Přespávačka v dódžó v listopadu (děti a mládež)

Zdá se, že zaklá­dá­me novou tra­di­ci – tohle byla už naše dru­há přespá­vač­ka v dódžó a opět se skvě­le vydařila! 

Dora­zi­lo 9 dětí a 7 mla­dých uči­te­lů a asi­s­ten­tů. Děti se rych­le ska­ma­rá­di­ly, po prv­ním tré­nin­ku neby­lo poznat, kdo je z jaké sku­pi­ny. Pro někte­ré z nich to byla jejich prv­ní přespá­vač­ka v živo­tě. Všich­ni jsme si uži­li spo­leč­né cvi­če­ní i ostat­ní zába­vu a měli jsme čas se poznat víc. 

Len­ka z mla­dých asi­s­ten­tů o tom napsala:

“Přespá­vač­ku jsem si moc uži­la! Nejen oba skvě­lé aiki­do tré­nin­ky, kde se jeden od dru­hé­ho vzá­jem­ně uči­li děti, asi­s­ten­ti i uči­te­lé, ale pře­de­vším spo­leč­ně strá­ve­ný čas, kde si kaž­dý našel, co potře­bo­val. Zapá­le­ní a divo­če­ní při sou­bo­jích s meči, nabí­je­ní nových zna­los­tí z kní­žek, poví­dá­ní si, napí­na­vé par­tič­ky v Dobble i dal­ších karet­ních hrách, pozná­vá­ní se (během chví­le už by nikdo neroz­li­šil, že se vlast­ně jed­ná o dvě sku­pin­ky),… V pozd­něj­ších večer­ních hodi­nách spo­leč­né pro­mí­tá­ní a papá­ní zaslou­že­né piz­zy (vel­ký obdiv všem, že zdr­že­ní při její dováž­ce hrdin­ně zvlád­li), a ran­ní pozvol­né vstá­vá­ní do krás­ně zasně­že­né Prahy…

Vidět v závě­reč­ném kru­hu spous­ty spo­ko­je­ných a roz­zá­ře­ných obli­čejů bylo tou nej­lep­ší odmě­nou a nád­her­ným zakončením.”

V závě­reč­ném kru­hu zazní­va­ly dota­zy, kdy se bude konat dal­ší. Tak­že se už těším zase na příště.