NatsuCon 2014

Naše ukáz­ka a workshop aiki­da na japon­ském fes­ti­va­lu Natsu­Con, aneb vzpo­mín­ka na naší posled­ní let­ní akci, kte­rá se oprav­du pěk­ně poda­ři­la. (Všim­ně­te si, jak se ken­dis­ti drží v kou­tě potom, co jsme míst­ní samu­ra­je dosta­li na svo­jí stra­nu;).) A teď hurá do škol­ní­ho roku! Všech­ny tré­nin­ky včet­ně dětí a mlá­de­že roz­jíž­dí­me napl­no už ten­to týden!