Zavolejte nám
+420 603 752 468

Galerie našich akcí

Infografika a výroční zpráva 2022

Infografika a výroční zpráva 2022

Prá­vě jsme vytvo­ři­li gra­fic­ké shr­nu­tí naše­ho aiki­dis­tic­ké­ho roku 2022, obrá­zek je shr­nu­tím, co jsme zaži­li – a bylo toho oprav­du hod­ně! Bude­te pře­kva­pe­ni, co se dá za rok stihnout!
Za čís­ly se skrý­vá spous­ta živých lidí všech věko­vých kate­go­rií, kte­ří cvi­čí, smě­jí se, trá­ví spo­lu čas. Za čís­ly je spous­ta tré­nin­ků, prá­ce, ces­to­vá­ní, akcí. Za čís­ly jsme my, náš skvě­lý klub.

Přečíst článek

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Ost­rov Olé­ron je pro mno­ho lidí nezná­mou čás­tí Fran­cie – tedy dokud se nedo­ví, že sotva něko­lik kilo­me­t­rů od ost­ro­va se nachá­zí svě­to­vě zná­má Pev­nost Boyard. Pro nás má však Olé­ron jiný význam – už po něko­lik dese­ti­le­tí se zde koná let­ní ško­la Aikido.
Cvi­čí se 12 dní, 4 hodi­ny den­ně. Pod vede­ním uči­te­le Gasto­na Nicho­les­si je to skvě­lá šan­ce se něče­mu nové­mu při­u­čit. A taky zís­kat vzpo­mín­ky na zby­tek života.

Přečíst článek

Festival Sport pro dvojku 2023

Festival Sport pro dvojku 2023

Fes­ti­val Sport pro dvoj­ku kaž­dý rok pořá­dá Měst­ská část Pra­ha 2. Letos při­šlo oprav­du hod­ně zájem­ců o pohyb, tak­že přes naše aiki­dis­tic­ké tata­mi pro­šlo na půl dne přes sto dětí, pro kte­ré jsme děla­li krát­ké tré­nin­ky. Byl to fakt hukot!

Přečíst článek

Gaston Nicolessi opět v Praze

Gaston Nicolessi opět v Praze

Na jaře nás opět navští­vil Gas­ton z Fran­cie. Tři dny jsme s ním cvi­či­lii vol­ným, hra­vým a záro­veň inten­ziv­ním cvi­če­ním – roz­ví­je­li jsme základ­ní prin­ci­py jako kon­takt, vede­ní, uvol­ně­ní… a také jsme pra­co­va­li se zbra­ně­mi. A zaži­li jsme ješ­tě mno­hem více.

Přečíst článek

Společný trénink aikidistů a taičistů

Společný trénink aikidistů a taičistů

Skvě­lý spo­leč­ný tré­nink tuishou (tla­če­ní rukou) aiki­dis­tů a tai­čis­tů pod vede­ním Jana Ple­tán­ka. V člán­ku najde­te krás­né fot­ky a pokud bys­te se chtě­li příš­tě účast­nit taky, dal­ší tako­vý páteč­ní večer plá­nu­je­me na 26. květ­na – podrob­nos­ti najde­te v sezna­mu seminářů.

Přečíst článek