Zavolejte nám
+420 603 752 468

Tag: Inspirace pro učitele aikido

Další školení trenéru České federace aikido

Další školení trenéru České federace aikido

Ško­le­ní tre­né­rů Čes­ké fede­ra­ce aiki­do orga­ni­zu­je­me moc rádi. Je to pří­le­ži­tost zacvi­čit si s podě­lit se o náš způ­sob vyu­čo­vá­ní aiki­da s dal­ší­mi čes­ký­mi klu­by a také mož­nost načer­pat inspi­ra­ci z jejich prá­ce. Záro­veň tato setká­ní roz­ši­řu­jí peda­go­gic­ké i lid­ské obzo­ry našim mla­dým uči­te­lům. A také si může­me všich­ni spo­lu zacvičit. 

Přečíst článek

Franck Noël: Výklad ve výuce aikido

Franck Noël: Výklad ve výuce aikido

V tom­to člán­ku Franck Noël vysvět­lu­je, proč by měli uči­te­lé vysvět­lo­vat při výu­ce aiki­da, jaké jsou mož­nos­ti tako­vé­ho výkla­du a jak je vyu­žít, aby výu­ka aiki­da byla kon­zis­tent­něj­ší, zají­ma­věj­ší a hlub­ší. Text je míně­ný pro uči­te­le aiki­da, avšak všich­ni pokro­či­lí aiki­dis­té si v něm urči­tě najdou něco zajímavé.Přeložili jsme dal­ší krás­ný a hlu­bo­ký text od Franc­ka Noela – celý ho najde­te v tom­to článku!

Přečíst článek

Franck Noel: Centrování

Franck Noel: Centrování

“Cen­t­ro­vá­ní je základ­ním nástro­jem aiki­do­ky…” píše Franck Noel v tom­to člán­ku a při­dá­vá také návod, jak cvi­če­ní oprav­du vycen­t­ro­vat. Člá­nek byl původ­ně psán pro uči­te­le, radost však může udě­lat všem. Pře­je­me hez­ké čtení!

Přečíst článek

Školení trenérů aikido ČFAI 2017

Školení trenérů aikido ČFAI 2017

Dal­ší ško­le­ní tre­né­rů Čes­ké fede­ra­ce aiki­do pro­běh­lo v úno­ru 2017 v našem klu­bu na Vino­hra­dech a ved­li ho ved­li René Novot­ný, Mar­tin Švih­la a Jiří Kříž. Téma­tem byly ten­to­krát dyna­mic­ké pády a jejich výu­ka. Kro­mě vzá­jem­né inspi­ra­ce jsme si i vydat­ně zacvi­či­li. Málo­kdy se totiž na tata­mi sejde tolik uči­te­lů a pokro­či­lých aiki­dis­tů – bylo nás na tata­mi přes čtyřicet.

Přečíst článek