Už potřetí v Praze: mezinárodní seminář pro děti a mládež

V sobo­tu ráno v Pra­ze nastou­pi­lo k prv­ní­mu tré­nin­ku na vel­kém tata­mi kolem 100 dětí… a byla to řada z jed­né stra­ny haly až na dru­hou. Podí­vej­te se na fot­ky! A to jsme ješ­tě neby­li všich­ni, pro­to­že auto­bus s ukra­jin­ský­mi dět­mi se zdr­žel na hra­ni­cích a dora­zil tro­chu poz­dě­ji. Po spo­leč­né roz­cvič­ce jsme se roz­dě­li­li do věko­vých kate­go­rií – malé děti, vět­ší děti a mlá­dež – a zača­li sku­teč­né tré­nin­ky plné roz­ma­ni­té­ho pohy­bu, her a hlav­ně aikida.

Na poled­ne nám dovez­li bage­ty, ale hned, jak je snědly, zača­ly děti hrát na žíněn­kách svo­je hry. Měly hodi­no­vou pře­stáv­ku, ale stej­ně běha­ly, ská­ka­ly, zápa­si­ly… a pozná­va­ly nové kama­rá­dy, i když spo­lu někdy muse­li mlu­vit anglicky…

To je jeden z důvo­dů, proč vel­ký mezi­ná­rod­ní semi­nář pořá­dá­me: aby děti zaži­ly, že aiki­do je mno­hem vět­ší než jejich klub, aby zjis­ti­ly, že jsou sou­čás­tí vel­ké­ho svě­ta a že ten svět je přátelský.

Přes poled­ní pau­zu byl čas na spo­leč­né roz­ho­vo­ry uči­te­lů a vedou­cích klu­bů, kte­ří na semi­nář při­šli. Bylo nás hod­ně – kolem 140 dětí a 40 dospě­lých uči­te­lů, asi­s­ten­tů a prů­vod­ců z 10 klu­bů ze 3 zemí (Čes­ko, Slo­ven­sko a Ukrajina).

Setká­vá­ní uči­te­lů je dru­hý důvod semi­ná­ře – vytvá­ří­me tím pro­stor pro sdí­le­ní inspi­ra­ce z růz­ných klu­bů a orga­ni­za­cí – abychom moh­li učit aiki­do ješ­tě lépe.

Odpo­led­ne děti pokra­čo­va­ly v tré­nin­cích v jejich kate­go­ri­ích, než při­šel zla­tý hřeb pro­gra­mu: spo­leč­ný tré­nink všech dětí a uči­te­lů i s rodi­či! Nako­nec tedy v posled­ní hodi­ně cvi­či­li spo­lu doslo­va všich­ni se všemi.

Na závěr jsme spo­lu ukli­di­li tata­mi a roz­lou­či­li se. Zůsta­li jen ti, kte­ří přespá­va­li v soko­lov­ně a dru­hý den si ješ­tě udě­la­li pro­cház­ku po Pra­ze. Mož­nost vyu­ži­ly hlav­ně slo­ven­ské a ukra­jin­ské děti, pro kte­ré to byl dal­ší ohrom­ný zážitek.

Nej­vět­ší odmě­na pro nás orga­ni­zá­to­ry jsou una­ve­né a spo­ko­je­né obli­če­je dětí a mla­dých, nad­še­né komen­tá­ře rodi­čů a chuť vedou­cích klu­bů při­jít na semi­nář zno­vu. Děku­je­me, že jste při­šli a těší­me se na vás opět – už teď plá­nu­je­me ter­mín pro tuto akci v roce 2024.

A moc­krát děku­je­me všem, kte­ří semi­nář pomoh­li zor­ga­ni­zo­vat a kte­ří ho pod­po­ři­li – zejmé­na Čes­ké fede­ra­ci aiki­do  a TJ Sokol Pra­ha Krá­lov­ské Vino­hra­dy. I díky vám moh­ly děti z Ukra­ji­ny mít semi­nář a spa­ní v Pra­ze zdar­ma a ješ­tě jsme jim při­spě­li z výno­su semi­ná­ře na cestu!

PS: Pokud bys­te také chtě­li pod­po­řit tré­nin­ky aiki­da pro děti na Ukra­ji­ně, podí­vej­te se na strán­ky pro­jek­tu “Aiki­do for Ukra­ji­ne”, se kte­rým dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je­me a jejichž zástup­ci byli i na našem semi­ná­ři. Děla­jí skvě­lou prá­ci!