• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • en
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
18. říj­na 2019 – 20. říj­na 2019
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Na začát­ku říj­na k nám opět zaví­tá Franck Noel šihan (7. dan) z Fran­cie – v pátek bude mít v Kar­lí­ně tré­nink pro pokro­či­lé (od 2. kyu), v sobo­tu a nedě­li bude semi­nář pro­bí­hat u nás na Vino­hra­dech a v sobo­tu bude tra­dič­ní pár­ty.

Mezi­ná­rod­ní semi­nář pro děti a mlá­dež
9. lis­to­pa­du 2019 – 10. lis­to­pa­du 2019
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le – již dru­hý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do. Minu­lý rok se účast­ni­lo kolem 130 dětí z 12 klu­bů a 3 zemí, tenhle roč­ník bude ješ­tě lep­ší. Onli­ne regis­tra­ce je ote­vře­na – může­te při­hlá­sit váš klub.

Aiki­do semi­nář: Ste­fan Ste­nudd (7.dan)
15. lis­to­pa­du 2019 – 17. lis­to­pa­du 2019
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V lis­to­pa­du u nás opět bude na návštěvě Ste­fan Ste­nudd (7. dan, šihan) ze Švéd­ska. Letos bude jeden tré­nink navíc v pátek odpo­led­ne. Všech­ny vás srdeč­ně zve­me.

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
7. pro­sin­ce 2019
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zvá­ni.

Mezi­ná­rod­ní aiki­do mara­ton 2020
4. dub­na 2020 – 5. dub­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V dub­nu 2020 se bude v našem dódžó konat dal­ší roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho aiki­do mara­to­nu. Pod vede­ním 14-ti uči­te­lů ze 7 zemí se bude cvi­čit plných 24 hodin.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
17. dub­na 2020 – 19. dub­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V dub­nu 2020 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (5.dan)
15. květ­na 2020 – 17. květ­na 2020
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

V květ­nu 2020 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (5. dan).

Chci informace
o pořádaných seminářích