Klubové zkoušky v listopadu 2012

V lis­to­pa­du jsme uspo­řá­da­li klu­bo­vé zkouš­ky na stup­ně kyu a všich­ni kan­di­dá­ti v nich uspě­li se ctí. Zpes­t­ře­ním bylo cvi­če­ní Gabi­ky, kte­rá si na nich nako­nec ladi­la svo­ji for­mu na prv­ní dan. Ten pak ele­gant­ně slo­ži­la ve švéd­ském Malmö.
(Foto: Ras­ti­slav Juhas)