Letní škola aikido v Třešti, srpen 2009

Začát­kem srp­na jsme si udě­la­li naši prv­ní let­ní ško­lu – 5 dní inten­ziv­ní­ho cvi­če­ní v Třeš­ti u Jih­la­vy. Mimo čle­nů naše­ho klu­bu při­šlo i něko­lik aiki­dis­tů z jiných dódžó a den­ní pro­gram obsa­ho­val kro­mě dvou tré­nin­ků aiki­do i hodi­nu růz­ných pohy­bo­vých cvi­če­ní a her, kte­rou ved­la uči­tel­ka tan­ce Anka.
Také jsme se cho­di­li kou­pat do zato­pe­né­ho lomu, hrá­li jsme bili­árd a ping-pong v míst­ní hos­po­dě, jed­li, pili a odpo­čí­va­li od sho­nu v Praze.
Děku­je­me třešťským aiki­dis­tům a Sokol­ské­mu domu Třešť za pomoc s orga­ni­za­cí semi­ná­ře a poskyt­nu­tí zázemí.
(Foti­li Mar­tin, Luc­ka, Van­da a Mar­tin Čáp)