Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Aiki4kids – mezi­ná­rod­ní semi­nář aiki­do pro děti a mlá­dež 2023
18. úno­ra 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le – tře­tí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do. V roce 2019 se účast­ni­lo kolem 200 dětí z 20 klu­bů a 5 zemí. Onli­ne regis­tra­ce je ote­vře­na – může­te pře­běž­ně při­hlá­sit váš klub.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
31. břez­na 2023 –  2. dub­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Na začát­ku dub­na 2023 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
29. dub­na 2023 –  30. dub­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Víken­do­vý semi­nář se skvě­lým Franc­kem Noelem upro­střed jara.

Sou­stře­dě­ní dětí a mlá­de­že na Svo­bod­ném statku
5. květ­na 2023 –  8. květ­na 2023 
Mís­to: Svo­bod­ný sta­tek na soutoku

Tří­den­ní sou­stře­dě­ní pro děti a mlá­dež upro­střed pří­ro­dy: tré­nin­ky aiki­da i cvi­če­ní s mečem, hry v pří­ro­dě, spo­lu­prá­ci u tvor­by vla­jek i sou­pe­ře­ní samu­raj­ských rodů, voze­ní na koni, leze­ní na stro­my, prá­ci na poli, krme­ní hos­po­dář­ských zví­řat i večer­ní oheň s kytarou.

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (6. dan)
2. červ­na 2023 –  4. červ­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V červ­nu 2023 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (6. dan).

Pří­měst­ský aiki­do tábor pro děti (6–12 let)
3. čer­ven­ce 2023 –  7. čer­ven­ce 2023 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

Týden­ní pohy­bo­vý tábor s bojo­vý­mi umě­ní­mi – v tělo­cvič­ně i v pří­ro­dě. Na tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i sou­pe­ře­ní. A pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Pří­měst­ský aiki­do tábor pro děti (6–12 let)
10. čer­ven­ce 2023 –  14. čer­ven­ce 2023 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

Týden­ní pohy­bo­vý tábor s bojo­vý­mi umě­ní­mi – v tělo­cvič­ně i v pří­ro­dě. Na tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i sou­pe­ře­ní. A pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
7. srp­na 2023 –  13. srp­na 2023 
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkoušky.
Náš týden s aiki­dem na Vysočině!

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
9. pro­sin­ce 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zváni.

Chci informace
o pořádaných seminářích