Pro děti

Aikido pro děti

Hle­dá­te vše­stran­ný roz­voj pro vaše dítě?

 

Tech­ni­ka aiki­do, rámec výu­ky bojo­vých umě­ní (eti­ke­ta, eti­ka a vzá­jem­ný respekt) a pes­t­rá pale­ta her u dětí roz­ví­jí drže­ní těla, pohy­bo­vé doved­nos­ti, ale i sebe­o­vlá­dá­ní, roz­hod­nost, pří­most, odva­hu. Děti se také učí nava­zo­vat při­ro­ze­ný kon­takt s ostat­ní­mi a řešit kon­flik­ty bez násilí.

 

Aiki­do pro děti je zába­va, vše­stran­ný fyzic­ký pohyb i výchova.
Pod vede­ním kva­li­fi­ko­va­ných učitelů!

 

Infor­ma­ce o napl­ně­nos­ti jed­not­li­vých sku­pin v roce 2021/22 najde­te níže. I do napl­ně­ných sku­pin se může­te při­hlá­sit na čeka­cí lis­ti­nu, a pokud se nám uvol­ní mís­to, dáme vám vědět.

Mezi­ná­rod­ní semi­nář pro děti a mlá­dež na Vino­hra­dech v lis­to­pa­du 2019.

Tyto tré­nin­ky pro děti jsou kom­bi­na­cí tra­dič­ní výu­ky aiki­da a moder­ních peda­go­gic­kých a tre­nér­ských poznatků.

Aikido Praha Vinohrady

Informace o školním roku 2021/2022

Pro koho: děti od 5 do 13 let (klu­ci i hol­ky, tři věko­vé kate­go­rie – viz níže; od 13 let nabí­zí­me aiki­do pro mlá­dež)
Kde: Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2 (neda­le­ko náměs­tí Míru)
Co na sebe: sta­čí spor­tov­ní oblečení
Dal­ší akti­vi­ty: kaž­dý rok orga­ni­zu­je­me mezi­ná­rod­ní semi­nář a sou­stře­dě­ní v přírodě
Orga­ni­za­ce: jsme čle­ny Čes­ké fede­ra­ce aiki­do (ČFAI), kte­rá je uzná­na japon­skou cen­t­rá­lou aiki­do Aiki­kai Hom­bu Dojo
Naši uči­te­lé: mají rádi prá­ci s dět­mi a jsou kva­li­fi­ko­va­ní tre­né­ři s tre­nér­skou licen­cí Čes­ké Fede­ra­ce Aikido

Děti 5–7 let

 • Kdy: 1× týdně:
 • Sku­pi­na A: pon­dě­lí 15:00–15:50 (ve dnech 6. 9. 2021 – 20. 6. 2022)
  SKUPINA JE PLNÁ – MOŽNÝ ZÁPIS NA ČEKACÍ LISTINU
 • Sku­pi­na B: stře­da 15:00–15:50 (ve dnech 8. 9. 2021 – 22. 6. 2022)
  SKUPINA JE PLNÁ – MOŽNÝ ZÁPIS NA ČEKACÍ LISTINU
 • Člen­ský pří­spě­vek: prv­ní tré­nink zdar­ma, 2200 Kč/pololetí, zvý­hod­ně­ná cena: 3700 Kč/školní rok, rodin­ná sle­va: 15 %
 • Licen­ce ČFAI: děti do 15 let pla­tí navíc 200 Kč za licenč­ní znám­ku Čes­ké fede­ra­ce aiki­do (jed­nou za škol­ní rok)
 • Tré­nin­ky vede: Mar­tin Švih­la, Micha­e­la Clark, Klá­ra Gre­go­vá – pro­fil učitelů

Děti 8–10 let

 • Kdy: 2× týd­ně: pon­dě­lí + stře­da 16:00–16:55 (ve dnech 6. 9. 2021 – 22. 6. 2022)
  SKUPINA JE PLNÁ – MOŽNÝ ZÁPIS NA ČEKACÍ LISTINU
 • Člen­ský pří­spě­vek: prv­ní tré­nink zdar­ma, 2900 Kč/pololetí, zvý­hod­ně­ná cena: 5400 Kč/školní rok, rodin­ná sle­va: 15 %
 • Licen­ce ČFAI: děti do 15 let pla­tí navíc 200 Kč za licenč­ní znám­ku Čes­ké fede­ra­ce aiki­do (jed­nou za škol­ní rok)
 • Tré­nin­ky vede: Mila­da Bou­zi­di – pro­fil učitelů

Děti 10–13 let

 • Kdy: 2× týd­ně: pon­dě­lí + stře­da 17:00–17:55 (ve dnech 6. 9. 2021 – 22. 6. 2022)
  SKUPINA JE PLNÁ – MOŽNÝ ZÁPIS NA ČEKACÍ LISTINU
 • Cena: prv­ní tré­nink zdar­ma, 2900 Kč/pololetí, zvý­hod­ně­ná cena: 5400 Kč/školní rok, rodin­ná sle­va: 15 %
 • Licen­ce ČFAI: děti do 15 let pla­tí navíc 200 Kč za licenč­ní znám­ku Čes­ké fede­ra­ce aiki­do (jed­nou za škol­ní rok)
 • Tré­nin­ky vede: Jan Machá­ček – pro­fi­ly učitelů

Mlá­dež od 13 let

Pokud je vašim dětem 13 let a více, mohou hlá­sit na naše aiki­do pro mládež

Online zápis na školní rok 2021/2022 je otevřen!

Infor­ma­ce o napl­ně­nos­ti jed­not­li­vých sku­pin v roce 2021/22 najde­te výše.
I do napl­ně­ných sku­pin  se může­te při­hlá­sit na čeka­cí lis­ti­nu, a pokud se nám uvol­ní mís­to, dáme vám vědět.

Pravidelné tréninky
a další aktivity

Kaž­dou z našich dět­ských sku­pi­ny vede zku­še­ný uči­tel s čer­ným pásem udě­le­ným cen­t­rá­lou svě­to­vé­ho aiki­do Aiki­kai Hom­bu Dojo a plat­nou tre­nér­skou licen­cí akre­di­to­va­nou Minis­ter­stvem škol­ství a těles­né výcho­vy. Uči­te­li na tré­nin­ku pomá­há asi­s­tent. Ve sku­pi­nách je kolem 15 dětí, tak­že děti mají téměř indi­vi­du­ál­ní přístup.

V prů­bě­hu roku pro děti a mlá­dež pořá­dá­me pod­zim­ní mezi­ná­rod­ní semi­nář v Pra­ze, jar­ní sou­stře­dě­ní na bio stat­ku i let­ní aiki­do výlet do slo­ven­ských hor. Tyto akti­vi­ty jsou voli­tel­né, pla­tí se zvlášť a najde­te je v kalen­dá­ři našich akcí.

Děti v našich oddí­lech ros­tou od roku 2012 – ply­nu­le pro­chá­ze­jí z niž­ších věko­vých kate­go­rií do vyš­ších a někte­ré budou brzy sklá­dat zkouš­ky na čer­né pásy.

Další informace

Aiki­do je mož­né cvi­čit bez jaké­ho­ko­li zvlášt­ní­ho vyba­ve­ní. Děti zpra­vi­dla ale­spoň jed­nou za rok sklá­da­jí zkouš­ky na tech­nic­ké stup­ně. Za jejich slo­že­ní je jim udě­len diplom a odpo­ví­da­jí­cí barev­ný pásek výmě­nou za ten dosavadní.

Tré­nin­ky se kona­jí dva­krát (pro nejmlad­ší děti 5–7 let jed­nou) týd­ně s výjim­kou stát­ních svát­ků, škol­ních prázd­nin vyhlá­še­ných MŠMT (jar­ních pro Pra­hu 1 až 5) a prv­ní­ho a posled­ní­ho týd­ne škol­ní­ho roku. Přes­ná data prv­ních a posled­ních hodin najde­te výše u jed­not­li­vých sku­pin. Nej­vý­še jeden tré­nink za polo­le­tí může být po před­cho­zím ozná­me­ní zrušen.

Tyto a dal­ší infor­ma­ce o prů­bě­hu a orga­ni­za­ci tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro děti a mlá­dež.

Online zápis na školní rok 2021/2022 je otevřen!

Počet míst ve sku­pi­nách je ome­ze­ný, pro­sím regis­truj­te se co nejdříve.

RODIČE O TRÉNINCÍCH DĚTÍ…

Vře­le dopo­ru­ču­ji pří­měst­ský aiki­do tábor!!! Naše šes­ti­le­tá dce­ra na pří­měst­ském aiki­do tábo­ře byla popr­vé. Měli jsme malin­ko oba­vy, jak se jí bude líbit ve věko­vě smí­še­né sku­pi­ně. Ta se ale nako­nec uká­za­la, jako skvě­lý, inspi­ra­tiv­ní kolek­tiv. Dce­ra celý týden nemlu­vi­la o ničem jiném. Měla jsem občas mož­nost nahléd­nout do sálu a byla jsem oprav­du doja­tá, jak všich­ni tre­né­ři při­stu­pu­jí k dětem empa­tic­ky a s respek­tem. Kro­mě zají­ma­vých pohy­bo­vých akti­vit, kte­ré se za hez­ké­ho poča­sí, kona­ly vždy ven­ku, si dce­ra uži­la i dal­ších, mož­ná i cen­něj­ších oka­mži­ků, jako je tře­ba nava­zo­vá­ní nových přá­tel­ství, pocit při­je­tí a bez­pe­čí ve sku­pi­ně, ve kte­ré bylo i pár děti cizin­ců (dce­ra sama je dvoj­ja­zyč­ná). Moc se mi tře­ba líbi­lo, když mi dce­ra vyprá­vě­la, jak děla­li různá cvi­če­ní na rov­no­váhu, a pak se bavi­li o tom, jak fun­gu­je rov­no­vá­ha v živo­tě a proč je důle­ži­tá. Všem, kte­ří hle­da­jí vhod­ný tábor pro svou rato­lest mohu ten­to tábor vře­le dopo­ru­čit. Tak ahoj zase za rok!

Basia Heger, maminka

Musím a chci napsat, že je “s vámi vše­mi u vás na aiki­du” syn moc spo­ko­je­ný a já jsem za to moc ráda a děku­ji Vám, že to co dělá­te přes­ně tak děláte.

Radka Šindelová, maminka

Dce­ra cho­dí na aiki­do už 3. rok, doporučuji.

Miroslava Čiháková, maminka

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY