Základní cvičení (videa)

V tom­to člán­ku najde­te videa někte­rých jed­no­du­chých cvi­če­ní, kte­ré dělá­me na našem základ­ním kur­zu aiki­do. Jsou zde pro při­po­me­nu­tí, kdy­bys­te si je chtě­li pro­cvi­čit doma.

Více infor­ma­cí ke cvi­če­ním, jejich pokro­či­lej­ší vari­an­ty a samo­zřej­mě pou­ži­tí těch cvi­če­ní v tech­ni­kách zaži­je­te na základ­ním kurzu.

Základní kroky

Základ­ní oto­če­ní: iri­mi­ten­kan, kai­ten, ten­kan a kom­bi­na­ce iri­mi­ten­kan + kaiten.

Vstávání a sedání

Skvě­lé cvi­če­ní pro pro­cvi­če­ní rov­no­váhy a všech klou­bů dol­ních kon­če­tin. Hor­ní polo­vi­na těla je vzpří­me­ná a uvol­ně­ná (trup se nena­klá­ní do stran ani dopře­du / doza­du). Klou­by dol­ní kon­če­ti­ny (kyčel, kole­no a kot­ní­ky) jsou v jed­né linii a opí­ra­jí se přes cho­di­dlo do země, kole­no ani pata neu­hý­ba­jí do stran.

Cvičení na zápěstí (tekubi undo)

Cvi­če­ní na uvol­ně­ní a posí­le­ní zápěs­tí – vyni­ka­jí­cí hlav­ně pro lidi, kte­ří pra­cu­jí hod­ně na počítači.
Zají­ma­vé body jsou:

  • Aktiv­ní jsou obě ruce – setká­va­jí se tla­kem ze stran uprostřed.
  • Otá­če­ní zápěs­tí je jem­né a do hloub­ky (nemá smy­sl pou­ží­vat pří­liš síly nebo rychlost).
  • Ve všech cvi­če­ních pra­cu­je celá hor­ní část těla – pro­cvi­ču­je­me nejen zápěs­tí ale také lok­ty, rame­na, lopat­ky, hrud­ník a páteř.
  • Teku­bi undo může pro­cvi­čit všech­ny vrst­vy – akti­vo­vat sva­ly, natáh­nout šla­chy, roz­hý­bat klou­by, lépe usa­dit kos­ti i uvol­nit ener­gii v drahách.

Výměna nohou

Dal­ší dob­ré cvi­če­ní na nohy a záro­veň základ­ní pohyb v aiki­dě. Ve videu najde­te dvě vari­an­ty výmě­ny postoje.

  1. Nejdří­ve se pohne zad­ní noha (jde dopře­du), pak se pohne před­ní noha (jde vzad).
    Postoj se nejdří­ve zavře, a pak otevře.
  2. Nejdří­ve se pohne před­ní noha (jde vzad), pak se pohne zad­ní noha (jde vpřed).
    Postoj se nejdří­ve ote­vře, a pak zavře.

V obou pří­pa­dech pra­cu­jí hlav­ně kyčle a noha, kte­rá sto­jí, se opí­rá do země. Kole­no sto­jí­cí nohy míří ve smě­ru chodidla.

Základ pro pády (ushiro-ukemi undo)

Základ­ní způ­sob jak měk­ce a hlad­ce při­stát na na zemi, a pak se ze země zved­nout. Ve videu je celý postup, jak se to naučit.
Když to bude­te zkou­šet doma, dbej­te na to, abys­te měli měk­kou hlad­kou pod­lož­ku a dosta­tek mís­ta kolem sebe.

Základní lezení

Toto leze­ní po čty­rech je skvě­lé cvi­če­ní na posí­le­ní stře­du těla (hara, core…) a funkč­ní při­po­je­ní kon­če­tin k trupu.
Během cvi­če­ní udr­žuj­te lok­ty a kole­na “uvnitř” pod tru­pem, jako­by byly spo­je­ny s bři­chem (nevy­tá­čej­te je do stran).
Ve videu je něko­lik způ­so­bu cvi­če­ní seřa­ze­ných od nej­jed­no­duš­ší­cho. Dbej­te hlav­ně na rov­no­váhu, pokud vaše tělo někte­rou vari­an­tu ješ­tě nezvlá­dá (a roz­pa­dá se nebo ztrá­cí rov­no­váhu), cvič­te před­cho­zí varianty.
(Videa s dal­ší­mi zví­řát­ky najde­te v našem člán­ku Základ­ní zví­řát­ka: 7 videí s růz­ný­mi dru­hy loko­mo­ce)

Ikkyo undo – extenze paží a přenášení hmotnosti těla

Jed­no ze základ­ních cvi­če­ní aiki­do (aiki-tai­so). Pře­ná­še­ní hmot­nos­ti a exten­ze paží. Paže jsou vol­né a “těž­ké”, při pohy­bu dopře­du jsou nata­že­né a “neo­hyb­né”. Pře­ná­še­ní hmot­nos­ti děla­jí dol­ní kon­če­ti­ny, kole­na po celou dobu pohy­bu zůstá­va­jí ve smě­ru chodidel.

Rozcvička

Roz­cvi­če­ní celé­ho těla i s koči­čí vsuv­kou (video nato­če­né v domá­cích podmínkách).

Tato cvi­če­ní roz­ví­je­jí základ­ní pohy­bo­vé schop­nos­ti a zruč­nos­ti a při­pra­vu­jí tělo pro tech­ni­ky aiki­do a prá­ci s partnerem.
Když bude­te cvi­čit doma, dbej­te pro­sím na vlast­ní bez­peč­nost – hlav­ně si udě­lej­te dosta­tek vol­né­ho pro­sto­ru kolem sebe.