• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • en
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Galerie našich akcí

Nebyli jsme ve válce – pracovali jsme, cvičili a tvořili

Nebyli jsme ve válce – pracovali jsme, cvičili a tvořili

Média pre­zen­to­va­la situ­a­ci kolem koro­na­vi­ru jako vál­ku, ve kte­ré zdra­vot­ní­ci boju­jí pro­ti nepřá­tel­ské­mu viru v prv­ní linii a oby­čej­ní lidé mají pře­ru­šit své běž­né živo­ty, zalézt do kry­tu a pasiv­ně čekat na roz­hod­nu­tí “odbor­ní­ků” a “odpo­věd­ných”.
V našem aiki­do klu­bu jsme neby­li ve vál­ce a nemě­li jsme nepří­te­le. Samo­zřej­mě, že jsme se při­způ­so­bi­li dění kolem i všem změ­nám. Avšak pra­co­va­li jsme a cvi­či­li dále. A uči­li jsme se nové věci.

Přečíst článek

Učitelský tým na statku – cvičení, diskuze i práce

Učitelský tým na statku – cvičení, diskuze i práce

Být v pří­ro­dě, cvi­čit aiki­do, manu­ál­ně pra­co­vat, trá­vit čas s přá­te­li, vymýš­let a tvo­řit nové věci… Par­ta uči­te­lů a uči­te­lek z naše­ho klu­bu si udě­la­la jar­ní víkend u našich přá­tel na Svo­bod­ném stat­ku na sou­to­ku.
Spo­lu jsme cvi­či­li, pra­co­va­li na poli, uží­va­li si dob­ré jíd­lo… a hlav­ně jsme dis­ku­to­va­li o tom, co nám dala a vza­la dvou­mě­síč­ní karan­té­na a plá­no­va­li jsme novou sezó­nu.

Přečíst článek