Letní škola aikido v Třešti 2010

Naše již dru­há let­ní ško­la trva­la letos celý týden a opět se kona­la v srpnu v malém měs­teč­ku Třešť u Jihlavy.

I když jsme měli kaž­dý den 5 hodin inten­ziv­ní­ho tré­nin­ku, někte­ří se večer ješ­tě indi­vi­du­ál­ně při­pra­vo­va­li na sobot­ní zkouš­ky. Den se pak zjed­no­du­šil na cvi­če­ní, jíd­lo a spa­ní, mezi kte­rý­mi jsme jen odpo­čí­va­li, hrá­li hry a občas se vykou­pa­li v lomu. A hlav­ně jsme byli spolu.

Víc než text urči­tě řek­nou obráz­ky (foti­li Michal R., Šte­fan F. a Mar­tin Š.). Také se může­te podí­vat na fot­ky z minu­lé­ho roku.

Za poskyt­nu­tí pro­stor pro semi­nář a vybu­do­vá­ní sprch děku­je­me aiki­dis­tům z Třeště.