Zavolejte nám
+420 603 752 468

Blog

Karaoke a horečka páteční noci

Karaoke a horečka páteční noci

Ten­to večer byl nepřed­ví­da­tel­ný, v kara­o­ke baru byla vět­ši­na z nás popr­vé. Dora­zí vůbec někdo? A kdo? Mož­ná sesta­va se měni­la celý pátek, lidé se při­hla­šo­va­li a odhla­šo­va­li, jak se jim prů­běž­ně měnil pro­gram. Nako­nec se nás sešlo osm­náct. Prv­ní zpě­vác­ké poku­sy, prv­ní drin­ky, nejis­to­tu postup­ně roz­há­něl smích. Naštěs­tí jsou mezi námi tako­ví, kte­ří umí zruč­ně balan­co­vat mezi trap­nos­tí a vti­pem a doká­za­li strh­nout ostat­ní. To jsme však netu­ši­li, co nás čeká později…

Přečíst článek

Tlačítko “O‑Sensei” v Berlíně

Tlačítko “O‑Sensei” v Berlíně

Do Ber­lí­na jsme dora­zi­li v pátek večer a prv­ní den jsme spa­li v Kra­nich-dojo. Mar­tin a Van­da již cvi­či­li v jiném dójo a před spa­ním jsme si všich­ni zašli do čín­ské restau­ra­ce na dob­ré kned­líč­ky (a náhod­ně si tro­chu pro­cvi­či­li čínštinu).
Těs­ně před spa­ním v dódžó jsme se poku­si­li klik­nout na tla­čít­ko s nápi­sem “Ó‑Sensei”. Po stisk­nu­tí se roz­sví­ti­la dis­co-svět­la a my jsme vědě­li, že nás brzy čeká něja­ká zábava.

Přečíst článek

Franck Noël: Tatíček Noël a aikido

Franck Noël: Tatíček Noël a aikido

Pří­pad­ný čte­nář toho­to tex­tu by se neměl nechat zmást a oče­ká­vat, že pod tím­to názvem obje­ví něja­kou fik­tiv­ní auto­bi­o­gra­fii auto­ra a bla­ho­sklon­né pře­vy­prá­vě­ní jeho vzta­hu k této krás­né dis­ci­plí­ně (autor konec­kon­ců nijak nemů­že za své příjmení).

Stej­ný (nebo jiný) čte­nář by tak­též neměl dou­fat, že zde nalez­ne výčet dár­ků a rados­tí, kte­ré by nám jeden i dru­hý pro­ta­go­nis­ta tex­tu měli přinášet.

Ne. O to tu nepůjde.

Jde o to uvě­do­mit si neod­dis­ku­to­va­tel­ný fakt:

POUZE FALEŠNÍ SANTA CLAUSOVÉ JSOU OPRAVDOVÍ

Přečíst článek

Další školení trenéru České federace aikido

Další školení trenéru České federace aikido

Ško­le­ní tre­né­rů Čes­ké fede­ra­ce aiki­do orga­ni­zu­je­me moc rádi. Je to pří­le­ži­tost zacvi­čit si s podě­lit se o náš způ­sob vyu­čo­vá­ní aiki­da s dal­ší­mi čes­ký­mi klu­by a také mož­nost načer­pat inspi­ra­ci z jejich prá­ce. Záro­veň tato setká­ní roz­ši­řu­jí peda­go­gic­ké i lid­ské obzo­ry našim mla­dým uči­te­lům. A také si může­me všich­ni spo­lu zacvičit. 

Přečíst článek

Aikido trička a mikiny

Aikido trička a mikiny

Trič­ka jen pro aiki­dis­ty!?! V našem klu­bu jsme vytvo­ři­li (zatím) 16 růz­ných desig­nů aiki­do tri­ček – vtip­né, s nápi­sy, kali­gra­fie, typo­gra­fie! Jsou tam potis­ky čis­tě klu­bo­vé a také jen o aiki­dě. A dají se vytisk­nout na trič­ka, miki­ny, tíl­ka nebo pol­štá­ře… všech veli­kos­tí. Čtě­te dál!

Přečíst článek

Sbíráme víno u Bogdana Trojaka!

Sbíráme víno u Bogdana Trojaka!

Aiki­do je i prá­ce ve vino­hra­du, shod­li jsme se s naši­mi mla­dý­mi. Jed­nu říj­no­vou sobo­tu jsme si totiž uži­li na čer­stvém vzdu­chu sbí­rá­ní hroz­nů na kop­ci nad Žer­no­se­ky, kde má Bogdan Tro­jak vini­ci, na kte­ré občas pomáháme.
Vstá­va­li jsme brzy ráno a na mís­to dora­zi­li ješ­tě za ran­ní mlhy. Nevi­dě­li jsme ani na pár met­rů, téměř po hma­tu jsme vybí­ra­li a stří­ha­li střap­ce, prs­ty mok­ré od stu­de­né rosy…

Přečíst článek