Zavolejte nám
+420 603 752 468

Podpořte nás

Podpořte náš klub

Aiki je spo­je­ní mno­hých sil do jed­no­ho proudu.
Aiki je také jeden zdroj, kte­rý vytvá­ří ten­to vesmír.
Tohle cvi­čí­me na tata­mi i v kaž­do­den­ním životě,
pro sebe i pro zlep­še­ní svě­ta kolem nás.
Při­dej­te svo­ji sílu k naší spo­leč­né tvořivosti!

Napište doporučení

Pokud se vám u nás dob­ře cvi­čí, pro­sím, napiš­te o tom krát­kou recen­zi na Face­book nebo Goo­gle klu­bu – sta­čí 1–2 věty. Tato osob­ní dopo­ru­če­ní jsou nej­lep­ší způ­sob jak oslo­vit dal­ší zájem­ce o aikido.

(je tam otáz­ka “Dopo­ru­ču­je­te Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy?” a tla­čít­ko “Ano”)

(pokud jste při­hlá­še­ni ke Goo­gle účtu, mělo by se vám pří­mo roz­ba­lit okno pro napsá­ní recenze)

Pokud neví­te jak začít, může­te si vybrat z těch­to témat (nebo je zkombinovat):

  • co vás baví na cvi­če­ním aikida?
  • co vám aiki­do dává pro život?
  • co se vám líbí na našem klubu?
Vychováváme novou generaci, která posune aikido a svět do lepší budoucnosti!

Podpořte nás, prosím!

Pokud se má náš svět změ­nit k lep­ší­mu, musí vyrůst nová gene­ra­ce sil­ných mla­dých lidí, kte­ří se doká­žou vypo­řá­dat s vel­ký­mi výzva­mi sou­čas­nos­ti. Pro­to v Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy pra­cu­je­me s dět­mi a mlá­de­ží: vycho­vá­vá­me novou gene­ra­ci, kte­rá posu­ne aiki­do a svět do lep­ší budoucnosti.

Za rok přes naše sku­pi­ny pro­jde kolem 120 dětí a mla­dých. A kaž­dý rok dotu­je­me roz­voj mlá­de­že část­kou při­bliž­ně 200.000 Kč (sou­stře­dě­ní, tre­nér­ské vzdě­lá­ní, ces­ty do zahra­ni­čí, semináře…).

Pro­sím pod­poř­te naši prá­ci s mlá­de­ží a pomoz­te nám v roce 2023 vysbí­rat cílo­vých 200.000 Kč!

Kaž­dý pří­spě­vek je víc než dar, je to pro­jev důvě­ry a pod­po­ry toho, co dělá­me. Děkujeme!

Váš dar si můžete odečíst z daní

Fyzic­ké oso­by (i zaměst­nan­ci) si mohou odpo­čí­tat v souč­tu až 15 % ze zákla­du daně za před­po­kla­du, že úhrn­ná hod­no­ta daru byla mini­mál­ně 1 000 Kč nebo pře­sáh­la 2 % ze zákla­du daně. Práv­nic­ké oso­by mohou ode­číst až 10 %, mini­mál­ně 2 000 Kč v pří­pa­dě, že cel­ko­vá hod­no­ta daru čini­la ale­spoň 2 000 Kč.
Potvr­ze­ní o při­je­tí daru nebo daro­va­cí smlou­vu vám rádi vystavíme.

 

Podpořte klub finančním darem

Roz­vo­jo­vé pro­jek­ty naše­ho klu­bu (roz­voj uči­te­lů, nové akce pro děti a mlá­dež, pro­pa­ga­ce klu­bu a aiki­da, nákup vyba­ve­ní…) jsou finan­co­vá­ny hlav­ně z gran­tů a darů.

Pro­sím, pod­poř­te náš klub finanč­ním darem, pokud máte pocit, že náš klub je pří­no­sem pro vás a spo­leč­nost, ve kte­ré žijeme. 

Při­spěj­te jed­no­rá­zo­vě nebo si nastav­te na svém účtu trva­lý pří­kaz a zvol­te pra­vi­del­nou podporu.

Jakou­ko­liv část­ku pošle­te na účet klu­bu 2700020028/2010
a do zprá­vy pro při­jí­ma­te­le napiš­te “dar od _vaše jméno_”

Kaž­dý pří­spě­vek je víc než dar, je to pro­jev důvě­ry a pod­po­ry toho, co dělá­me. Děkujeme!

Váš dar si můžete odečíst z daní

Fyzic­ké oso­by (i zaměst­nan­ci) si mohou odpo­čí­tat v souč­tu až 15 % ze zákla­du daně za před­po­kla­du, že úhrn­ná hod­no­ta daru byla mini­mál­ně 1 000 Kč nebo pře­sáh­la 2 % ze zákla­du daně. Práv­nic­ké oso­by mohou ode­číst až 10 %, mini­mál­ně 2 000 Kč v pří­pa­dě, že cel­ko­vá hod­no­ta daru čini­la ale­spoň 2 000 Kč.
Potvr­ze­ní o při­je­tí daru nebo daro­va­cí smlou­vu vám rádi vystavíme.

Staňte se partnerem našich akcí

V prů­bě­hu roku orga­ni­zu­je­me něko­lik mezi­ná­rod­ních semi­ná­řů, kte­rých se pří­mo účast­ní stov­ky lidí a jejich medi­ál­ní výstu­py mají tisí­ce shléd­nu­tí. Tyto akce míva­jí zášti­tu a pod­po­ru napří­klad Čes­ké fede­ra­ce aiki­do, Vel­vy­sla­nec­tví Japon­ska v ČR, Inter­nati­o­nal Aiki­do Fede­rati­on nebo rad­ni­ce Pra­hy 2. Rádi bys­te se také zařa­di­li mezi part­ne­ry a pod­po­ro­va­te­le někte­ré z těch­to akcí? Pod­mín­ky part­ner­ství s vámi rádi domlu­ví­me, kon­tak­tuj­te nás pro­sím na .

Zapojte se do práce v klubu

Náš klub vyros­tl díky zapo­je­ní mno­ha jeho čle­nů. Někte­ří z nás učí nebo asis­tu­jí na tré­nin­cích, dal­ší pomá­ha­jí orga­ni­zo­vat akce, peču­jí o web a soci­ál­ní sítě, pře­klá­da­jí tex­ty nebo děla­jí admi­nis­tra­ti­vu. Kaž­dý máme jiné schop­nos­ti a mož­nos­ti a tato prá­ce je sou­čás­tí naše­ho spo­leč­né­ho růstu. Pokud se chce­te zapo­jit, kon­tak­tuj­te pro­sím Mar­ti­na na .

Zapojte se do práce v klubu

Náš klub vyros­tl díky zapo­je­ní mno­ha jeho čle­nů. Někte­ří z nás učí nebo asis­tu­jí na tré­nin­cích, dal­ší pomá­ha­jí orga­ni­zo­vat akce, peču­jí o web a soci­ál­ní sítě, pře­klá­da­jí tex­ty nebo děla­jí admi­nis­tra­ti­vu. Kaž­dý máme jiné schop­nos­ti a mož­nos­ti a tato prá­ce je sou­čás­tí naše­ho spo­leč­né­ho růstu. Pokud se chce­te zapo­jit, kon­tak­tuj­te pro­sím Mar­ti­na na .

Váží­me si kaž­dé poda­né ruky a pod­po­ry přá­tel kolem nás.
Vaše pod­po­ra nám umož­ňu­je krá­čet dále a
pomá­há najít správ­ný směr.
Děkujeme!

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY