Zavolejte nám
+420 603 752 468

Galerie našich akcí

Aikido na ostrém festivalu

Aikido na ostrém festivalu

Ten víkend jsme děla­li dvě ukáz­ky na dvou fes­ti­va­lech! Tato byla v sobo­tu na hod­ně ost­rém Asia & Chil­li Fes­tu na Výstavišti.
Cvi­če­ní na čer­stvém vzdu­chu, přá­te­lé, skvě­lé jíd­lo,… i kvů­li těm­to bonu­sům navíc nás aiki­do tak baví

Přečíst článek

Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

“Řek­la bych, že Aiki­do Mara­ton mi při­ne­sl krás­ný a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, uni­kát­ní pro­zkou­má­ní, jaký má na mne vliv úna­va – a obrov­ské pře­kva­pe­ní, neboť mne tré­nin­ky a jedi­neč­ná atmo­sfé­ra tak moc nabí­je­ly, že jsem (přes všech­ny své původ­ní před­po­kla­dy) cvi­či­la dál a dál, nocí, ránem… a moc si to uží­va­la :). Záro­veň mys­lím, že jsem se posu­nu­la i v “samot­ném” cvi­če­ní, mění­cí se dyna­mi­ka díky sviž­né­mu stří­dá­ní uči­te­lů a jejich sty­lů dodá­va­la maratho­nu dal­ší úžas­ný roz­měr, zaži­la jsem (pro mě) úpl­ně nové pří­stu­py a co více, v kaž­dém nachá­ze­la prv­ky, kte­ré si odnést… čím hlou­bě­ji nad tím pře­mýš­lím, tím více se domní­vám, že nasklá­dat všech­ny ty nád­her­né dojmy do slov je nemožné…”
Len­ka H., stře­do­škol­ská stu­dent­ka, 18 let

Přečíst článek

Infografika a výroční zpráva 2022

Infografika a výroční zpráva 2022

Prá­vě jsme vytvo­ři­li gra­fic­ké shr­nu­tí naše­ho aiki­dis­tic­ké­ho roku 2022, obrá­zek je shr­nu­tím, co jsme zaži­li – a bylo toho oprav­du hod­ně! Bude­te pře­kva­pe­ni, co se dá za rok stihnout!
Za čís­ly se skrý­vá spous­ta živých lidí všech věko­vých kate­go­rií, kte­ří cvi­čí, smě­jí se, trá­ví spo­lu čas. Za čís­ly je spous­ta tré­nin­ků, prá­ce, ces­to­vá­ní, akcí. Za čís­ly jsme my, náš skvě­lý klub.

Přečíst článek

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Ost­rov Olé­ron je pro mno­ho lidí nezná­mou čás­tí Fran­cie – tedy dokud se nedo­ví, že sotva něko­lik kilo­me­t­rů od ost­ro­va se nachá­zí svě­to­vě zná­má Pev­nost Boyard. Pro nás má však Olé­ron jiný význam – už po něko­lik dese­ti­le­tí se zde koná let­ní ško­la Aikido.
Cvi­čí se 12 dní, 4 hodi­ny den­ně. Pod vede­ním uči­te­le Gasto­na Nicho­les­si je to skvě­lá šan­ce se něče­mu nové­mu při­u­čit. A taky zís­kat vzpo­mín­ky na zby­tek života.

Přečíst článek

Festival Sport pro dvojku 2023

Festival Sport pro dvojku 2023

Fes­ti­val Sport pro dvoj­ku kaž­dý rok pořá­dá Měst­ská část Pra­ha 2. Letos při­šlo oprav­du hod­ně zájem­ců o pohyb, tak­že přes naše aiki­dis­tic­ké tata­mi pro­šlo na půl dne přes sto dětí, pro kte­ré jsme děla­li krát­ké tré­nin­ky. Byl to fakt hukot!

Přečíst článek

Gaston Nicolessi opět v Praze

Gaston Nicolessi opět v Praze

Na jaře nás opět navští­vil Gas­ton z Fran­cie. Tři dny jsme s ním cvi­či­lii vol­ným, hra­vým a záro­veň inten­ziv­ním cvi­če­ním – roz­ví­je­li jsme základ­ní prin­ci­py jako kon­takt, vede­ní, uvol­ně­ní… a také jsme pra­co­va­li se zbra­ně­mi. A zaži­li jsme ješ­tě mno­hem více.

Přečíst článek

Společný trénink aikidistů a taičistů

Společný trénink aikidistů a taičistů

Skvě­lý spo­leč­ný tré­nink tuishou (tla­če­ní rukou) aiki­dis­tů a tai­čis­tů pod vede­ním Jana Ple­tán­ka. V člán­ku najde­te krás­né fot­ky a pokud bys­te se chtě­li příš­tě účast­nit taky, dal­ší tako­vý páteč­ní večer plá­nu­je­me na 26. květ­na – podrob­nos­ti najde­te v sezna­mu seminářů.

Přečíst článek