Stefan Stenudd v našem dojo

V lis­to­pa­du 2011 u nás pro­bě­hl semi­nář Ste­fa­na Ste­nud­da. Bohu­žel z něj nejsou žád­né fot­ky. Ste­fan se zdr­žel v Pra­ze déle a sou­hla­sil s vede­ním jed­no­ho z našich večer­ních tré­nin­ků. Díky divá­kům z něj máme něko­lik fotek.