• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

#beacti­ve: semi­nář s Mar­ti­nem Švihlou (5. dan)
27. září 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Evrop­ský týden spor­tu je mezi­ná­rod­ní akce, kte­rá pro­pa­gu­je a osla­vu­je pohyb. My se jí letos účast­ní­me naším klu­bo­vým semi­ná­řem – pro radost ze spo­leč­né­ho cvi­če­ní.
#beacti­ve a přijď­te si zacvi­čit – zvá­ni jsou začá­teč­ní­ci i pokro­či­lí!

Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
16. říj­na 2020 – 18. říj­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V říj­nu k nám opět zaví­tá Franck Noel šihan (7. dan) z Fran­cie – v pátek bude mít v Kar­lí­ně tré­nink pro pokro­či­lé (od 2. kyu), v sobo­tu a nedě­li bude semi­nář pro­bí­hat u nás na Vino­hra­dech. V sobo­tu bude také hodi­na pro uči­te­le a zkouš­ky na stup­ně dan.

Aiki4kids – mezi­ná­rod­ní semi­nář aiki­do pro děti a mlá­dež
28. lis­to­pa­du 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le – tře­tí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do. Minu­lý rok se účast­ni­lo kolem 200 dětí z 20 klu­bů a 5 zemí, tenhle roč­ník bude ješ­tě lep­ší. Onli­ne regis­tra­ce je ote­vře­na – může­te při­hlá­sit váš klub.

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
12. pro­sin­ce 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zvá­ni.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
16. dub­na 2021 – 18. dub­na 2021
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V dub­nu 2021 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Sou­stře­dě­ní dětí a mlá­de­že na Svo­bod­ném stat­ku
30. dub­na 2021 – 2. květ­na 2021
Mís­to: Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku

Tří­den­ní sou­stře­dě­ní pro děti a mlá­dež upro­střed pří­ro­dy: tré­nin­ky aiki­da i cvi­če­ní s mečem, hry v pří­ro­dě, spo­lu­prá­ci u tvor­by vla­jek i sou­pe­ře­ní samu­raj­ských rodů, voze­ní na koni, leze­ní na stro­my, prá­ci na poli, krme­ní hos­po­dář­ských zví­řat i večer­ní oheň s kyta­rou.

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (5.dan)
21. květ­na 2021 – 23. květ­na 2021
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V květ­nu 2021 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (5. dan).

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
9. srp­na 2021 – 15. srp­na 2021
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkouš­ky.
Náš týden s aiki­dem na Vyso­či­ně!

Let­ní ško­la mlá­de­že ve Slo­ven­ském ráji 2021
17. srp­na 2021 – 22. srp­na 2021
Mís­to:
Datum: 17–22. srp­na Odjezd: 17. srp­na večer noč­ním vla­kem Pří­jezd: 22.srpna Věk: 13–18 let mís­to: Kláš­to­ris­ko, Slo­ven­ský ráj Uby­to­vá­ní v kem­pu Pod­le­sok Cena: 200 euro (v ceně je zahr­nu­to uby­to­vá­ní, stra­va, vstup­né do NP a akti­vi­ty s prů­vod­ci z hor­ské služ­by, v ceně není zahr­nu­ta cena jíz­de­nek) Video z minu­lé­ho roku:

Chci informace
o pořádaných seminářích