Vánoční besídka 2011

Jako kaž­dý rok, i letos hlav­ní uči­tel klu­bu Mar­tin uva­řil spo­leč­nou veče­ři, a pak jsme napl­ni­li kavár­nu Bio Zahra­da, jed­li (něko­lik cho­dů), pili, ochut­ná­va­li cuk­ro­ví a mlu­vi­li něko­lik vel­mi pří­jem­ných hodin. Tako­vá poklid­ná, přá­tel­ská, oprav­du vánoč­ní akce:).

PS: Na té obál­ce bylo napsa­né “Mar­ti­no­vi a Van­dě od přá­tel z dojo” a uvnitř se skrý­va­la pou­káz­ka na veče­ři v Aro­mi. Děkujeme!

(Fotil Michal Roder)