Školení trenérů aikida pro děti (září 2018)

Teo­rie a pra­xe, inspi­ra­ce a hra­vost. Vrá­ti­li jsme se do dět­ství a skvě­le jsme se bavi­li u her a cvi­če­ní. Ško­le­ní orga­ni­zo­va­la Čes­ká fede­ra­ce aiki­do a ved­li ho Mar­tin Švih­la (hlav­ní uči­tel z Aiki­do Vino­hra­dy) a René Novot­ný (z Tře­bí­če). Výsle­dek je 12 tre­né­rů (a tre­né­rek) 3. tří­dy, z toho čty­ři z naše­ho klu­bu. Gratulujeme!