Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (6. dan)
3. červ­na 2022 –  5. červ­na 2022 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V květ­nu 2022 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (6. dan).

Pří­měst­ský aiki­do tábor pro děti (6–12 let)
4. čer­ven­ce 2022 –  8. čer­ven­ce 2022 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

Týden­ní pohy­bo­vý tábor s bojo­vý­mi umě­ní­mi – v tělo­cvič­ně i v pří­ro­dě. Na tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i sou­pe­ře­ní. A pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Pří­měst­ský aiki­do tábor pro děti (6–12 let)
11. čer­ven­ce 2022 –  15. čer­ven­ce 2022 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

Týden­ní pohy­bo­vý tábor s bojo­vý­mi umě­ní­mi – v tělo­cvič­ně i v pří­ro­dě. Na tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i sou­pe­ře­ní. A pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
8. srp­na 2022 –  14. srp­na 2022 
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkoušky.
Náš týden s aiki­dem na Vysočině!

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
31. břez­na 2023 –  2. dub­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Na začát­ku dub­na 2023 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
10. pro­sin­ce 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zváni.

Chci informace
o pořádaných seminářích