Infografika a výroční zpráva 2022

Prá­vě jsme vytvo­ři­li gra­fic­ké shr­nu­tí naše­ho aiki­dis­tic­ké­ho roku 2022, obrá­zek je shr­nu­tím, co jsme zaži­li – a bylo toho loni oprav­du hod­ně! Bude­te pře­kva­pe­ni, co se dá za rok stihnout!

Za čís­ly se skrý­vá spous­ta živých lidí všech věko­vých kate­go­rií, kte­ří cvi­čí, smě­jí se, trá­ví spo­lu čas. Za čís­ly je spous­ta tré­nin­ků, prá­ce, ces­to­vá­ní, akcí. Za čís­ly jsme my, náš skvě­lý klub.

A pokud bys­te chtě­li nahléd­nout za před­sta­ve­ná čís­la, podí­vej­te se na naši 28-strán­ko­vou výroč­ní zprá­vu roka 2022 – je plná foto­gra­fií a příběhů.