Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido

Pár slov o Aikido

Aiki­do je jed­no z nejmlad­ších japon­ských bojo­vých umě­ní – vytvo­řil ho v prv­ní polo­vi­ně 20. sto­le­tí Mori­hei Ueši­ba (1883–1969) po dlou­ho­le­tém stu­diu sta­rých škol šer­mu a boje beze zbra­ní jako nástroj pro vše­stran­ný roz­voj lid­ských kvalit.

Cvi­če­ní aiki­do má něko­lik aspektů:

fyzic­ké cvi­če­ní pro­spěš­né pro zdraví,
roz­voj osob­nos­ti a pře­nos prin­ci­pů aiki­do do běž­né­ho živo­ta a
sebe­obra­na.
Tato pes­t­rá pale­ta umož­ňu­je kaž­dé­mu stu­den­to­vi najít si v aiki­do svo­ji vlast­ní cestu.

Násle­du­jí­cí odstav­ce zleh­ka při­bli­žu­jí někte­ré strán­ky aiki­do, avšak žád­ná slo­va nemo­hou nahra­dit osob­ní zku­še­nost ze cvi­če­ní. Tak­že pokud chce­te aiki­do oprav­du ochut­nat, přijď­te si zacvi­čit.

Fyzické cvičení

Zákla­dem veš­ke­ré­ho roz­vo­je v aiki­do je fyzic­ké cvi­če­ní. Na této úrov­ni aiki­do obsa­hu­je hody a zne­hyb­ně­ní při­po­mí­na­jí­cí džúdžu­cu a také cvi­če­ní s mečem, tyčí nebo nožem.

Aiki­do se neza­mě­řu­je na blo­ky, úde­ry a kopy a radě­ji vyu­ží­vá ener­gii úto­ku k jeho neutra­li­za­ci, z čehož vyplý­vá obran­ný cha­rak­ter umění.

Uvol­ně­né dyna­mic­ké cvi­če­ní kru­ho­vých tech­nik har­mo­nic­ky roz­ví­jí obrat­nost, pruž­nost, vytr­va­lost i sílu, aiki­do má záro­veň pozi­tiv­ní vliv na drže­ní těla a dýchání.

Cvi­če­ní navíc vede ener­gii z cen­t­ra do celé­ho těla, a tak aiki­do neroz­ví­jí pou­ze sva­ly, ale má mno­hem hlub­ší vliv na cel­ko­vé zdraví.

Rozvoj osobnosti

Lep­ší fyzic­ká kon­di­ce a při­ro­ze­né drže­ní těla není všech­no, co si člo­věk může odnést z tré­nin­ku aiki­do do běž­né­ho živo­ta. Dob­rý fyzic­ký postoj se totiž pro­mí­tá do posto­je men­tál­ní­ho a stej­ně tak se prin­ci­py tech­nik mohou pře­nést do běž­né­ho živo­ta. Mezi tyto prin­ci­py pat­ří vnitř­ní vyrov­na­nost, nale­ze­ní své­ho mís­ta v pro­sto­ru, pro­je­ve­ní zámě­ru nebo vní­má­ní své­ho těla.

Cvi­če­ní tech­nik ve dvo­ji­cích je navíc cvi­če­ním komu­ni­ka­ce s ostat­ní­mi, a pro­to­že je part­ner při cvi­če­ní záro­veň naším zrca­dlem, dává nám mož­nost vidět sebe samé, poznat naše limi­ty a pře­ko­ná­vat je – aiki­do je oprav­du plno­hod­not­ným nástro­jem pro dušev­ní i duchov­ní rozvoj.

Rozvoj osobnosti

Lep­ší fyzic­ká kon­di­ce a při­ro­ze­né drže­ní těla není všech­no, co si člo­věk může odnést z tré­nin­ku aiki­do do běž­né­ho živo­ta. Dob­rý fyzic­ký postoj se totiž pro­mí­tá do posto­je men­tál­ní­ho a stej­ně tak se prin­ci­py tech­nik mohou pře­nést do běž­né­ho živo­ta. Mezi tyto prin­ci­py pat­ří vnitř­ní vyrov­na­nost, nale­ze­ní své­ho mís­ta v pro­sto­ru, pro­je­ve­ní zámě­ru nebo vní­má­ní své­ho těla.

Cvi­če­ní tech­nik ve dvo­ji­cích je navíc cvi­če­ním komu­ni­ka­ce s ostat­ní­mi, a pro­to­že je part­ner při cvi­če­ní záro­veň naším zrca­dlem, dává nám mož­nost vidět sebe samé, poznat naše limi­ty a pře­ko­ná­vat je – aiki­do je oprav­du plno­hod­not­ným nástro­jem pro dušev­ní i duchov­ní rozvoj.

Konflikt a harmonie

Zakla­da­tel aiki­do kla­dl vel­ký důraz na morál­ní a duchov­ní aspek­ty toho­to umě­ní, hlav­ně na roz­voj har­mo­nie a míru. Slo­vo aiki­do se čas­to pře­klá­dá jako “ces­ta har­mo­nie“ a tuto har­mo­nii je mož­né chá­pat jako sou­lad se sebou samým, s oko­lím, pří­ro­dou nebo jed­no­du­še celým vesmí­rem. I když se myš­len­ka míru v bojo­vém umě­ní může zdát para­dox­ní, v pří­pa­dě aiki­do je pilí­řem jeho tech­nic­ké i duchov­ní stránky.
Slo­va har­mo­nie a mír však v aiki­do nezna­me­na­jí ustu­po­vá­ní a kom­pro­mi­sy, kte­ré zakrý­va­jí strach z kon­flik­tu. Aiki­do učí řešit kon­flik­ty kon­struk­tiv­ně a bez nási­lí, a tak vycho­vá­vá sil­né a odváž­né lidi.

Sebeobrana

I když aiki­do obvykle necvi­čí lidé se záli­bou v nási­lí, zákla­dem tré­nin­ku jsou tech­ni­ky bojo­vé­ho umě­ní, kte­ré roz­ví­jí i schop­nost správ­ně rea­go­vat v pří­pa­dě fyzic­ké­ho kon­flik­tu. Sebe­obra­na není cílem cvi­če­ní aiki­do, je však jeho přímým důsledkem.

Sebeobrana

I když aiki­do obvykle necvi­čí lidé se záli­bou v nási­lí, zákla­dem tré­nin­ku jsou tech­ni­ky bojo­vé­ho umě­ní, kte­ré roz­ví­jí i schop­nost správ­ně rea­go­vat v pří­pa­dě fyzic­ké­ho kon­flik­tu. Sebe­obra­na není cílem cvi­če­ní aiki­do, je však jeho přímým důsledkem.

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY