Knihy o aikido

Franck Noel: Aikido – Úvahy, tápání a povídání o cestě…

Dru­hou kníž­ku Franc­ka Noë­la jsme pře­lo­ži­li a vyda­li v elek­tro­nic­kém for­má­tu jako dárek pro čes­ké a slo­ven­ské aikidisty.

Stáh­ně­te si e‑book zdarma

Franck Noel: Aikido – Fragmenty dialogu o dvou neznámých

Osob­ní, hlu­bo­ký a mís­ty až poe­tic­ký text o aiki­dě, jak ho vní­má fran­couz­ký uči­tel Franck Noel. Tato kníž­ka je nám o to bliž­ší, že Franck je náš uči­tel, dva krát za rok učí v Pra­ze a na čes­kém vydá­ní jsme se podí­le­li. Podí­vej­te se také na ukáz­ky z textu

Kni­ha v e‑shopu

John Stevens: Nepřemožitelný bojovník

Živo­to­pis zakla­da­te­le aiki­do Mori­he­ie Ueši­by (1883 – 1969). Text je tro­chu pohád­ko­vý, nicmé­ně stá­le nej­lep­ší živo­to­pis dostup­ný v čes­kém jazy­ce. Sou­čás­tí kni­hy je i obsáh­lá obra­zo­vá pří­lo­ha na kva­lit­ním papíře.

Kni­ha v e‑shopu

Kišomaru Uešiba: Duch aikidó (elektronická verze)

Čes­ký pře­klad kni­hy Duch aiki­dó, kte­rou napsal dru­hý dóšu Kišo­ma­ru Ueši­ba. Autor, syn zakla­da­te­le aiki­dó, se v ní věnu­je tech­nic­kým i duchov­ním aspek­tům umě­ní, jeho základ­ním prin­ci­pům a filo­zo­fii. Kníž­ka není tech­nic­kým manu­á­lem, spíš úva­ha­mi o aiki­dó, jak ho chá­pal jeden z jeho čel­ních představitelů.

Stáh­nout kni­hu v PDF

Nobuoši Tamura: Etiketa a transmise (elektronická verze)

Čes­ký pře­klad kníž­ky, kte­rá pojed­ná­vá hlav­ně o vnitř­ním posto­ji v aiki­do a jeho přenosu.

Stáh­nout kni­hu v PDF

Stefan Stenudd: Aikido – mírumilovné bojové umění

Kni­ha „Aiki­do“ není obra­zo­vý tech­nic­ký manu­ál, ale text o prin­ci­pech aiki­da. Ste­nudd je výbor­ný uči­tel aiki­da a záro­veň pro­fe­si­o­nál­ní spi­so­va­tel, tak­že text je pří­jem­ně čitel­ný a sro­zu­mi­tel­ný, i když popi­su­je slo­ži­těj­ší či hlub­ší téma­ta. Kni­ha je roz­dě­le­na na dvě čás­ti, v prv­ní se autor věnu­je vše­o­bec­ným prin­ci­pům (ukáz­ko­vá kapi­to­la) a v dru­hé čás­ti roze­bí­rá postup­ně kon­krét­ní prin­ci­py a jejich význam při tré­nin­ku (ukáz­ko­vá kapi­to­la).

Kni­ha v nakla­da­tel­ství Argo

Zdenko Reguli: Aikidó – Průvodce pro žáky i učitele

Pří­ruč­ka pro žáky i uči­te­le bojo­vé­ho umě­ní aiki­dó je roz­dě­le­na na teo­re­tic­kou, didak­tic­ko-teo­re­tic­kou a didak­tic­kou část, kte­rá je vel­mi vhod­ně dopl­ňo­vá­na názor­ný­mi fotografiemi.

Kni­ha v e‑shopu