Ukázky aikido v našem dódžó

V září a říj­nu 2008 jsme v našem dódžó děla­li v rám­ci nábo­ru nových čle­nů na začát­ku sezó­ny dvě ukáz­ky aiki­do. Kaž­dá z nich byla tro­chu jiná – na té prv­ní cvi­či­li všich­ni pří­tomní čle­no­vé dódžó a také dost se na ní o aiki­do mlu­vi­lo, tá dru­há byla komor­nej­ší a jednodušší.
Níže se může­te podí­vat na něko­lik obráz­ků z té prv­ní, fotil je Ján Čorba.