Slavnosti lipových květů – Bódaidžu macuri 2022

Ve stí­nu svě­že zele­ných stro­mů na sta­ro­slav­ném Vyše­hra­dě, bla­ho­sklon­ně shlí­že­jí­cím na met­ro­po­li, se konal již pat­nác­tý roč­ník japon­ské osla­vy jara se sym­bo­lic­kým ozna­če­ním „Bodai­džu macu­ri“ nebo­li „Svá­tek lip“. A my jsme byli u toho s ukáz­ka­mi a worksho­pem naše­ho bojo­vé­ho umění.

Kro­mě cvi­če­ní jsme si uži­li celý den věno­va­ný japon­ské kul­tu­ře – poslou­cha­li jsme kon­cert na šaku­ha­či, sle­do­va­li jsme vystou­pe­ní kjó­gen, zatan­či­li jsme si se sou­bo­rem jósakoi… 

A také jsme si udě­la­li pod stro­ma­mi klu­bo­vý pik­nik, na kte­rý dora­zi­li dal­ší čle­no­vé naše­ho klubu.

Pros­tě jsme si udě­la­li krás­nou jar­ní sobotu.