• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • en
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Mezi­ná­rod­ní aiki­do mara­ton 2020
4. dub­na 2020 – 5. dub­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V dub­nu 2020 se bude v našem dódžó konat dal­ší roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho aiki­do mara­to­nu. Pod vede­ním 14-ti uči­te­lů ze 7 zemí se bude cvi­čit plných 24 hodin.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
17. dub­na 2020 – 19. dub­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V dub­nu 2020 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Sou­stře­dě­ní dětí a mlá­de­že na Svo­bod­ném stat­ku
30. dub­na 2020 – 3. květ­na 2020
Mís­to: Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku

Tří­den­ní sou­stře­dě­ní pro děti a mlá­dež upro­střed pří­ro­dy: tré­nin­ky aiki­da i cvi­če­ní s mečem, hry v pří­ro­dě, spo­lu­prá­ci u tvor­by vla­jek i sou­pe­ře­ní samu­raj­ských rodů, voze­ní na koni, leze­ní na stro­my, prá­ci na poli, krme­ní hos­po­dář­ských zví­řat i večer­ní oheň s kyta­rou.

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (5.dan)
15. květ­na 2020 – 17. květ­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V květ­nu 2020 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (5. dan).

Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
13. červ­na 2020 – 14. červ­na 2020
Mís­to: Hala háze­ná Vršo­vi­ce

Víken­do­vý semi­nář s Franc­kem Noelem na kon­ci jara. Pro­sím všim­ně­te si, že pro ten­to ter­mín je jiné mís­to koná­ní – bude to ve Vršo­vi­cích, kou­sek od cen­t­ra. A tata­mi bude dost jako obvykle.

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
10. srp­na 2020 – 16. srp­na 2020
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkouš­ky.
Náš týden s aiki­dem na Vyso­či­ně!

Let­ní ško­la mlá­de­že ve Slo­ven­ském ráji 2020
19. srp­na 2020 – 23. srp­na 2020
Mís­to:
Datum: 19–23. čer­ven­ce Věk: 12–18 let mís­to: Kláš­to­ris­ko, Slo­ven­ský ráj Dal­ší infor­ma­ce budou včas uve­řej­ně­ny. Video z minu­lé­ho roku:
Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
16. říj­na 2020 – 18. říj­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V říj­nu k nám opět zaví­tá Franck Noel šihan (7. dan) z Fran­cie – v pátek bude mít v Kar­lí­ně tré­nink pro pokro­či­lé (od 2. kyu), v sobo­tu a nedě­li bude semi­nář pro­bí­hat u nás na Vino­hra­dech. V sobo­tu bude také hodi­na pro uči­te­le a zkouš­ky na stup­ně dan.

Aiki4kids – mezi­ná­rod­ní semi­nář aiki­do pro děti a mlá­dež
28. lis­to­pa­du 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le – tře­tí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do. Minu­lý rok se účast­ni­lo kolem 200 dětí z 20 klu­bů a 5 zemí, tenhle roč­ník bude ješ­tě lep­ší. Onli­ne regis­tra­ce je ote­vře­na – může­te při­hlá­sit váš klub.

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
12. pro­sin­ce 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zvá­ni.

Chci informace
o pořádaných seminářích