Slavnosti rozkvetlých třešní – Hanami macuri 2022

Hana­mi je japon­ský svá­tek jara spo­je­ný s kvě­ty sakur – tra­dič­ně spja­tý s hle­dá­ním kli­du a poho­dy. V praž­ských Dej­vi­cích se pod tak­tov­kou VŠCHT Pra­ha sla­ví již tři­a­dva­cet let. My jsme se letos účast­ni­li s ukáz­kou aiki­da toho­to fes­ti­va­lu poprvé. 

Mís­to koná­ní je vyso­ko­škol­ský kam­pus, návštěv­ní­ci jsou hlav­ně stu­den­ti – tak­že na naší ukáz­ce vystu­po­va­li hlav­ně čle­no­vé oddí­lu mlá­de­že, kte­ří pak se pak na fes­ti­va­lu zůsta­li bavit až do pozd­ní­ho večera.