Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (6. dan)
31. květ­na 2024 –  2. červ­na 2024 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Na začát­ku červ­na 2024 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (6. dan).

Pří­měst­ský aiki­do tábor pro děti (6–12 let)
1. čer­ven­ce 2024 –  5. čer­ven­ce 2024 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

Týden­ní pohy­bo­vý tábor s bojo­vý­mi umě­ní­mi – v tělo­cvič­ně i v pří­ro­dě. Na tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i sou­pe­ře­ní. A pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Pří­měst­ský aiki­do tábor pro děti (6–12 let)
8. čer­ven­ce 2024 –  12. čer­ven­ce 2024 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

Týden­ní pohy­bo­vý tábor s bojo­vý­mi umě­ní­mi – v tělo­cvič­ně i v pří­ro­dě. Na tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i sou­pe­ře­ní. A pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
5. srp­na 2024 –  11. srp­na 2024 
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkoušky.
Náš týden s aiki­dem na Vysočině!

Mezi­ná­rod­ní sou­stře­dě­ní mlá­de­že, Slo­ven­ský ráj 2024
18. srp­na 2024 –  25. srp­na 2024 
Mís­to: Slo­ven­ský raj

Minu­lý rok jsme po dlou­hé době byli opět ve Slo­ven­ském ráji a uži­li jsme si to tak, že jsme se roz­hod­li si to ten­to rok zopakovat.

Aiki­do Sum­mer Ber­lin 2024
29. srp­na 2024 –  1. září 2024 
Místo: 

Tohle je výji­meč­ná let­ní udá­lost v neda­le­kém Ber­lí­ně. Budou tam učit Jan Neve­lius, Jor­ma Lyly, Gas­ton Nico­les­si a dal­ších 5 uči­te­lů s 5–7. danem, včet­ně naše­ho uči­te­le Mar­ti­na Švih­ly. A někte­rý z dal­ších roč­ní­ku “Aiki­do léta” bude u ve Stoc­khol­mu nebo v Tou­lou­se nebo u nás na Vino­hra­dech… pro­to sem tato pozván­ka patří.
Kaž­do­pád­ně, kdy­bys­te si chtě­li letos udě­lat hez­ký aiki­dis­tic­ký výlet do Berlína…

LEHKOST V POHYBU ANEB FELDENKRAISOVA® METODA V PRAXI
28. září 2024 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

V aiki­do vel­kou pozor­nost věnu­je­me roz­vo­ji těla a jeho schop­nos­tí, tak aby bylo zdra­vé a pohyb­li­vé. Jeden ze skvě­lých způ­sobů, jak roz­ví­jet tělo a jeho vědo­mí oprav­du do hloub­ky je Fel­den­krai­so­va meto­da. Ten­to semi­nář je pří­le­ži­tos­tí poznat, jak Fel­den­krai­so­va® meto­da doká­že změ­nit váš pocit z pohy­bu, roz­ší­řit jeho mož­nos­ti a pod­po­řit či navrá­tit do něj zdra­ví a svobodu.

Aiki4kids – mezi­ná­rod­ní semi­nář aiki­do pro děti a mlá­dež 2024
23. lis­to­pa­du 2024 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le – tře­tí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do. V roce 2019 se účast­ni­lo kolem 200 dětí z 20 klu­bů a 5 zemí. Onli­ne regis­tra­ce je ote­vře­na – může­te pře­běž­ně při­hlá­sit váš klub.

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
7. pro­sin­ce 2024 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zváni.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
4. dub­na 2025 –  6. dub­na 2025 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Na začát­ku dub­na 2025 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Chci informace
o pořádaných seminářích