Děti a jarní příroda na Statku

„Bang na tebe“ – tak tohle byla asi nej­čas­těj­ší hláš­ka naše­ho spo­leč­né­ho aiki­do víken­du. Už tra­dič­ně jsme začát­kem květ­na vyra­zi­li spo­lu s dět­mi z aiki­da na Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku. Téma­tem sou­stře­dě­ní byla otáz­ka: „K čemu je nám aiki­do dob­ré v životě?“

 

Kro­mě cvi­če­ní aiki­da jsme také tré­no­va­li jsme naše sou­stře­dě­ní a vytr­va­lost při pra­cích na stat­ku – letos jsme sáze­li lahůd­ko­vou cibul­ku, čis­ti­li jsme jar­ní cibul­ku, pro­stři­há­va­li mali­ny a rebar­bo­ru a sáze­li mečí­ky. Star­ší pomá­ha­li mlad­ším a mlad­ší nám zase nao­pak uka­zo­va­li svo­je nad­še­ní a ener­gii při bit­kách s meči. Došlo i na moud­ra z naše­ho oblí­be­né­ho Kung Fu Pan­da. No a upro­střed té růz­né zába­vy kra­lo­va­lo hra­ní des­kov­ky Bang. Par­tič­ka u hry se prů­běž­ně obmě­ňo­va­la – začí­na­lo se hned ráno po pro­bu­ze­ní a během dne se vyu­ži­la kaž­dá vol­ná chvil­ka ke hraní. 

 

A k čemu jsme nako­nec došli ohled­ně pou­ži­tí aiki­da v kaž­do­den­ním živo­tě? Při závě­reč­ném vyhod­no­ce­ní celé­ho víken­du zazně­la aspoň tři­krát, v růz­né podo­bě, myš­len­ka: „Coko­liv je mož­né, když jsi v klidu.“