Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Pří­měst­ský aiki­do tábor pro děti (6–12 let)
3. čer­ven­ce 2023 –  7. čer­ven­ce 2023 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

Týden­ní pohy­bo­vý tábor s bojo­vý­mi umě­ní­mi – v tělo­cvič­ně i v pří­ro­dě. Na tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i sou­pe­ře­ní. A pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Pří­měst­ský aiki­do tábor pro děti (6–12 let)
10. čer­ven­ce 2023 –  14. čer­ven­ce 2023 
Mís­to: Pro­stor 8, Pra­ha 2

Týden­ní pohy­bo­vý tábor s bojo­vý­mi umě­ní­mi – v tělo­cvič­ně i v pří­ro­dě. Na tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i sou­pe­ře­ní. A pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
7. srp­na 2023 –  13. srp­na 2023 
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkoušky.
Náš týden s aiki­dem na Vysočině!

Mezi­ná­rod­ní sou­stře­dě­ní mlá­de­že, Slo­ven­ský ráj 2023
18. srp­na 2023 –  23. srp­na 2023 
Mís­to: Slo­ven­ský raj

Na tenhle výlet do hor se fakt těší­me, neby­li jsme v Ráji už od roku 2019. Tak zase letos – bude to parádní!

Aiki­do Sum­mer Ber­lin 2023
24. srp­na 2023 –  27. srp­na 2023 
Místo: 

Tohle je výji­meč­ná let­ní udá­lost v neda­le­kém Ber­lí­ně. Budou tam učit Jan Neve­lius, Jor­ma Lyly, Gas­ton Nico­les­si a dal­ších 5 uči­te­lů s 5–7. danem, včet­ně naše­ho uči­te­le Mar­ti­na Švih­ly. A někte­rý z dal­ších roč­ní­ku “Aiki­do léta” bude u ve Stoc­khol­mu nebo v Tou­lou­se nebo u nás na Vino­hra­dech… pro­to sem tato pozván­ka patří.
Kaž­do­pád­ně, kdy­bys­te si chtě­li letos udě­lat hez­ký aiki­dis­tic­ký výlet do Berlína…

Mezi­ná­rod­ní aiki­do mara­ton 2023
23. září 2023 –  24. září 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V září 2023 se bude v našem dódžó konat dal­ší roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho aiki­do mara­to­nu. Pod vede­ním 14-ti uči­te­lů ze 7 zemí se bude cvi­čit plných 24 hodin.

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
9. pro­sin­ce 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zváni.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
5. dub­na 2024 –  7. dub­na 2024 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Na začát­ku dub­na 2024 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Chci informace
o pořádaných seminářích