Barcelona, Lisabon, Londýn a Toulouse: mezinárodní výměna inspirace na jaře 2024

Jed­na z nej­lep­ších věcí na aiki­dě je, že se může­te zasta­vit prak­tic­ky v jakém­ko­liv klu­bu na svě­tě a jen tak si zacvi­čit s domá­cí­mi. A také, že semi­ná­ře aiki­da jsou ote­vře­né udá­los­ti, na kte­rých se setká­va­jí lidé z celé­ho kon­ti­nen­tu. Tak­že pozná­vat nové lidi a mís­ta skrz cvi­če­ní aiki­da je oprav­du jed­no­du­ché. V tom­to krát­kém tex­tu při­bli­žu­je­me pár našich cest na jaře toho­to roku.

Na začát­ku jara byli Michal, Pavel a Eliš­ka v Bar­ce­lo­ně, zacvi­čit si na semi­ná­ři s Franc­kem Noelem. O pár víken­dů poz­dě­ji Mar­tin a Van­da ces­to­va­li na toho samé­ho uči­te­le do Lisa­bo­nu, kde strá­vi­li tro­chu více času a byli si zacvi­čit i v míst­ním klu­bu – Mar­tin vedl tré­nink spo­lu s domá­cím Pablem.

A v květ­nu vedl Mar­tin semi­ná­ře pro děti a dospě­lé v Tou­lou­se a ces­tou tam se zasta­vi­li s Van­dou v Lon­dýně, kde kro­mě návštěvy gale­rií a muzeí také spo­lu ved­li jeden tré­nink v Not­ting Hill Aikikai.

Mezi­ná­rod­ní výmě­na inspi­ra­ce mezi naším klu­bem a klu­by po celé Evro­pě je sku­teč­ně vel­mi obohacující.