• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • en
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Semi­nář aiki­do pro děti 5–7 let
6. červ­na 2020
Mís­to: Pro­stor 8

Malý semi­nář pro malé aiki­dis­ty (ve věku 5–7 let) z našich sku­pin v pon­dě­lí a stře­du. Aby si děti moh­li užít cvi­če­ní, kte­ré zameš­ka­li během karan­té­ny. Rodi­če jsou také důle­ži­tou sou­čás­tí semi­ná­ře!

ZRUŠENO: Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
13. červ­na 2020 – 14. červ­na 2020
Mís­to: Hala háze­ná Vršo­vi­ce

Víken­do­vý semi­nář s Franc­kem Noelem na kon­ci jara. Pro­sím všim­ně­te si, že pro ten­to ter­mín je jiné mís­to koná­ní – bude to ve Vršo­vi­cích, kou­sek od cen­t­ra. A tata­mi bude dost jako obvykle.

Semi­nář aiki­do: Mar­tin Švih­la (5. dan) + pár­ty
13. červ­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Malý klu­bo­vý semi­nář z čis­té rados­ti že už zase může­me spo­lu cvi­čit. A také pří­le­ži­tost udě­lat si pár­ty na konec škol­ní­ho roku. Zvá­ni jsou začá­teč­ní­ci i pokro­či­lí!

Semi­nář aiki­do pro děti 8–12 let
20. červ­na 2020
Mís­to: Pro­stor 8

Malý semi­nář pro aiki­dis­ty ve věku 8–12 let na závěr škol­ní­ho roku. Čeka­jí nás dva tré­nin­ky, vyhod­no­ce­ní červ­no­vých zkou­šek (udě­lo­vá­ní diplo­mů a pás­ků), pik­nik (za hez­ké­ho poča­sí v par­ku) a spo­leč­né ohléd­nu­tí za uply­nu­lým rokem.

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
10. srp­na 2020 – 16. srp­na 2020
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkouš­ky.
Náš týden s aiki­dem na Vyso­či­ně!

Let­ní ško­la mlá­de­že ve Slo­ven­ském ráji 2020
19. srp­na 2020 – 23. srp­na 2020
Mís­to:
Datum: 19–23. čer­ven­ce Věk: 12–18 let mís­to: Kláš­to­ris­ko, Slo­ven­ský ráj Dal­ší infor­ma­ce budou včas uve­řej­ně­ny. Video z minu­lé­ho roku:
Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
16. říj­na 2020 – 18. říj­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V říj­nu k nám opět zaví­tá Franck Noel šihan (7. dan) z Fran­cie – v pátek bude mít v Kar­lí­ně tré­nink pro pokro­či­lé (od 2. kyu), v sobo­tu a nedě­li bude semi­nář pro­bí­hat u nás na Vino­hra­dech. V sobo­tu bude také hodi­na pro uči­te­le a zkouš­ky na stup­ně dan.

Aiki4kids – mezi­ná­rod­ní semi­nář aiki­do pro děti a mlá­dež
28. lis­to­pa­du 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le – tře­tí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do. Minu­lý rok se účast­ni­lo kolem 200 dětí z 20 klu­bů a 5 zemí, tenhle roč­ník bude ješ­tě lep­ší. Onli­ne regis­tra­ce je ote­vře­na – může­te při­hlá­sit váš klub.

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
12. pro­sin­ce 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zvá­ni.

Chci informace
o pořádaných seminářích