Zavolejte nám
+420 603 752 468

Příručka pro začátečníky

Základní koncepty

Základní koncepty

Po krát­ké době cvi­če­ní začne­te zjiš­ťo­vat, že aiki­do je uce­le­ný a vel­mi logic­ký sys­tém, ve kte­rém základ­ní prin­ci­py vytvá­ře­jí pes­trou mozai­ku mož­nos­tí roz­vo­je. V tom­to člán­ku vám nabí­zí­me pár základ­ních konceptů.

Přečíst článek

Semináře přinášejí novou inspiraci

Semináře přinášejí novou inspiraci

Kro­mě pra­vi­del­ných tré­nin­ků jsou nedíl­nou sou­čás­tí naše­ho cvi­če­ní semi­ná­ře. Na semi­ná­ři máte mož­nost cvi­čit u jiné­ho uči­te­le než ve vlast­ním dódžó a tím zís­kat nový pohled na zná­mé věci. Navíc je semi­ná­ře spo­lo­čen­skou akcí, kde může­te potkat přá­te­lé z jiných aiki­do klubů.

Přečíst článek

Technické stupně – stupně našeho rozvoje

Technické stupně – stupně našeho rozvoje

Tech­nic­ké stup­ně jsou při­ro­ze­nou sou­čás­tí tré­nin­ku aiki­do a vel­mi důle­ži­tou peda­go­gic­kou pomůc­kou. Jed­not­li­vé stup­ně jsou jako scho­dy, po kte­rých postup­ně stou­pá­te. Díky nim bude­te vždy vědět, co se máte v aiki­do aktu­ál­ně nau­čit, abys­te postou­pi­li ve svém cvi­če­ní. Tak se vám nesta­ne, že bys­te zablou­di­li, sešli z ces­ty nebo zača­li stagnovat.

Přečíst článek