• Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Aiki­do semi­nář: Jan Neve­lius (7.dan)
16. dub­na 2021 –  18. dub­na 2021 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V dub­nu 2021 bude u nás opět vést semi­nář šihan Jan Neve­lius (7. dan) ze Švéd­ska. Jan je vel­mi zají­ma­vý a v mno­ha ohle­dech výji­meč­ný uči­tel aiki­do, kte­rý také dělá shi­at­su, aku­punk­tu­ru a čchi-kung.

Sou­stře­dě­ní dětí a mlá­de­že na Svo­bod­ném statku
30. dub­na 2021 –  2. květ­na 2021 
Mís­to: Svo­bod­ný sta­tek na soutoku

Tří­den­ní sou­stře­dě­ní pro děti a mlá­dež upro­střed pří­ro­dy: tré­nin­ky aiki­da i cvi­če­ní s mečem, hry v pří­ro­dě, spo­lu­prá­ci u tvor­by vla­jek i sou­pe­ře­ní samu­raj­ských rodů, voze­ní na koni, leze­ní na stro­my, prá­ci na poli, krme­ní hos­po­dář­ských zví­řat i večer­ní oheň s kytarou.

Aiki­do semi­nář: Gas­ton Nico­les­si (5.dan)
21. květ­na 2021 –  23. květ­na 2021 
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vinohrady

V květ­nu 2021 pove­de v našem dojo semi­nář fran­couz­ský uči­tel Gas­ton Nico­les­si (5. dan).

Let­ní ško­la v Třeš­ti – Mar­tin Švih­la (5. dan)
9. srp­na 2021 –  15. srp­na 2021 
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

7 dní a 6 hodin tré­nin­ků za den. Cvi­če­ní bez zbra­ní i se zbra­ně­mi, uvnitř i ven­ku, přes den i v noci, v kei­­ko-gi i v tep­lá­cích. A mezi tím jíd­lo, hry, masá­že, spa­ní, dal­ší dob­ro­vol­né cvi­če­ní a zkoušky.
Náš týden s aiki­dem na Vysočině!

Let­ní ško­la mlá­de­že ve Slo­ven­ském ráji 2021
17. srp­na 2021 –  22. srp­na 2021 
Místo: 
Datum: 17–22. srp­na Odjezd: 17. srp­na večer noč­ním vla­kem Pří­jezd: 22.srpna Věk: 13–18 let mís­to: Kláš­to­ris­ko, Slo­ven­ský ráj Uby­to­vá­ní v kem­pu Pod­le­sok Cena: 200 euro (v ceně je zahr­nu­to uby­to­vá­ní, stra­va, vstup­né do NP a akti­vi­ty s prů­vod­ci z hor­ské služ­by, v ceně není zahr­nu­ta cena jíz­de­nek) Video z minu­lé­ho roku:

Chci informace
o pořádaných seminářích