Zavolejte nám
+420 603 752 468

Tag: Inspirace pro učitele aikido

Franck Noel: Centrování

Franck Noel: Centrování

“Cen­t­ro­vá­ní je základ­ním nástro­jem aiki­do­ky…” píše Franck Noel v tom­to člán­ku a při­dá­vá také návod, jak cvi­če­ní oprav­du vycen­t­ro­vat. Člá­nek byl původ­ně psán pro uči­te­le, radost však může udě­lat všem. Pře­je­me hez­ké čtení!

Přečíst článek

Školení trenérů aikido ČFAI 2017

Školení trenérů aikido ČFAI 2017

Dal­ší ško­le­ní tre­né­rů Čes­ké fede­ra­ce aiki­do pro­běh­lo v úno­ru 2017 v našem klu­bu na Vino­hra­dech a ved­li ho ved­li René Novot­ný, Mar­tin Švih­la a Jiří Kříž. Téma­tem byly ten­to­krát dyna­mic­ké pády a jejich výu­ka. Kro­mě vzá­jem­né inspi­ra­ce jsme si i vydat­ně zacvi­či­li. Málo­kdy se totiž na tata­mi sejde tolik uči­te­lů a pokro­či­lých aiki­dis­tů – bylo nás na tata­mi přes čtyřicet.

Přečíst článek