Dětské zkoušky v dubnu 2013

Prv­ní zkouš­ky dopadly výbor­ně – děti si popr­vé oblék­ly bíle kei­ko gi a cvi­či­ly oprav­du krás­ně. Výsled­kem je, že máme v klu­bu něko­lik zaslou­že­ných žlu­tých pás­ků. Na tom­to úspě­chu mají záslu­hu nejen malí cvi­čen­ci, ale také Jar­da Hej­lek a Jar­da Spur­ný, kte­ří dět­ský oddíl vedou.