Zažít město jinak 2015

Letos jsme se už podru­hé zúčast­ni­li sou­sed­ské akce Zažít měs­to jinak, kde jsme cvi­či­li na na chod­ní­ku v Bel­gic­ké uli­ci. Poča­sí nám přá­lo a cvi­či­li jsme celý den. Kdo chtěl, mohl si zacvi­čit s námi. Nej­vět­ší atrak­cí jsme byli pro děti, kte­ré s námi vydr­že­ly vět­ši­nu času a uká­za­ly se jako vel­mi talen­to­va­né, neú­nav­né a nezničitelné.
Ty krás­né fot­ky nafo­ti­li Peter Nagy (www.facebook.com/peternagyphoto) a Peter Juhás (www.uhazart.com)