Příprava na zkoušky na dany

Na letoš­ní zkouš­ky na stup­ně dan se u nás při­pra­vo­va­lo téměř 10 lidí, tak­že pří­prav­ný semi­nář Čes­ké fede­ra­ce aiki­do jsme na Vino­hra­dech zor­ga­ni­zo­va­li s vel­kým potě­še­ním. Pří­pra­vu ved­li Zden­ko Regu­li (6. dan) a Mar­tin Švih­la (5. dan) a spo­lu s účast­ní­ky z mno­ha čes­kých klu­bů jsme v prů­bě­hu dne pro­cvi­či­li prak­tic­ky všech­ny důle­ži­tá mís­ta zkou­šek – od tech­nik na kole­nou až po prá­ci se zbra­ně­mi a více útočníky.