Zavolejte nám
+420 603 752 468

Blog

Barcelona, Lisabon, Londýn a Toulouse: mezinárodní výměna inspirace na jaře 2024

Barcelona, Lisabon, Londýn a Toulouse: mezinárodní výměna inspirace na jaře 2024

Jed­na z nej­lep­ších věcí na aiki­dě je, že se může­te zasta­vit prak­tic­ky v jakém­ko­liv klu­bu na svě­tě a jen tak si zacvi­čit s domá­cí­mi. A také, že semi­ná­ře aiki­da jsou ote­vře­né udá­los­ti, na kte­rých se setká­va­jí lidé z celé­ho kon­ti­nen­tu. Tak­že pozná­vat nové lidi a mís­ta skrz cvi­če­ní aiki­da je oprav­du jed­no­du­ché. V tom­to krát­kém tex­tu při­bli­žu­je­me pár našich cest na jaře toho­to roku.

Přečíst článek

Který bojový styl je nejúčinnější?

Který bojový styl je nejúčinnější?

You­tu­be je plný dis­ku­zí o tom, jest­li je účin­něj­ší MMA nebo krav maga, judo nebo BJJ, japon­ský nebo evrop­ský šerm… Spous­ta lidí si na podob­ných úva­hách zaklá­dá své živo­by­tí a soci­ál­ní sítě tyhle hád­ky pod­po­ru­jí, pro­to­že na kon­tro­ver­zi vydě­lá­va­jí. Avšak pro bojo­vé dis­ci­plí­ny jsou tyto hád­ky ke ško­dě, pro­to­že lidé, kte­ří by chtě­li začít něco cvi­čit, z nich mají ako­rát zma­tek. Pojď­me si to tedy v tom­to člán­ku vyjasnit.
(Ten­to člá­nek vyšel v časo­pi­su Bojo­vá umě­ní, bře­zen / duben 2024.)

Přečíst článek

Karaoke a horečka páteční noci

Karaoke a horečka páteční noci

Ten­to večer byl nepřed­ví­da­tel­ný, v kara­o­ke baru byla vět­ši­na z nás popr­vé. Dora­zí vůbec někdo? A kdo? Mož­ná sesta­va se měni­la celý pátek, lidé se při­hla­šo­va­li a odhla­šo­va­li, jak se jim prů­běž­ně měnil pro­gram. Nako­nec se nás sešlo osm­náct. Prv­ní zpě­vác­ké poku­sy, prv­ní drin­ky, nejis­to­tu postup­ně roz­há­něl smích. Naštěs­tí jsou mezi námi tako­ví, kte­ří umí zruč­ně balan­co­vat mezi trap­nos­tí a vti­pem a doká­za­li strh­nout ostat­ní. To jsme však netu­ši­li, co nás čeká později…

Přečíst článek

Tlačítko “O‑Sensei” v Berlíně

Tlačítko “O‑Sensei” v Berlíně

Do Ber­lí­na jsme dora­zi­li v pátek večer a prv­ní den jsme spa­li v Kra­nich-dojo. Mar­tin a Van­da již cvi­či­li v jiném dójo a před spa­ním jsme si všich­ni zašli do čín­ské restau­ra­ce na dob­ré kned­líč­ky (a náhod­ně si tro­chu pro­cvi­či­li čínštinu).
Těs­ně před spa­ním v dódžó jsme se poku­si­li klik­nout na tla­čít­ko s nápi­sem “Ó‑Sensei”. Po stisk­nu­tí se roz­sví­ti­la dis­co-svět­la a my jsme vědě­li, že nás brzy čeká něja­ká zábava.

Přečíst článek

Franck Noël: Tatíček Noël a aikido

Franck Noël: Tatíček Noël a aikido

Pří­pad­ný čte­nář toho­to tex­tu by se neměl nechat zmást a oče­ká­vat, že pod tím­to názvem obje­ví něja­kou fik­tiv­ní auto­bi­o­gra­fii auto­ra a bla­ho­sklon­né pře­vy­prá­vě­ní jeho vzta­hu k této krás­né dis­ci­plí­ně (autor konec­kon­ců nijak nemů­že za své příjmení).

Stej­ný (nebo jiný) čte­nář by tak­též neměl dou­fat, že zde nalez­ne výčet dár­ků a rados­tí, kte­ré by nám jeden i dru­hý pro­ta­go­nis­ta tex­tu měli přinášet.

Ne. O to tu nepůjde.

Jde o to uvě­do­mit si neod­dis­ku­to­va­tel­ný fakt:

POUZE FALEŠNÍ SANTA CLAUSOVÉ JSOU OPRAVDOVÍ

Přečíst článek