Zavolejte nám
+420 603 752 468

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto pro­hlá­še­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů bylo napo­sle­dy aktu­a­li­zo­vá­no 27. 7. 2022 a vzta­hu­je se na obča­ny a oso­by s trva­lým poby­tem v Evrop­ském hos­po­dář­ském prostoru.

V tom­to pro­hlá­še­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů vysvět­lu­je­me, co dělá­me s úda­ji, kte­ré o vás zís­ká­me pro­střed­nic­tvím https://www.aikidovinohrady.cz. Dopo­ru­ču­je­me pozor­ně si pře­číst toto pro­hlá­še­ní. Při našem zpra­co­vá­ní dodr­žu­je­me poža­dav­ky práv­ních před­pi­sů na ochra­nu sou­kro­mí. To mimo jiné zna­me­ná, že:

 • jas­ně uvá­dí­me úče­ly, pro kte­ré zpra­co­vá­vá­me osob­ní úda­je. Dělá­me to pro­střed­nic­tvím toho­to pro­hlá­še­ní o ochra­ně osob­ních údajů;
 • naším cílem je ome­zit shro­maž­ďo­vá­ní osob­ních úda­jů pou­ze na osob­ní úda­je potřeb­né pro plně­ní zákon­ných povinností;
 • nej­pr­ve vyža­du­je­me výslov­ný sou­hlas se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů v pří­pa­dech vyža­du­jí­cích váš souhlas;
 • při­jí­má­me pří­sluš­ná bez­peč­nost­ní opat­ře­ní k ochra­ně vašich osob­ních úda­jů a také to poža­du­je­me od stran, kte­ré zpra­co­vá­va­jí osob­ní úda­je naším jménem;
 • respek­tu­je­me vaše prá­vo na pří­stup k vašim osob­ním úda­jům, na jejich opra­vu nebo vyma­zá­ní na vaši žádost.

Pokud máte něja­ké dota­zy nebo chce­te vědět přes­ně, jaké úda­je o vás máme, kon­tak­tuj­te nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Může­me shro­maž­ďo­vat nebo při­jí­mat osob­ní úda­je pro řadu úče­lů spo­je­ných s naši­mi obchod­ní­mi ope­ra­ce­mi, kte­ré mohou zahr­no­vat násle­du­jí­cí: (klik­nu­tím roz­ba­lí­te)

2. Sdílení s ostatními stranami

Tyto úda­je sdí­lí­me nebo sdě­lu­je­me Zpra­co­va­te­lům pou­ze pro násle­du­jí­cí účely:

Zpra­co­va­te­le

Název: Soft­me­dia s.r.o.
Země: Čes­ká Republika
Účel: Web­hos­ting, zálo­ho­vá­ní, editace
Název: Mailchimp
Země: USA
Účel: Zasí­lá­ní infor­mač­ních bulletinů
Název: Goo­gle LLC
Země: USA
Účel: Ana­lý­za webo­vých stránek

3. Cookies

Naše webo­vé strán­ky pou­ží­va­jí coo­kies. Dal­ší infor­ma­ce o coo­kies najde­te na Zása­dy coo­kies

4. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osob­ní úda­je může­me zve­řej­nit v roz­sa­hu, v jakém jsme povin­ni tak uči­nit ze záko­na, na zákla­dě pří­ka­zu orgá­nu čin­né­ho v trest­ním říze­ní, v roz­sa­hu povo­le­ném jiný­mi práv­ní­mi před­pi­sy, za úče­lem poskyt­nu­tí infor­ma­cí nebo pro vyšet­řo­vá­ní zále­ži­tos­ti týka­jí­cí se veřej­né bezpečnosti.

If our web­si­te or orga­ni­sati­on is taken over, sold, or invol­ved in a mer­ger or acqui­si­ti­on, your details may be dis­c­lo­sed to our advi­sers and any pro­specti­ve pur­cha­sers and will be pas­sed on to the new owners.

5. Zabezpečení

Zavá­za­li jsme se k zabez­pe­če­ní osob­ních úda­jů. Při­jí­má­me vhod­ná bez­peč­nost­ní opat­ře­ní, abychom ome­zi­li zne­u­ži­tí a neo­práv­ně­ný pří­stup k osob­ním úda­jům. Tím je zajiš­tě­no, že k vašim úda­jům mají pří­stup pou­ze nezbyt­né oso­by, pří­stup k datům je chrá­něn a naše bez­peč­nost­ní opat­ře­ní jsou pra­vi­del­ně kontrolována.

6. Webové stránky třetích stran

Toto pro­hlá­še­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů se nevzta­hu­je na webo­vé strán­ky tře­tích stran pro­po­je­né odka­zy s naši­mi webo­vý­mi strán­ka­mi. Nemů­že­me zaru­čit, že tyto tře­tí stra­ny budou s vaši­mi osob­ní­mi úda­ji naklá­dat spo­leh­li­vě nebo bez­peč­ně. Dopo­ru­ču­je­me, abys­te si před pou­ži­tím těch­to webu pře­čet­li pro­hlá­še­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů těch­to webo­vých stránek.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhra­zu­je­me si prá­vo na změ­nu toho­to pro­hlá­še­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů. Dopo­ru­ču­je­me vám pra­vi­del­ně se s tím­to pro­hlá­še­ním o ochra­ně osob­ních úda­jů sezná­mit, abys­te si byli vědo­mi jakých­ko­li změn. Kro­mě toho vás bude­me infor­mo­vat, kdy­ko­li to bude možné.

8. Přístup a úprava vašich údajů

Pokud máte něja­ké dota­zy nebo chce­te vědět, jaké osob­ní úda­je o vás máme, kon­tak­tuj­te nás. Může­te nás kon­tak­to­vat pomo­cí níže uve­de­ných infor­ma­cí. Máte násle­du­jí­cí práva:

 • Máte prá­vo vědět, proč potře­bu­je­me vaše osob­ní úda­je, co se s nimi sta­ne a jak dlou­ho budou uchovány.
 • Prá­vo na pří­stup: máte prá­vo na pří­stup k vašim osob­ním úda­jům, kte­ré jsou nám známy.
 • Prá­vo na opra­vu: máte prá­vo dopl­nit, opra­vit, odstra­nit nebo zablo­ko­vat vaše osob­ní úda­je, kdy­ko­li bude­te chtít.
 • Pokud nám udě­lí­te sou­hlas se zpra­co­vá­ním vašich úda­jů, máte prá­vo ten­to sou­hlas odvo­lat a nechat vaše osob­ní úda­je smazat.
 • Prá­vo na pře­nos vašich úda­jů: máte prá­vo vyžá­dat si od správ­ce všech­ny vaše osob­ní úda­je a v celém roz­sa­hu je pře­dat jiné­mu správci.
 • Prá­vo vznést námit­ku: pro­ti zpra­co­vá­ní vašich úda­jů může­te namí­tat. Dodr­žu­je­me to, pokud nee­xis­tu­jí opod­stat­ně­né důvo­dy ke zpracování.

Neza­po­meň­te vždy jas­ně uvést, kdo jste, abychom si moh­li být jis­ti, že neu­pra­vu­je­me ani neod­stra­ňu­je­me žád­né úda­je nespráv­né osoby.

9. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spo­ko­je­ni se způ­so­bem, jakým zpra­co­vá­vá­me vaši osob­ní úda­je (stíž­nost ve věci), máte prá­vo podat stíž­nost Úřa­du pro ochra­nu osob­ních údajů.

10. Kontaktní údaje

Klub Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, z.s.
Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2, 120 00
Čes­ká republika
Webo­vá strán­ka: https://www.aikidovinohrady.cz
E‑mail:
Tele­fon­ní čís­lo: +420 603 752 468