Seminář s Endo senseiem v Púchově

Začát­kem čer­ven­ce (2.–5.7.2015) jsme se roz­hod­li, že mís­to vále­ní se u vody strá­ví­me 4 hor­ké let­ní dny na tata­mi, kon­krét­ně na Slo­ven­sku v Púcho­vě, kde se konal dal­ší roč­ník let­ní ško­ly s Endo sen­se­i­em z Japon­ska. Začí­na­lo se sice poma­lu a ztuhle (pře­de­vším tedy z naší stra­ny), ale kon­či­lo se doce­la dyna­mic­ky a jem­ně (snad i v našem pří­pa­dě). Pohyb­li­vost klou­bů tedy zazna­me­na­la znač­ný pokrok a snad nám to něja­kou chví­li vydr­ží. Kaž­do­pád­ně jsme si to moc uži­li a pokud se bude let­ní ško­la konat i příští rok, zajis­té se rádi vrá­tí­me na mís­to činu.