Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Tlačítko “O‑Sensei” v Berlíně

Tlačítko “O‑Sensei” v Berlíně

Do Ber­lí­na jsme dora­zi­li v pátek večer a prv­ní den jsme spa­li v Kra­nich-dojo. Mar­tin a Van­da již cvi­či­li v jiném dójo a před spa­ním jsme si všich­ni zašli do čín­ské restau­ra­ce na dob­ré kned­líč­ky (a náhod­ně si tro­chu pro­cvi­či­li čínštinu).
Těs­ně před spa­ním v dódžó jsme se poku­si­li klik­nout na tla­čít­ko s nápi­sem “Ó‑Sensei”. Po stisk­nu­tí se roz­sví­ti­la dis­co-svět­la a my jsme vědě­li, že nás brzy čeká něja­ká zábava.

Přečíst článek

Další školení trenéru České federace aikido

Další školení trenéru České federace aikido

Ško­le­ní tre­né­rů Čes­ké fede­ra­ce aiki­do orga­ni­zu­je­me moc rádi. Je to pří­le­ži­tost zacvi­čit si s podě­lit se o náš způ­sob vyu­čo­vá­ní aiki­da s dal­ší­mi čes­ký­mi klu­by a také mož­nost načer­pat inspi­ra­ci z jejich prá­ce. Záro­veň tato setká­ní roz­ši­řu­jí peda­go­gic­ké i lid­ské obzo­ry našim mla­dým uči­te­lům. A také si může­me všich­ni spo­lu zacvičit. 

Přečíst článek

Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

Pořádali jsme 24-hodinový mezinárodní aikido maraton v Praze

“Řek­la bych, že Aiki­do Mara­ton mi při­ne­sl krás­ný a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek, uni­kát­ní pro­zkou­má­ní, jaký má na mne vliv úna­va – a obrov­ské pře­kva­pe­ní, neboť mne tré­nin­ky a jedi­neč­ná atmo­sfé­ra tak moc nabí­je­ly, že jsem (přes všech­ny své původ­ní před­po­kla­dy) cvi­či­la dál a dál, nocí, ránem… a moc si to uží­va­la :). Záro­veň mys­lím, že jsem se posu­nu­la i v “samot­ném” cvi­če­ní, mění­cí se dyna­mi­ka díky sviž­né­mu stří­dá­ní uči­te­lů a jejich sty­lů dodá­va­la maratho­nu dal­ší úžas­ný roz­měr, zaži­la jsem (pro mě) úpl­ně nové pří­stu­py a co více, v kaž­dém nachá­ze­la prv­ky, kte­ré si odnést… čím hlou­bě­ji nad tím pře­mýš­lím, tím více se domní­vám, že nasklá­dat všech­ny ty nád­her­né dojmy do slov je nemožné…”
Len­ka H., stře­do­škol­ská stu­dent­ka, 18 let

Přečíst článek

Infografika a výroční zpráva 2022

Infografika a výroční zpráva 2022

Prá­vě jsme vytvo­ři­li gra­fic­ké shr­nu­tí naše­ho aiki­dis­tic­ké­ho roku 2022, obrá­zek je shr­nu­tím, co jsme zaži­li – a bylo toho oprav­du hod­ně! Bude­te pře­kva­pe­ni, co se dá za rok stihnout!
Za čís­ly se skrý­vá spous­ta živých lidí všech věko­vých kate­go­rií, kte­ří cvi­čí, smě­jí se, trá­ví spo­lu čas. Za čís­ly je spous­ta tré­nin­ků, prá­ce, ces­to­vá­ní, akcí. Za čís­ly jsme my, náš skvě­lý klub.

Přečíst článek

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Dva týdny aikida u Atlantického oceánu

Ost­rov Olé­ron je pro mno­ho lidí nezná­mou čás­tí Fran­cie – tedy dokud se nedo­ví, že sotva něko­lik kilo­me­t­rů od ost­ro­va se nachá­zí svě­to­vě zná­má Pev­nost Boyard. Pro nás má však Olé­ron jiný význam – už po něko­lik dese­ti­le­tí se zde koná let­ní ško­la Aikido.
Cvi­čí se 12 dní, 4 hodi­ny den­ně. Pod vede­ním uči­te­le Gasto­na Nicho­les­si je to skvě­lá šan­ce se něče­mu nové­mu při­u­čit. A taky zís­kat vzpo­mín­ky na zby­tek života.

Přečíst článek