Zavolejte nám
+420 603 752 468

Tag: Mezinárodní aikido maraton

Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

“Řek­la bych, že Aiki­do Mara­ton mi při­ne­sl krás­ný a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, uni­kát­ní pro­zkou­má­ní, jaký má na mne vliv úna­va – a obrov­ské pře­kva­pe­ní, neboť mne tré­nin­ky a jedi­neč­ná atmo­sfé­ra tak moc nabí­je­ly, že jsem (přes všech­ny své původ­ní před­po­kla­dy) cvi­či­la dál a dál, nocí, ránem… a moc si to uží­va­la :). Záro­veň mys­lím, že jsem se posu­nu­la i v “samot­ném” cvi­če­ní, mění­cí se dyna­mi­ka díky sviž­né­mu stří­dá­ní uči­te­lů a jejich sty­lů dodá­va­la maratho­nu dal­ší úžas­ný roz­měr, zaži­la jsem (pro mě) úpl­ně nové pří­stu­py a co více, v kaž­dém nachá­ze­la prv­ky, kte­ré si odnést… čím hlou­bě­ji nad tím pře­mýš­lím, tím více se domní­vám, že nasklá­dat všech­ny ty nád­her­né dojmy do slov je nemožné…”
Len­ka H., stře­do­škol­ská stu­dent­ka, 18 let

Přečíst článek