AIKI4KIDS: Mezinárodní seminář pro děti a mládež 2019

200 dětí a 50 dospě­lých z 20 klu­bů a 5 zemí cvi­či­lo celý den ve 3 věko­vých kate­go­ri­ích pod vede­ním 8 uči­te­lů z Čes­ka, Slo­ven­ska, Ukra­ji­ny, Švéd­ska a Francie.

“Aiki­do cvi­če­ní pro děti a mlá­dež, inspi­ra­ce pro uči­te­le aiki­do” – to je myš­len­ka této vel­ké mezi­ná­rod­ní akce, kte­rá byla v Pra­ze letos již po druhé.

Tré­nin­ky s pomo­cí všech dal­ších vedou­cích klu­bů a asi­s­ten­tů vedli:
Adam Nohejl, Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, Czech republic
Ana Niko­lic, Iya­saka Aiki­do­klubb, Stoc­kholm, Sweden
Del­phi­ne Vin­sous, Dojo de la Rose­raie, Tou­lou­se, France
Ive­ta Sudo­ro­vá, Aki­do Považ­ská Bys­tri­ca, Slovakia
Mar­tin Fran­ko­vic, Aiki­do Aka­dé­mia Koši­ce, Slovakia
Olga Ste­gu­ra, Aiki­do Club Mirai, Uzh­go­rod, Ukraine
Miroslav Ska­la, Aiki­do Dojo Na Ces­tě, Říča­ny, Czech republic
René Novot­ný, Aiki­do klub Tře­bíč, Czech republic
Mar­tin Švih­la, Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, Czech repub­lic (koor­di­ná­tor)

Semi­nář orga­ni­zo­va­lo Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, pod­po­ři­li ho Čes­ká fede­ra­ce aiki­do a Měst­ská část Pra­ha 2. Čest­nou zášti­tu akci udě­li­li Vel­vy­sla­nec­tví Japon­ska v ČR a mís­tosta­rost­ka Pra­hy 2 Ing. Ale­xan­dra Udženija.

Všem děku­je­me a těší­me se na shle­da­nou v lis­to­pa­du 2020!

Před­běž­ná pozván­ka na příští ročník:
http://www.aiki4kids.org
#aiki4kids

(Video: Fran­ti­šek DRON / Foto: Michal Bři­cháč)

Partneři semináře

logo_JICC_transparent
praha 2 logo bar