• Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • en
Zavolejte nám
+420 737 848 627

OD 16.3. VYHLAŠUJEME DOMÁCÍ CVIČENÍ

Milí přá­te­lé,
vzhle­dem k situ­a­ci kolem koro­na­vi­ru a vyhlá­še­né karan­té­ny
od pon­dě­lí (16.3.) dočas­ně nebu­dou naše tré­nin­ky v dódžó.

Abychom nevy­šli z cvi­ku, na Face­boo­ku a našem blo­gu prů­běž­ně zve­řej­ňu­je­me inspi­ra­ci na domá­cí cvi­če­ní a samo­stu­di­um.

Záro­veň pro­bí­ha­jí pro naše čle­ny (děti, mlá­dež i dospě­lé) onli­ne tré­nin­ky přes apli­ka­ci Zoom.

Jakmi­le auto­ri­ty shle­da­jí, že cvi­čit je mož­né, sejde­me se opět na tata­mi.
Zatím pře­ji hod­ně zdra­ví a těším se na shle­da­nou,
Mar­tin Švih­la (hlav­ní uči­tel klu­bu)

PS: Inspi­ra­ce z blo­gu pro všech­ny věko­vé kate­go­rie… podí­vej­te se:

Novinky z blogu

Nejnovější články

Základní cvičení (videa)

Základní cvičení (videa)

V tom­to člán­ku najde­te videa někte­rých jed­no­du­chých cvi­če­ní, kte­ré dělá­me na našem základ­ním kur­zu aiki­do. Jsou zde pro při­po­me­nu­tí, kdy­bys­te si je chtě­li pro­cvi­čit doma.

6 videí: cvičení pro rodiče a děti v karanténě (domácí tělesná výchova 1. díl)

6 videí: cvičení pro rodiče a děti v karanténě (domácí tělesná výchova 1. díl)

Děti i dospě­lí potře­bu­jí pohyb i v karan­té­ně – pohyb totiž zvy­šu­je imu­ni­tu a při­ná­ší spous­tu spo­leč­ných zážit­ků. Tak­že milí rodi­če, pokud pra­cu­je­te z domu a máte u toho děti ve věku 5–8 let – nabí­zí­me vám inspi­ra­ci na hra­vou zába­vu. Tato videa vás uvol­ní po dlou­hém dni plném prá­ce kom­bi­no­va­né s poku­sy o domá­cí vzdě­lá­vá­ní. Hlav­ní uči­tel naše­ho klu­bu…
Aikido v čase koronaviru – jak posílit svoji imunitu (nejen pro aikidisty)

Aikido v čase koronaviru – jak posílit svoji imunitu (nejen pro aikidisty)

Aiki­do nás učí, jak při­jmout, vyu­žít a zlep­šit jakou­ko­liv situ­a­ci a záro­veň se u toho něco nové­ho nau­čit. Jak může­me toto umě­ní apli­ko­vat na sou­čas­nou situ­a­ci kolem epi­de­mie koro­na­vi­ru? Jak to udě­lat tak, že se po všech bez­peč­nost­ních opat­ře­ních a tré­nin­ko­vé pau­ze setká­me v lep­ší kon­di­ci a zdra­věj­ší než před nimi?
Teď máme pří­le­ži­tost tré­no­vat aiki­do v kaž­do­den­ním živo­tě.

Aikido Praha Vinohrady

Tréninkové programy

Vhod­né pro všech­ny

 • muži i ženy, klu­ci i hol­ky
 • všech­ny věko­vé kate­go­rie
 • pro­gra­my pro začá­teč­ní­ky
 • níz­ká cena pro stu­den­ty
 • celo­roč­ní nábor

Vše­stran­ná ces­ta

 • ele­gant­ní pohyb
 • síla i vnitř­ní klid
 • účin­ná sebe­obra­na
 • osob­ní roz­voj pro život
 • komu­ni­ka­ce s dru­hý­mi lid­mi

Kon­di­ce a zdra­ví

 • postup­né zlep­šo­vá­ní kon­di­ce
 • vyvá­že­né a zábav­né tré­nin­ky
 • vědo­mý roz­voj těla
 • shi­at­su (masá­že) jako dopl­něk
 • cvi­če­ní do vyso­ké­ho věku

Vhod­né pro všech­ny

 • muži i ženy, klu­ci i hol­ky
 • všech­ny věko­vé kate­go­rie
 • pro­gra­my pro začá­teč­ní­ky
 • níz­ká cena pro stu­den­ty
 • celo­roč­ní nábor

Vše­stran­ná ces­ta

 • ele­gant­ní pohyb
 • síla i vnitř­ní klid
 • účin­ná sebe­obra­na
 • osob­ní roz­voj pro život
 • komu­ni­ka­ce s dru­hý­mi lid­mi

Kon­di­ce a zdra­ví

 • postup­né zlep­šo­vá­ní kon­di­ce
 • vyvá­že­né a zábav­né tré­nin­ky
 • vědo­mý roz­voj těla
 • shi­at­su (masá­že) jako dopl­něk
 • cvi­če­ní do vyso­ké­ho věku
Nábor pro dospělé od 17 let:

3‑měsíční základní kurz aikido

Nauč­te se zákla­dy aiki­da v uce­le­ném tří­mě­síč­ním kur­zu pro začá­teč­ní­ky!

V aiki­du nalez­ne­te tré­nink pro tělo i mysl:
vše­stran­ný pohyb, vnitř­ní vyrov­na­nost, sebe­obra­nu
i pře­nos nau­če­ných prin­ci­pů do běž­ných život­ních situ­a­cí.
A také sku­pi­nu přá­tel­ských lidí.

Dal­ší základ­ní kurz začí­ná 20. dub­na 2020, při­hlaš­te se včas.

Lidé o nás …

Na aiki­do se mi líbí jeho vari­a­bi­li­ta a to, že ta samá tech­ni­ka může v růz­ných situ­a­cích vypa­dat úpl­ně jinak.

Luboš, 28 let, zaměstnanec státní správy

Proč cvi­čím Aiki­do? Pro radost! Radost z cvi­če­ní, z pří­jem­né­ho pro­stře­dí, z přá­tel­ské atmo­sfé­ry…

Míša, 21 let, grafička

Rád jez­dím na kole, hra­ju tenis, učím se na in-linech, a kdy­bys­te mě zna­li tak víte, že už toto je pro mě celo­ži­vot­ní boj. Aiki­do mě učí se s tím vyrov­nat, nadech­nout se a odpo­či­nout si.

Jirka, 40 let, metodik rozvoje informačního systému

Za nej­za­jí­ma­věj­ší na aiki­du pova­žu­ji jeho schop­nost roz­ví­jet vědo­mí si vlast­ní­ho těla a při­ro­ze­né­ho pohy­bu.

Karolína, 25 let, grafička

Vět­ši­nu dne sedím na žid­li, tak­že jsem rád, že si večer na tré­nin­ku aiki­da vždy mohu pořád­ně zacvi­čit, vyčis­tit hla­vu a uvol­nit pro­se­dě­lé sva­ly.

Jarda, 24 let, webový vývojář

Na aiki­du mám ráda, že mě učí nepří­čit se, když při­jde kon­flikt: při­jí­mat, co při­chá­zí od pro­tiv­ní­ka, ale při­tom neztra­tit vlast­ní rov­no­váhu. Je to i filo­zo­fie pro život mimo dódžó. A všech­no to jde bez bojo­vá­ní, fakt to zbož­ňu­ju!

Carmen, cestovatelka, Španělsko

Do toho­to klu­bu a sou­čas­ně i k aiki­do mě při­ved­la oso­ba hlav­ní­ho uči­te­le, kte­ré­ho jsem před­tím znal z jiných (ne-aiki­­do) semi­ná­řů. Aiki­do zde cvi­čím od roku 2015 a od té doby se sta­lo pev­nou sou­čás­tí mého živo­ta. Je to skvě­lý klub s výbor­nou atmo­sfé­rou. Dopo­ru­ču­ji.

Tomáš, 37 let, právník

Cvi­čím zde od r. 2015 a klub jsem peč­li­vě vybí­ral. Aiki­do mě baví čím dál více a vře­le dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu kdo chce fyzic­ké cvi­če­ní pro­po­jit s ces­tou sebe­po­zná­vá­ní. Toto Dojo jsem si vybral zejmé­na pro­to, že je zde přá­tel­ská atmo­sfé­ra a vhod­né pod­mín­ky pro celist­vý roz­voj osob­nos­ti člo­vě­ka.

Michal, 34 let, kouč a průvodce

Respek­tu­jí­cí, nená­sil­ná komu­ni­ka­ce ve fyzic­kém pohy­bu. Osob­ní roz­voj, při kte­rém si zalí­tá­te vzdu­chem, vyčis­tí­te hla­vu a spra­ví­te drže­ní těla.

Zuzka, 35 let, sociální pracovnice

Dce­ra cho­dí na aiki­do už 3. rok, dopo­ru­ču­ji!

Miroslava, maminka

Cvi­čím tady už od roku 2014 a jsem hod­ně spo­ko­je­ný. Přes­to­že jsem zku­sil něko­lik jiných spor­tů, žád­ný mi nena­bí­dl tak kom­plex­ní pří­stup k budo­vá­ní zdra­vé­ho těla i mys­li. Prin­ci­py aiki­do mi nabí­ze­jí skvě­lý pře­sah, kte­rý mi pomá­há lépe řešit i zce­la “nebo­jo­vé” situ­a­ce – tře­ba komu­ni­ka­ci. Zkus­te to taky!

Ondra, 36 let, majitel vzdělávací firmy

Skvě­lý klub svě­to­vé úrov­ně. Mno­ho semi­ná­řů se zahra­nič­ní­mi uči­te­li.

Oldřich, 35 let, majitel internetové firmy

Dódžó se zku­še­ný­mi uči­te­li a výbor­ným kolek­ti­vem. Aiki­do se tu cvi­čí nejen jako sou­bor tech­nik, ale jako vše­stran­ný roz­voj, inspi­ra­ce pro život. (Během čtyř let jsem poznal i jiná dob­rá dódžó a dob­ré uči­te­le, ale cvi­čím stá­le na Vino­hra­dech, i když už je to pro mě něja­kou dobu z ruky. Sto­jí to za to.)

Adam, 33 let, programátor a učitel

Na aiki­du mám rád kro­mě samot­né­ho pohy­bu sna­hu vyře­šit kon­flikt ele­gant­ně a bez zby­teč­né­ho nási­lí. Důle­ži­tá je pro mě také pří­jem­ná a přá­tel­ská atmo­sfé­ra v našem dódžó.

Vítek, 28 let, vývojář

Jsme klub světové úrovně

Aikido Praha Vinohrady

Radost, pohyb, umě­ní, vše­stran­ný roz­voj, rov­no­vá­ha v ruchu vel­ko­měs­ta, kon­struk­tiv­ní řeše­ní kon­flik­tů, načer­pá­ní ener­gie… to všech­no a mno­hem více je aiki­do pro 200 čle­nů naše­ho klu­bu.

Mar­tin Švih­la, 5. dan Aiki­kai

Aiki­do – umě­ní pro život (před­sta­ve­ní naše­ho klu­bu)

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY