Aikido na japonských podzimních slavnostech

Fes­ti­val Aki­mat­su­ri pro nás kaž­dý rok zna­me­ná setká­ní s přá­te­li, spous­tu dob­ré­ho japon­ské­ho jíd­la a kul­tu­ry… a také ukáz­ku aiki­da, kte­rou musí­me při­pra­vit a předvést.

Letos bylo chlad­no, fou­kal vítr a tata­mi se nám hod­ně vlni­lo pod noha­ma. I tak jsme si to vel­mi uži­li a také nás potě­ši­lo, že sa ukáz­ka líbila.

Moc děku­je­me orga­ni­zá­to­rům za pozvá­ní a těší­me se na příští ročník!