Nové pohledy na známé věci

Semi­nář s Janem Neve­li­em je vždy plný pře­kva­pe­ní, pro­to­že kaž­dý rok při­ne­se nový pohled na zná­mé věci a my to s ním tyto nové sou­vis­los­ti může­me zkou­mat. Mož­ná i díky své­mu tré­nin­ku tchai-ťi nabí­zí Jan mož­nos­ti, jak cvi­čit aiki­do vel­mi jem­ně a záro­veň vel­mi přesvědčivě.

A také je skvě­lé, že za ním do Pra­hy doces­tu­je spous­ta našich přá­tel z celé Evropy.

Mys­lím, že jsme si to spo­leč­ně vel­mi užili.