Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Semi­nář aiki­do: Zden­ko Regu­li (6. dan)
10. pro­sin­ce 2022 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V polo­vi­ně pro­sin­ce pove­de v našem dódžó semi­nář Zden­ko Regu­li (6. dan). Během semi­ná­ře pro­běh­nou i zkouš­ky na stup­ně kyu. Všich­ni jste srdeč­ně zváni.

Jan Ple­tá­nek: Tla­čí­cí ruce nebo­li tuishou – pra­xe z cvi­če­ní taijiquan
20. led­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Spe­ci­ál­ní spo­leč­ný tré­nink aiki­dis­tů a tai­čis­tů na téma “tla­čí­cích rukou”, páro­vé­ho cvi­če­ní z tai­ji, v pátek večer. 

Hon­za o chys­ta­ném pro­gra­mu píše: “Tuishou je for­mou nácvi­ku jak neod­po­ro­vat při­chá­ze­jí­cí síle za zacho­vá­ním vlast­ní­ho stře­du a har­mo­nie. Je prak­tic­kým návo­dem a způ­so­bem jak se nau­čit tzv. “kon­t­ro­lo­vat sílu 500 kilo­gra­mů za pou­ži­tí 4 gra­mů”. Fyzic­ky se učí­me jak tělem pohy­bo­vat jako jed­ním cel­kem a nava­zo­vat na ener­gii a sílu sou­pe­ře, aniž bychom se jí brá­ni­ly a pod­leh­li kon­flik­tu. Tuisho roz­ví­jí všech­ny základ­ní kon­cep­ty a prin­ci­py, kte­ré jsou nos­ný­mi pilí­ři tai­ji i aiki­do, ve kte­rých není v tom­to smě­ru žád­ný rozdíl.”

Všech­no toto je pou­ži­tel­né pro naše cvi­če­ní tech­nik aiki­da a také pro při­ro­ze­ný a zdra­vý pohyb a vnitř­ní rov­no­váhu v běž­ném živo­tě. Tak­že vás srdeč­ně zveme!

Aiki4kids – mezi­ná­rod­ní semi­nář aiki­do pro děti a mlá­dež 2023
18. úno­ra 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le – tře­tí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do. V roce 2019 se účast­ni­lo kolem 200 dětí z 20 klu­bů a 5 zemí. Onli­ne regis­tra­ce je ote­vře­na – může­te pře­běž­ně při­hlá­sit váš klub.

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
31. břez­na 2023 –  2. dub­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Na začát­ku dub­na 2023 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Aiki­do semi­nář: Franck Noël (7. dan)
29. dub­na 2023 –  30. dub­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

Víken­do­vý semi­nář se skvě­lým Franc­kem Noelem upro­střed jara.

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (6. dan)
2. červ­na 2023 –  4. červ­na 2023 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V červ­nu 2023 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (6. dan).

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
7. srp­na 2023 –  13. srp­na 2023 
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkoušky.
Náš týden s aiki­dem na Vysočině!

Chci informace
o pořádaných seminářích