toto Dojo jsem si vybral zejmé­na pro­to, že je zde přá­tel­ská atmo­sfé­ra a vhod­né pod­mín­ky pro celist­vý roz­voj osob­nos­ti člo­vě­ka.

Michal, 34 let, kouč a průvodce

Respek­tu­jí­cí, nená­sil­ná komu­ni­ka­ce ve fyzic­kém pohy­bu. Osob­ní roz­voj, při kte­rém si zalí­tá­te vzdu­chem, vyčis­tí­te hla­vu a spra­ví­te drže­ní těla.

Zuzka, 35 let, sociální pracovnice

Dce­ra cho­dí na aiki­do už 3. rok, dopo­ru­ču­ji!

Miroslava, maminka

Cvi­čím tady už od roku 2014 a jsem hod­ně spo­ko­je­ný. Přes­to­že jsem zku­sil něko­lik jiných spor­tů, žád­ný mi nena­bí­dl tak kom­plex­ní pří­stup k budo­vá­ní zdra­vé­ho těla i mys­li. Prin­ci­py aiki­do mi nabí­ze­jí skvě­lý pře­sah, kte­rý mi pomá­há lépe řešit i zce­la “nebo­jo­vé” situ­a­ce – tře­ba komu­ni­ka­ci. Zkus­te to taky!

Ondra, 36 let, majitel vzdělávací firmy

Skvě­lý klub svě­to­vé úrov­ně. Mno­ho semi­ná­řů se zahra­nič­ní­mi uči­te­li.

Oldřich, 35 let, majitel internetové firmy

Dódžó se zku­še­ný­mi uči­te­li a výbor­ným kolek­ti­vem. Aiki­do se tu cvi­čí nejen jako sou­bor tech­nik, ale jako vše­stran­ný roz­voj, inspi­ra­ce pro život. (Během čtyř let jsem poznal i jiná dob­rá dódžó a dob­ré uči­te­le, ale cvi­čím stá­le na Vino­hra­dech, i když už je to pro mě něja­kou dobu z ruky. Sto­jí to za to.)

Adam, 33 let, programátor a učitel

Na aiki­do se mi líbí jeho vari­a­bi­li­ta a to, že ta samá tech­ni­ka může v růz­ných situ­a­cích vypa­dat úpl­ně jinak.

Luboš, 28 let, zaměstnanec státní správy

Na aiki­du mám rád kro­mě samot­né­ho pohy­bu sna­hu vyře­šit kon­flikt ele­gant­ně a bez zby­teč­né­ho nási­lí. Důle­ži­tá je pro mě také pří­jem­ná a přá­tel­ská atmo­sfé­ra v našem dódžó.

Vítek, 28 let, vývojář

Jsme klub světové úrovně

Aikido Praha Vinohrady

Radost, pohyb, umě­ní, vše­stran­ný roz­voj, rov­no­vá­ha v ruchu vel­ko­měs­ta, kon­struk­tiv­ní řeše­ní kon­flik­tů, načer­pá­ní ener­gie… to všech­no a mno­hem více je aiki­do pro 200 čle­nů naše­ho klu­bu.

Mar­tin Švih­la, 5. dan Aiki­kai

Aiki­do – umě­ní pro život (před­sta­ve­ní naše­ho klu­bu)

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY