Článek o našich letních dobrodružstvích v časopisu Archa

Člá­nek o našich pří­měst­ských tábo­rech, let­ních ško­lách i sou­stře­dě­ních se obje­vil v časo­pi­su Archa, kte­rý vydá­vá Čes­ká rada dětí a mlá­de­že. Pře­čtě­te si ho v pro­hlí­že­či níže, nebo si ho stáh­ně­te v PDF: