Zavolejte nám
+420 603 752 468

Tag: Aikido děti

Děti a jarní příroda na Statku

Děti a jarní příroda na Statku

„Bang na tebe“ – tak tohle byla asi nej­čas­těj­ší hláš­ka naše­ho spo­leč­né­ho aiki­do víken­du. Už tra­dič­ně jsme začát­kem květ­na vyra­zi­li spo­lu s dět­mi z aiki­da na Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku. Téma­tem sou­stře­dě­ní byla otáz­ka: „K čemu je nám aiki­do dob­ré v životě?“

Přečíst článek

Už potřetí v Praze: mezinárodní seminář pro děti a mládež

Už potřetí v Praze: mezinárodní seminář pro děti a mládež

V sobo­tu ráno v Pra­ze nastou­pi­lo k prv­ní­mu tré­nin­ku na vel­kém tata­mi kolem 100 dětí… a byla to řada z jed­né stra­ny haly až na dru­hou. Podí­vej­te se na fot­ky! A to jsme ješ­tě neby­li všich­ni, pro­to­že auto­bus s ukra­jin­ský­mi dět­mi se zdr­žel na hra­ni­cích a dora­zil tro­chu poz­dě­ji. Po spo­leč­né roz­cvič­ce jsme se roz­dě­li­li do věko­vých kate­go­rií – malé děti, vět­ší děti a mlá­dež – a zača­li sku­teč­né tré­nin­ky plné roz­ma­ni­té­ho pohy­bu, her a hlav­ně aikida.

Přečíst článek

Další inspirace ze Stockholmu – návrat na místo činu

Další inspirace ze Stockholmu – návrat na místo činu

Sedě­li jsme po tré­nin­ku na žíněn­kách, na tvá­řích ode­vzda­né výra­zy. Ticho pře­ru­šil mys­lím Hon­za: “Kdy bude dal­ší tré­nink? A kde?”
Ten lis­to­pa­do­vý čtvr­tek ve Stoc­khol­mu padal prv­ní sníh. Začá­tek zimy. Spa­li jsme na tata­mi v Iya­saka Aiki­do­klubb (v noci tam běží šíle­ně hluč­ná vzdu­cho­tech­ni­ka) a ráno jsme vsta­li v šest. Hodi­no­vý tré­nink, rych­lé pře­vle­če­ní a met­rem do Vana­di­su, kde byl v jiném klu­bu jiný ran­ní tré­nink. Pak jsme si dali sní­da­ně v kavár­ně, do kte­ré cho­di­la Ast­rid Lin­gren (Pipi dlou­hou pun­čo­chu napsa­la v čin­žá­ku přes park) a už začí­nal poled­ní tré­nink, na kte­rém jsme samo­zřej­mě také cvi­či­li. Tři tré­nin­ky za půl dne by neby­lo až tak moc, avšak tem­po 3–5 hodi­ny cvi­če­ní jsme ve Stoc­khol­mu udr­žo­va­li už šes­tý den… a dal­ší tři inten­ziv­ní dny jsme měli ješ­tě před sebou.

Přečíst článek

Děti, aikido a síla přírody

Děti, aikido a síla přírody

Koneč­ně jsme (po dvou­le­té pau­ze) vyra­zi­li s aiki­dis­tic­ký­mi dět­mi na Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku. Slun­ce, voda, čis­tý vzduch, hlí­na, zví­řa­ta, rost­li­ny… Pros­tě nád­her­né pro­stře­dí, ve kte­rém jsme cvi­či­li aiki­do, hrá­li hry, jed­li, spa­li, tvo­ři­li hud­bu a hlav­ně byli spolu.

Přečíst článek

Školení trenérů ČFAI

Školení trenérů ČFAI

Přes 20 uči­te­lů aiki­da z celé Čes­ké repub­li­ky se účast­ni­lo ško­le­ní tre­né­rů Čes­ké fede­ra­ce aiki­do, kte­ré jsme v úno­ru hos­ti­li u nás na praž­ských Vino­hra­dech. Ško­le­ní ved­li Mar­tin Švih­la z naše­ho klu­bu a René Novot­ný z Třebíče.

Přečíst článek