Technické stupně – stupně našeho rozvoje

Podob­ně jako v jiných japon­ských bojo­vých umě­ních, v aiki­dě máme šest žákov­ských stup­ňů (6.–1. kjú) ozna­če­ných bílým opaskem a osm mis­trov­ských stup­ňů (1.–8. dan) ozna­če­ných čer­ným opaskem. S tech­nic­kou úrov­ní sou­vi­se­jí i širo­ké čer­né noha­vi­ce (haka­ma), u nás se nosí od 3. kjú.

Vyš­ší stup­ně zís­ká­vá­me díky “cvi­če­ní na stup­ně” – spe­ci­ál­ní­mu cvi­če­ní, na kte­rém kan­di­dá­ti na stup­ně před­ve­dou poža­do­va­né tech­ni­ky před svý­mi uči­te­li. Někdy se tomu­to cvi­če­ní říká i zkouš­ky, i když se zkou­še­ním jak ho zná­te ze ško­ly to vůbec nesouvisí.

Tech­nic­ké stup­ně jsou při­ro­ze­nou sou­čás­tí tré­nin­ku aiki­do a vel­mi důle­ži­tou peda­go­gic­kou pomůc­kou. Jed­not­li­vé stup­ně jsou jako scho­dy, po kte­rých postup­ně stou­pá­me. Díky nim vždy vime, co se máme v aiki­do aktu­ál­ně nau­čit, abychom postou­pi­li ve svém cvi­če­ní. Tak se nám nesta­ne, že bychom zablou­di­li, sešli z ces­ty nebo zača­li stagnovat.

Nicmé­ně, “cvi­če­ní na stup­ně” není sou­těž ani před­vá­dě­ní se. Je to jed­no­du­še pří­le­ži­tost uká­zat, že jste v aiki­do postou­pi­li dál, a moh­li se sou­stře­dit na dal­ší roz­voj. Toto “cvi­če­ní na stup­ně” dělá­me v našem klu­bu pra­vi­del­ně a vy se ho může­te účast­nit, když máte pocit, že už je ten správ­ný čas postou­pit na dal­ší tech­nic­ký stupeň.

Po pár měsí­cích cvi­če­ní může­te udě­lat 6. kjú. Když se podí­vá­te do poža­dav­ků na ten­to stu­peň nebo na video níže, zjis­tí­te, že na to potře­bu­je­te vědět pou­ze základ­ní pády (mae uke­mi, uši­ro uke­mi, zem­pó uke­mi), chůzi po kole­nou (šik­kó), základ­ní kro­ky (iri­mi, ten­kan, kai­ten), základ­ní úto­ky (aiha­m­mi kata­te­do­ri, gja­ku­ha­m­mi kata­te­do­ri, šómen uči, joko­men uči) a tro­chu teo­rie v roz­sa­hu této příručky.

Pro­to­že všech­ny tyto věci dělá­me na kur­zu, bude pro vás 6. kjú oprav­du jed­no­du­ché − nej­těž­ší asi bude při­řa­dit si pár japon­ských slo­ví­ček k pří­sluš­ným pohy­bům. Na kon­krét­ní detai­ly se před zkouš­ka­mi zeptej­te pokro­či­lých stu­den­tů, s jejich pomo­cí bude pro vás pří­pra­va hračkou.

Kro­mě pra­vi­del­né­ho cvi­če­ní a této pří­ruč­ky se vám budou k cvi­če­ní na stup­ně kjú hodit:

Videa pro přípravu na stupně kjú

6. kjú

5. kjú