Zavolejte nám
+420 603 752 468

Videa

Japonské podzimní slavnosti (Akimatsuri 2022)

Japonské podzimní slavnosti (Akimatsuri 2022)

Letoš­ní japon­ské pod­zim­ní slav­nos­ti byly vel­ko­le­pé! Po dvou­le­té pau­ze se na Mar­kétě sešlo přes tři­ti­síc obdi­vo­va­te­lů japon­ské kul­tu­ry. Fes­ti­val orga­ni­zo­va­la Aso­ci­a­ce Japon­ců v Čes­ku (Čeko Nihon­džin Kai) a my jsme opět měli vel­kou čest pře­vést na fes­ti­va­lu aiki­do. Bylo oprav­du potě­še­ním tam cvičit.

Přečíst článek

Slavnosti lipových květů – Bódaidžu macuri 2022

Slavnosti lipových květů – Bódaidžu macuri 2022

Ve stí­nu svě­že zele­ných stro­mů na sta­ro­slav­ném Vyše­hra­dě, bla­ho­sklon­ně shlí­že­jí­cím na met­ro­po­li, se konal již pat­nác­tý roč­ník japon­ské osla­vy jara se sym­bo­lic­kým ozna­če­ním „Bodai­džu macu­ri“ nebo­li „Svá­tek lip“. A my jsme byli u toho s ukáz­ka­mi a worksho­pem naše­ho bojo­vé­ho umění.

Přečíst článek