Aikido a život – přednáška s Martinem Švihlou

Mar­ti­no­va před­náš­ka o aiki­dě a jeho pou­ži­tí v kaž­do­den­ním živo­tě pro­běh­la onli­ne na Zoom‑u na kon­ci loc­kdow­nů v zimě 2021 a byl to skvě­lý způ­sob, jak být v těch ponurých časech spolu.

Setka­li jsme nás onli­ne téměř 50 a při­šli i aiki­dis­té z oddí­lů dětí a mlá­de­že, dokon­ce i pár rodi­čů. Dis­ku­ze po před­náš­ce (není sou­čás­tí videa) se pořád­ně natáhla.